Ar ôl i chi gyrraedd: Y misoedd cyntaf

Mis Medi: dechrau'r tymor

Dylai bod myfyrwyr wedi ymrestru ar eu cwrs.

Mae'n cymryd amser i rai myfyrwyr ymgartrefu yn y brifysgol a gall bod i ffwrdd o'u cartref wneud iddynt deimlo ychydig yn ansicr - yn enwedig os ydynt yn profi materion gyda newid i fod yn y brifysgol, eu cwrs, eu llety neu os ydynt yn ei chael hi ychydig yn anodd gwneud ffrindiau newydd.

Mae'r teimlad hwn yn naturiol a bydd annog rhywun i siarad ag eraill yn aml yn helpu - mae nifer o glybiau a chymdeithasau ar gael gydag Undeb y Myfyrwyr, a bydd annog pobl i ymuno a chymryd rhan yn aml yn helpu.

Mis Hydref: rhestr drosglwyddo'n agor

Weithiau nid yw llety myfyriwr yn y Brifysgol yr un peth ag yr oedd yn ei ddisgwyl neu efallai y mae ef/hi'n cael problemau gyda'r llety - y peth cyntaf sydd angen ei wneud yw siarad â Warden Lles neu aelod o Staff Preswylfeydd.

Mae'r rhestr drosglwyddo'n agor ar ôl ychydig wythnosau cyntaf y tymor. Bydd rhai myfyrwyr yn cymryd amser i ymgartrefu ac er y byddant yn awyddus o bosib i symud yn syth, bydd y cyfnod aros hwn fel arfer yn rhoi amser iddynt ymgartrefu. 

Mae'n aml yn anodd i ni symud myfyrwyr gan fod rhan fwyaf ein hystafelloedd yn llawn. 

Mae llawer o fyfyrwyr yn gofyn am drosglwyddo ar ddechrau'r flwyddyn ac felly nid yw'n debygol y bydd modd i ni drefnu'r holl geisiadau trosglwyddo ar unwaith - rydym yn ceisio cydlynu trefniadau symud mor gyflym â phosib.

Ar ddechrau'r tymor, bydd yn ymddangos bod ystafelloedd ar gael, ond mae'r ystafelloedd hynny wedi'u neilltuo trwy gontract â myfyrwyr sydd wedi trefnu cyrraedd yn hwyr.

Mis Hydref: ffioedd preswyl y tymor cyntaf yn ddyledus

Mae'r swm tymhorol wedi'i amlinellu yng Nghytundeb Trwydded Breswyl y myfyriwr.  Os yw myfyrwyr yn dod ar draws problemau wrth dalu ffioedd a wnewch chi eu hannog nhw i gysylltu â'r Swyddogion Cyllid yn yr adran Gwasanaethau Preswyl am wybodaeth, cyngor a chymorth gydag unrhyw broblemau sydd ganddynt.

Rydym yn gwerthfawrogi mai dyma'r tro cyntaf y bydd rhaid i nifer o fyfyrwyr reoli cyllideb, costau byw a'r holl gyfrifoldebau newydd ac mae gwybodaeth a chyngor ar gael yma.


Mis Tachwedd: trefnu iechyd a chymorth

Erbyn hyn dylai bod myfyrwyr wedi cofrestru â Meddyg, wedi ymgyfarwyddo eu hunain a'r holl Wasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr o amgylch y brifysgol ac wedi dechrau ymgartrefu ar eu cwrs.

Mis Rhagfyr: diwedd semester 1

Bydd y tymor yn gorffen ar ddechrau mis Rhagfyr sy'n rhoi digon o amser i fyfyrwyr baratoi ar gyfer eu harholiadau ym mis Ionawr.

Mis Ionawr: meddwl am y flwyddyn nesaf

Unwaith iddynt orffen eu harholiadau, bydd myfyrwyr yn dechrau chwilio am gartref ac ailymgeisio am lety prifysgol.