Paratoi cyn cyrraedd

Gwybodaeth i Breswylwyr Newydd

Adnoddau Llety

Mae llawer o wybodaeth ar-lein gennym ar gyfer preswylwyr newydd yn ein llety prifysgol

  • Lawrlwythwch restrau gwirio o'r hyn sydd wedi'i gynnwys yn ystafell astudio, cegin a phreswylfa eich mab/merch ag eitemau yr argymhellir iddynt ddod â nhw
  • Mae cyfeiriadau a chyfarwyddiadau ar gyfer myfyrwyr newydd sy'n symud i mewn i lety ar gael yn Paratoi i Gyrraedd
  • Gall myfyrwyr gysylltu â'u cyd-breswylwyr cyn cyrraedd drwy ymuno â'n grŵp Facebook ar gyfer eu preswylfa
  • Gwybodaeth i fyfyrwyr preswyl sy'n symud i mewn i breswylfeydd: Llyfryn Myfyrwyr Rhyngwladol
  • Gellir dod o hyd i wybodaeth gyffredinol hefyd yn ein rhestr Gwasanaethau Preswyl A i Z

Oeddech chi’n gwybod?

  • Cyllidebu arian - yn aml, derbyn y benthyciad myfyriwr cyntaf yw'r tro cyntaf y mae'n rhaid i fyfyrwyr gyllidebu arian ar gyfer pethau hanfodol megis bwyd, teithio, llyfrau, ffioedd dysgu a ffioedd preswyl. Dewch o hyd i gymorth â chyllidebu o'r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol.
  • Diogelwch - cadw drysau a ffenestri ar gau ac wedi'u cloi a chadw pethau gwerthfawr i ffwrdd o ffenestri agored. Mae rhan fwyaf yr achosion sy'n digwydd yn oportiwnistaidd. Mae'n bwysig nad yw myfyrwyr yn cyfaddawdu ar eu diogelwch pan fyddant yn mynd allan ac yn gwneud yn siŵr eu bod yn aros gyda'i gilydd mewn grwpiau. Darllenwch ein hawgrymiadau gorau ar gyfer diogelwch i fyfyrwyr.
  • Diet - gall diet gwael weithiau gael effaith niweidiol ar les myfyrwyr. Dewch o hyd i gyngor coginio i fyfyrwyr gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a chanllawiau coginio i fyfyrwyr glas gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr.
  • Tro cyntaf oddi cartref? Bydd mwyafrif y myfyrwyr sy'n cyrraedd y brifysgol yn symud i ffwrdd o gartref am y tro cyntaf ac mae'r cyfnod hwn yn gallu bod yn gyfnod cyffrous a nerfus (i chi gyd!). Mae nifer o Wasanaethau Cymorth ar gael yn y brifysgol a phrin yw'r problemau nad ydym wedi ymdrin â nhw o'r blaen.