Paratoi ar gyfer Cyrraedd

Paratoi ar gyfer y Brifysgol!

Cyrraedd a Chasglu'ch Allwedd

Gwybodaeth am Gyrraedd a Chasglu Allweddi

Gallwch gasglu'ch allwedd o ddydd Llun tan ddydd Gwener rhwng 10.00am a 4.00pm (ac eithrio gwyliau banc)

Dewch â'ch Taflen Casglu Allwedd er mwyn casglu'ch allwedd. Gallwch argraffu hon o'ch Cyfrif Llety unrhyw bryd ar ôl i chi dderbyn eich cynnig llety.

Yn cyrraedd y tu allan i'r amseroedd uchod?

 • Os byddwch yn cyrraedd mwy na 3 diwrnod ar ôl dechrau'ch tenantiaeth, bydd rhaid i chi gysylltu â ni a gofyn am rif cyfeirnod cyrraedd yn hwyr accommodation@abertawe.ac.uk. 
 • Os nad ydych yn gwneud hyn, hyd yn oed os derbyniwyd Cytundeb Tenantiaeth, gallai'r ystafell gael ei chanslo a'i chynnig i fyfyriwr arall. Nes bod tenant arall yn derbyn yr ystafell, byddwch chi'n atebol i dalu am yr ystafell yn ogystal ag unrhyw ffioedd gweinyddu ychwanegol.
 • Os na fyddwch yn cyrraedd rhwng dydd Llun a dydd Gwener, rhwng 10am a 4.00pm, cysylltwch â'r safle yn ystod oriau swyddfa i wneud trefniadau: Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Wrth gynllunio cyrraedd eich safle, rhowch sylw i’r pethau canlynol a sicrhewch fod gennych ddigon o amser i'w gwneud:

 • Caniatewch ddigon o amser i stopio ac ar gyfer lluniaeth drwy gydol eich siwrnai.
 • Pan fyddwch yn cyrraedd bydd angen i chi gasglu'ch allwedd, dadlwytho'r car a rhoi trefn ar eich ystafell.
 • Yna efallai y byddwch am fynd i siopa am y pethau pwysig.
 • Cynlluniwch beth bydd ANGEN ei wneud a beth gallwch ei wneud y diwrnod wedyn.

Os teimlwch y byddwch yn cyrraedd yn rhy hwyr i wneud y pethau hyn, ystyriwch aros dros nos mewn gwesty lleol cyn cyrraedd (Rhestr Gwely a Brecwast)  ac ymweld ag Abertawe, penrhyn Gŵyr a gweld popeth sydd gan yr ardal i'w gynnig. Cliciwch yma am fap poced o ganol dinas Abertawe neu Ymweld â Bae Abertawe

Gwybodaeth i Breswylwyr

Gwybodaeth i Breswylwyr

Mae llwyth o wybodaeth ar gael ar gyfer pob safle, er enghraifft, codau post,  cyfeiriad post llawn, manylion yswiriant, llawlyfr preswylwyr a mwy. Mae gwybodaeth ar gael hefyd am ble mae myfyrwyr yn mynd i gael cymorth a chyngor. Cliciwch ar y safle isod am wybodaeth benodol.

Paratoi ar gyfer y Brifysgol

Paratoi ar gyfer y Brifysgol!

Pan fyddwch yn gwybod ble rydych yn mynd i fyw, byddwch yn barod i ddechrau rhoi trefn ar bethau. Dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod wedi gwneud popeth angenrheidiol cyn i chi gyrraedd:

 1. Rhowch gipolwg ar y rhestr o bethau sydd wedi'u cynnwys yn eich llety a'r pethau mae'n rhaid i chi ddod â nhw eich hun
 2. Ymunwch â grŵp Facebook eich preswylfa
 3. Cysylltu â Wi-FiCysylltwch eich cyfrifiadur a'ch holl ddyfeisiau eraill.
 4. Cysylltwch â bywyd campws gyda'n Browzer i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am fywyd myfyrwyr!
 5. Am wybodaeth am gymryd eich camau cyntaf fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe, gweler:  Cofrestru, Cyrraedd a Sefydlu 
 6. Rhowch gipolwg ar y gweithgareddau croeso a fydd yn digwydd ar ôl i chi gyrraedd: Arweiniad i Ddigwyddiadau Croeso

Os byddwch yn cyrraedd y maes awyr a hoffech i rywun gwrdd â chi, cliciwch yma.

Oes gennych ddiddordeb mewn prynu Pecyn Hanfodion Myfyriwr i'w anfon yn uniongyrchol i'ch llety?
Prynwch yn
UniKitOut.com ar arbedwch 10% drwy ddyfynnu 'SWANSEA17'.

Yswiriant

Mae Prifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth ag Endsleigh i roi yswiriant eiddo i chi. Mae'n bwysig eich bod chi'n gwirio'r yswiriant hwn, felly dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod chi'n ei ddeall yn gyfan gwbl. 

Rhif eich polisi yw: HH1083

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw ym mhreswylfeydd Cartrefi Myfyrwyr St. Modwen yng Nghampws y Bae, rhif y polisi yw HH1411

 

Ewch i www.endsleigh.co.uk/reviewcover i wirio manylion eich polisi. Ewch i'r ddolen gwirio eich yswiriant i wneud y canlynol:

✔ Gweld yr hyn sydd wedi ei yswirio.
✔ Gwylio ein fideo cymorth.
✔ Sgwrsio â'n harbenigwyr drwy Sgwrs Ar-lein.
✔ Cael gwybod sut i wneud hawliad.
✔ Ymestyn a phersonoli eich yswiriant.

Mae'n bwysig cael gwybod beth yn union sy'n rhan o'ch yswiriant. Efallai bydd angen polisi mwy eang arnoch i warchod eich holl eiddo yn eich ystafell a'r tu hwnt iddi.

Mae bwndeli dyfeisiau newydd Endsleigh'n caniatáu i chi yswirio sawl dyfais unrhyw le yn y DU a hyd at 30 diwrnod ledled y byd. Mae'r tri bwndel canlynol ar gael gan ddibynnu ar werth eich dyfeisiau. 

 • Ffôn gwerth £500 a gliniadur neu ddyfais gwerth £500
 • Ffôn gwerth £750 a gliniadur neu ddyfais gwerth £750
 • Ffôn gwerth £750 a gliniadur neu ddyfais gwerth £1,500

Endsleigh yw'r darparydd yswiriant gorau yn y DU i fyfyrwyr a'r unig ddarparydd yswiriant a argymhellir gan UCM. Dros y 50 mlynedd ddiwethaf, maen nhw wedi defnyddio eu harbenigedd i helpu ffurfio eu cynnyrch, eu gwasanaethau, eu cynnwys a'u hadnoddau i weddu i anghenion eu cwsmeriaid.

Maen nhw'n deall bod gwarchod a chyflenwi dyfeisiau newydd yn gyflym yn hollbwysig i fyfyrwyr, ac felly cyflwynon nhw eu haddewid dyfais newydd o fewn 24 awr*. (Os bydd eich eitem yn mynd ar goll, os caiff ei dwyn neu os nad oes modd ei thrwsio, byddan nhw'n darparu un newydd i chi o fewn 24 awr - 1 diwrnod gwaith wedi i'ch cais gael ei gymeradwyo.) Ceir tâl atodol i'r polisi.