Beth sy'n digwydd nesaf: cynnig ystafell

Os gwnaethoch gais erbyn

30 MEHEFIN

Pryd allaf ddisgwyl derbyn cynnig llety os gwnes i gais erbyn 30 Mehefin?

Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych gynnig diamod i astudio yn y Brifysgol.

 • Gradd Meistr/Ôl-raddedig/PhD – fel arfer byddwn yn anfon cynnig o fewn mis i'ch cais/cadarnhad eich cwrs.
 • Cynnig Diamod (ddim yn aros am unrhyw ganlyniadau) – byddwn yn anfon cynigion yn fisol tan ganol mis Awst. Yna byddwn yn anfon cynigion bob dydd.
 • Cynnig Amodol (Abertawe yw eich dewis cyntaf) ac rydych yn aros am ganlyniadau Safon Uwch neu ganlyniadau eraill – caiff cynigion eu hanfon o fewn pythefnos ar ôl i chi gael eich canlyniadau Safon Uwch a derbyn eich cynnig astudio.
 • Cynnig Yswiriant (Abertawe yw eich ail ddewis) neu rydych wedi gwneud cais rhwng y dyddiad hwn a 20 Awst, ac rydych wedi dewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe – dylech glywed oddi wrthym erbyn 5 Medi.

Caiff dyrannu llety ei seilio ar:

  • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau
  • Categori'r myfyriwr
  • Dyddiad y cais
  • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

Sylwer bod hyn yn gymwys i fyfyrwyr yr ydym yn derbyn eu cwrs astudio a'u canlyniadau erbyn 25 Awst ac maent yn gwneud cais am ystafell sengl. Nid yw llety wedi'i addasu, fflatiau na llety teulu yn berthnasol i'r warant hon.

Nid ydym yn gwarantu unrhyw breswylfa benodol i fyfyrwyr. Golyga'r warant y byddwn yn darparu llety mor agos at eich dewis llety â phosib. Mae hyn yn dibynnu ar argaeledd.

Dyddiadau Cynigion

Myfyrwyr â Chynnig Diamod (ddim yn aros am ganlyniadau)

Gall myfyrwyr â chynnig diamod sydd wedi gwneud cais bythefnos cyn y dyddiadau isod ddisgwyl cael cynnig llety ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mercher 17 Mai, Dydd Mercher 14 Mehefin, Dydd Mercher 19 Gorffennaf

Cynigion Amodol

Dydd Mercher 23 Awst, Dydd Mercher 30 Awst

AR ÔL 30 MEHEFIN

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn gwneud cais ar ôl 30 Mehefin?

Caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn eu dosbarthu'n geisiadau hwyr, ac ni fyddant yn destun ein Gwarant Llety bellach, felly dylech ddisgwyl clywed erbyn 2 Medi.

 • Gweler Beth sy'n Digwydd Nesaf am ragor o wybodaeth am ein holl bolisïau a gweithdrefnau.
 • Os na fyddwn yn gallu darparu llety i ymgeiswyr hwyr, byddwn yn cynnal Ffair Lety, lle caiff myfyrwyr gymorth i ddod o hyd i lety yn y sector preifat.
 • Gradd Meistr/Ôl-raddedig/PhD – fel arfer byddwn yn anfon cynnig o fewn mis i'ch cais/cadarnhad eich cwrs.
 • Cynnig Diamod (ddim yn aros am unrhyw ganlyniadau) – byddwn yn anfon cynigion yn fisol tan ganol mis Awst, yna byddwn yn anfon cynigion bob dydd.
 • Cynnig Amodol (Abertawe yw eich dewis cyntaf) ac rydych yn aros am ganlyniadau Safon Uwch neu ganlyniadau eraill – caiff cynigion eu hanfon o fewn pythefnos ar ôl i chi gael eich canlyniadau Safon Uwch a derbyn eich cynnig astudio.
 • Cynnig Yswiriant (Abertawe yw eich ail ddewis) neu rydych wedi gwneud cais rhwng y dyddiad hwn a 20 Awst, ac rydych wedi dewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe – dylech glywed oddi wrthym erbyn 5 Medi.

Caiff dyrannu llety ei seilio ar:

  • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau.
  • Categori'r myfyriwr
  • Dyddiad y cais
  • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

AR ÔL 5 AWST

 • Caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn eu dosbarthu'n geisiadau hwyr, ac ni fyddant yn destun ein Gwarant Llety.
 • Gweler: Clirio a cheisiadau hwyr am ragor o wybodaeth.
 • Bob blwyddyn rydym yn darparu llety i fyfyrwyr Clirio sy'n gwneud cais yn gynnar, ac os na allwn ddarparu llety i'r holl fyfyrwyr Clirio neu ymgeiswyr hwyr am unrhyw reswm, rydym yn cynnal digwyddiad tai, y cewch wybod amdano'n agosach at yr amser.
 • Caiff dyrannu llety ei seilio ar:

   • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau
   • Categori'r myfyriwr
   • Dyddiad y cais
   • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

GWIRIO'CH STATWS

Gwirio statws eich Cyfrif Llety:

 • Gallwch fewngofnodi i'ch Cyfrif Llety ar unrhyw adeg i wirio statws eich cais drwy glicio yma.
 • Os ydym wedi derbyn eich cais am lety, bydd statws eich cais yn edrych fel y ddelwedd uchod.

Os na fyddwch yn derbyn y cynnig o fewn saith niwrnod, bydd y cynnig yn dod i ben, a chaiff eich ystafell ei chynnig i fyfyriwr arall ac ni fyddwch yn cael cynnig arall.

Am ragor o wybodaeth am ddyrannu llety, gweler y polisi: Rheoliadau a Llyfrynnau Gwybodaeth

Cliciwch yma am wybodaeth am dalu'ch Ffioedd a'r Blaendal Cadw Lle

Unwaith i chi wneud cais

Unwaith i chi wneud cais

Ni fyddwch yn cael cynnig llety tan i chi gadarnhau y byddwch yn astudio yma.

Unwaith i chi wneud cais am lety bydd eich statws fel a ganlyn:

'Statws: Proseswyd eich cais ar dd/mm/bbbb'. Golyga hyn y dyddiad y gwnaethoch gais am lety.

Byddwch yn gallu adolygu neu addasu'ch cais unrhyw bryd tan i ni ddyrannu llety i chi.

Cliciwch ar 'Adolygu'r Cais' fel y dengys isod. Bydd gwneud hyn yn mynd â chi yn ôl drwy eich cais.

Os byddwch yn ailgyflwyno'ch cais â newidiadau, peidiwch â phoeni, oherwydd ni fydd yn effeithio ar ddyddiad gwreiddiol eich cais.

Application Processed

Datrys Problemau:

 • Os ydych wedi anghofio'ch manylion, cliciwch ar Ailosod Cyfrinair.
 • Peidiwch â defnyddio'r safle ar fwy nag un ddyfais ar y tro. Bydd newid dyfais heb ddatgysylltu pob dyfais o'r rhyngrwyd yn mynd â chi i'r un dudalen ac ni fyddwch yn gallu ailosod eich manylion.
 • Bydd ailgychwyn pob dyfais ar yr un pryd yn datrys y broblem hon.
 • Argymhellwn eich bod yn defnyddio: Porwyr Google Chrome neu Safari ar gyfer gwneud cais.

Wedi cael cynnig llety?

Unwaith i chi gael cynnig llety, bydd eich statws fel a ganlyn:

Statws: 'Mae gennych gynnig llety' a bydd gennych saith niwrnod o ddyddiad y cynnig i dderbyn a thalu'ch Blaendal Cadw Lle. Os na fyddwch yn derbyn o fewn saith niwrnod, bydd eich cynnig yn dod i ben a chaiff eich ystafell ei chynnig i fyfyriwr arall.

Offer of Accommodation

Datrys Problemau:

 • Os ydych wedi anghofio'ch manylion, cliciwch ar Ailosod Cyfrinair.
 • Peidiwch â defnyddio'r safle ar fwy nag un ddyfais ar y tro. Bydd newid dyfais heb ddatgysylltu pob dyfais o'r rhyngrwyd yn mynd â chi i'r un dudalen ac ni fyddwch yn gallu ailosod eich manylion.
 • Bydd ailgychwyn pob dyfais ar yr un pryd yn datrys y broblem hon.
 • Argymhellwn eich bod yn defnyddio: Porwyr Google Chrome neu Safari ar gyfer gwneud cais.

Wedi derbyn eich cynnig?

Unwaith i chi dderbyn cynnig llety, bydd eich statws fel a ganlyn:

Statws: 'Rydych chi wedi derbyn cynnig llety'

Datrys Problemau:

 • Os ydych wedi anghofio'ch manylion, cliciwch ar Ailosod Cyfrinair.
 • Peidiwch â defnyddio'r safle ar fwy nag un ddyfais ar y tro. Bydd newid dyfais heb ddatgysylltu pob dyfais o'r rhyngrwyd yn mynd â chi i'r un dudalen ac ni fyddwch yn gallu ailosod eich manylion.
 • Bydd ailgychwyn pob dyfais ar yr un pryd yn datrys y broblem hon.
 • Argymhellwn eich bod yn defnyddio: Porwyr Google Chrome neu Safari ar gyfer gwneud cais.

 

Talu a Chasglu Allweddi

Unwaith i chi dderbyn cynnig llety, byddwch yn sylwi bod y tab Camau Ychwanegol isod yn cynnwys opsiynau i:

 • Talu'ch Blaendal Cadw Lle
 • Trefnu Debyd Uniongyrchol
 • Talu am eich Llety yn Llawn
 • Argraffu eich Ffurflen Casglu Allweddi

Bydd y tab Sefydlu hefyd ar gael i chi gwblhau eich proses Sefydlu ar-lein cyn cyrraedd. Ar y cam hwn, gallwch hefyd ddewis eich slot cyrraedd ar gyfer y Penwythnos Cyrraedd.

Extra Info

Datrys Problemau:

 • Os ydych wedi anghofio'ch manylion, cliciwch ar Ailosod Cyfrinair.
 • Peidiwch â defnyddio'r safle ar fwy nag un ddyfais ar y tro. Bydd newid dyfais heb ddatgysylltu pob dyfais o'r rhyngrwyd yn mynd â chi i'r un dudalen ac ni fyddwch yn gallu ailosod eich manylion.
 • Bydd ailgychwyn pob dyfais ar yr un pryd yn datrys y broblem hon.
 • Argymhellwn eich bod yn defnyddio: Porwyr Google Chrome neu Safari ar gyfer gwneud cais.

Gwybodaeth i Breswylwyr

Mae gwybodaeth am lwyth o bethau ar gyfer pob safle, megis cyfeiriad post llawn, manylion yswiriant, Llawlyfr Preswylwyr a mwy. Cliciwch ar eich safle isod: