Gwybodaeth i rieni/Gwarcheidwaid

Gwybodaeth i Rhieni

Canllaw i fynd i’r Brifysgol

Gall ymgeisio, derbyn lle, trefnu a pharatoi ar gyfer mynd i’r Brifysgol am y tro cyntaf ymddangos yn brofiad brawychus oherwydd bod cymaint i’w wneud. Rydym wedi creu canllaw cyflym i’ch helpu:

Eich dewis cyntaf o brifysgol yw eich Dewis Cadarn. Eich ail ddewis o brifysgol yw eich Dewis Yswiriant. Ydy rhai o’r termau yn eich drysu? Cliciwch yma i gael Canllaw UCAS cryno.

 1. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais am unrhyw gyllid y gallech fod yn gymwys i’w gael.
  1. Os yn bosibl, dewch i’n gweld yn ystod un o’n Diwrnodau Agored a dewch i weld ein cyfleusterau llety.
  2. Gwnewch gais am lety cyn gynted ag y cewch eich rhif myfyriwr – mae hyn yn berthnasol i fyfyriwr sydd â chynnig Amodol neu gynnig Yswiriant i astudio. Peidiwch ag aros tan ddiwrnod y canlyniadau!

Ar gyfer ymholiadau’n gysylltiedig ag Astudio, cliciwch yma

(3) Diogelwch Tân mewn Preswylfeydd

 

Dyddiadau Tymor a Semester

UCAS

Rydym hefyd yn gofyn i chi annog y myfyriwr i gwblhau pob proses ei hun. Gall llawer o’r wybodaeth bwysig y dylai ef fod yn ymwybodol ohoni gael ei cholli os ydych chi’n ymgeisio, derbyn neu’n cwblhau gwybodaeth ar ei ran.  

Ar ôl y Flwyddyn Gyntaf

Gall edrych am lety ar ôl eich blwyddyn 1af ymddangos yn dasg frawychus, ond peidiwch â phoeni, yma yn Abertawe, rydym yn ffodus bod digonedd o lety myfyrwyr safonol ar gael ac mae gan Gyngor Dinas Abertawe safonau arolygu llety preifat uchel iawn.

Mae sawl dewis ar gael i’n myfyrwyr sy’n dychwelyd. Gallwch wneud cais i:

A reolir gan Wasanaethau Llety

Aros mewn llety prifysgol*

*Gweithredir rhai cyfyngiadau er mwyn blaenoriaethu myfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Ein Polisi Neilltuo Llety. Caiff hwn ei adolygu’n flynyddol.

Rheolir gan Landlord Preifat.

 • Edrychwch drwy ein cronfa ddata Studentpad lle byddwch yn dod o hyd i gannoedd o dai.

Pwyllwch cyn rhentu!

 • Peidiwch â thalu ffioedd trefnu!Bydd rhai asiantaethau yn codi tâl na fydd yn cael ei ad-dalu am drefnu llety i chi.
 • Ydych chi wedi edrych ar fwy nag un eiddo i gymharu prisiau a safon?
 • Cymerwch amser i ystyried ble yr hoffech chi fyw a gyda phwy yr hoffech chi fyw.
 • Cofiwch unwaith yr ydych chi wedi llofnodi contract llety (a thalu blaendal), mae’n anodd iawn ac weithiau’n amhosibl canslo’r contract.

Gwybodaeth

A chithau’n rhiant neu’n warcheidwad, rydym ni eisiau sicrhau bod gennych chi ddigon o wybodaeth i arwain eich mab/merch drwy ddyddiau cynnar bywyd Prifysgol.

Ar gyfer bob safle, mae ystod eang o wybodaeth ar gael, megis Cyfeiriad Post Llawn, Manylion Yswiriant, Llawlyfr Preswylwyr a mwy. Ceir hefyd wybodaeth ynghylch ble y gall y myfyrwyr fynd i gael cymorth, cefnogaeth a chyngor. Cliciwch ar y safle isod am wybodaeth benodol. 

 

Gwybodaeth Preswylwyr

Campws y Bae

Tŷ Beck

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Campws Parc Singleton

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am:

Canllaw Rhieni i Addysg Uwch ym Mhrifysgol Abertawe

 

Mae gennym amrywiaeth o fathau, prisiau a lleoliadau llety, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth sy’n bwysig o safbwynt; lleoliad, cyllid a hyd y cwrs:

Gwarchod Data

Gwasanaethau Preswyl a Diogelu Data 

Mae llawer o rieni / gwarcheidwaid yn talu’r ffioedd llety. Fodd bynnag, mae’r contract cyfreithiol rhwng y Gwasanaethau Preswyl a’ch mab neu ferch. Felly, yn sgil rheoliadau Diogelu Data, dim ond gyda nhw yn uniongyrchol y gallwn drafod y manylion fel arfer.

Er yr hoffem ni siarad â chi, mae’n ofynnol yn gyfreithiol inni ddilyn y canllawiau ynglŷn â’r wybodaeth y cawn ei rhoi ichi. Byddwn yn falch o siarad gyda chi am unrhyw ymholiadau cyffredinol, ond ni allwn fanylu oni bai fod amgylchiadau arbennig yn rhwystro eich mab neu ferch rhag cysylltu â ni. Hefyd mae’n rhaid i ni gael caniatâd ysgrifenedig eich mab neu ferch er mwyn inni wneud hyn.

Bydd unrhyw anfonebau preswyl (ffioedd llety) yn cael eu hanfon yn uniongyrchol i gyfeiriad e-bost Prifysgol eich mab neu ferch. Os ydych chi eisiau gwybod y manylion, rhaid ichi ofyn i’ch mab neu ferch eu hanfon ymlaen atoch. Mae hyn hefyd yn wir am unrhyw broblemau a allai fod ganddynt. Ni allwn gyfathrebu â thrydydd parti ac fe fyddwn bob amser yn ymateb i’r myfyriwr yn uniongyrchol os cawn unrhyw ohebiaeth.  

 

Gwybodaeth taliadau 2018-19

Blaendal neilltuo

 • Bydd blaendal neilltuo o £350.00 yn daladwy wrth i chi dderbyn eich cynnig o lety a gofynnwn i chi dalu hyn drwy eich cyfrif Llety gan y bydd hyn yn cadarnhau eich ystafell. 
 • Mae gennych 7 dydd i dalu eich blaendal o`r dydd y cynigir y lle i chi (3 diwrnod ar ôl dechrau`r tymor).
 • Mi fyddwch ond yn cael cynnig lle mewn llety pan fyddwch wedi cael Cynnig Diamod i astudio.
 • Mi fydd y blaendal neilltuo yn cael ei dynnu o’ch taliad rhent ym mis Mai.
 • Yn anffodus, ni allwn gadarnhau llety heb flaendal neilltuo ac ni ellir ei ad-dalu os ydych yn methu cymryd eich llety.  

Talu am lety

Taliadau tymhorol- Mi fydd anfonebau`n cael eu hanfon i gyfrifon e-bost myfyrwyr y Brifysgol 10 diwrnod yn unig cyn y dyddiad dyledus.

Mi allwch weld eich cyfrif ar-lein unrhyw bryd trwy eich cyfrif Prifysgol: https://intranet.swan.ac.uk/login mi fydd eich balans ar gael 10 diwrnod cyn y dyddiad dyledus.

Ffyrdd o dalu`r Blaendal Neilltuo:

 • Gofynnwn i chi dalu eich Blaendaliadau Neilltuo drwy eich Cyfrif Llety yn unig.

Ffyrdd o dalu`ch Ffioedd llety:

Gallwch nawr dalu unrhyw bryd drwy eich cyfrif intranet Prifysgol.

 • Taliadau tymhorol drwy Cerdyn Credyd/ Debyd y gellir eu gwneud trwy eich cyfrif Intranet. (Dim tâl ar gyfer cerdiau credyd na debyd.)
 • Rhaid i daliadau tymhorol trwy Debyd uniongyrchol gael eu gwneud o leiaf 3 wythnos cyn y dyddiad dyledus.
 • Yn llawn ymlaen llaw drwy eich Intranet neu eich Cyfrif Llety cyn i chi gyrraedd.  

Mi fydd angen i chi dalu erbyn y dyddiadau a osodwyd yn eich Cytundeb Tenantiaeth.

 • Mae taliadau hwyr yn dod â chost gweinyddu o £50.00. Os ydych yn profi trafferthion talu yna cysylltwch â ni cyn y dyddiad dyledus i osgoi`r costau ychwanegol!
 • Mi fyddwch yn derbyn cyfriflen cyfrif 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.
 • Mi fydd datganiadau bob amser yn cael eu hanfon at e-byst Prifysgol myfyrwyr, hyd yn oed os yw`r taliad wedi ei sefydlu gan y rhiant/ Warcheidiwr.
 • Cofiwch!

Os credwch na allwch dalu am eich llety ar amser, siaradwch â ni cyn y dyddiad dyledus a gallwn eich cynghori ar beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn osgoi taliadau hwyr. 

Am fwy o wybodaeth darllenwch ein Polisi – Rheolaeth Dyled

Dyddiad Dyledus Ffioedd Llety

Benthyciadau, Ariannu a Chyllid

Cyllid Myfyriwr

 • Ddim yn siŵr sut i dalu am y Brifysgol, neu sut y byddwch yn ymdopi yn ystod eich astudiaethau? Peidiwch â phoeni, mae ystod o gyllid a chefnogaeth ar gael.
 • Mae Prifysgol yn fuddsoddiad mawr, felly efallai y byddwch angen benthyciad myfyriwr o un o`n Cyrff benthyciadau myfyrwyr rhanbarthol. 
 • Maent yn eich cynghori i ymgeisio erbyn mis Mai. Gwiriwch drwy’r Gymdeithas benthyca ar gyfer dyddiadau cau. 
 • Efallai byddwch yn gymwys am arian ychwanegol o gymdeithasau eraill hefyd.
 • Efallai y gallwch fenthyca arian i`ch helpu i dalu ar gyfer y Brifysgol neu ffioedd astudio Prifysgol ac i’ch helpu gyda chostau byw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgeisio ar gyfer unrhyw gyllid cymwys.

Am fwy o wybodaeth gweler: www.gov.uk/student-finance/overview or www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding 

Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt wedi derbyn eu Cyllid Myfyrwyr neu sydd yn profi caledi ariannol, mae cyngor a chefnogaeth ar gael o o Money@CampusLife 

Wyddech chi?

Pryd i wneid cais?

Pryd i Wneud Cais am Lety

Gall myfyrwyr blwyddyn gyntaf wneud cais am lety o fis Chwefror.

Ar ôl i fyfyrwyr gadarnhau Prifysgol Abertawe fel eu Dewis Cadarn neu Yswiriant ar gyfer astudio, bydd y Swyddfa Derbyn yn anfon e-bost yn esbonio sut a phryd i wneid cais am lety.

Byddant yn derbyn rhif myfyriwr chwe digid Prifysgol Abertawe hefyd, y bydd ei angen arnynt i wneud cais am lety.

Gwybodaeth am ein Gwarant

Gwarentir lle mewn preswylfa i bob myfyriwr israddedig amser llawn newydd sydd wedi:

 • Cael a derbyn cynnig pendant i astudio ar gwrs gradd amser llawn yn Abertawe; a
 • Gwneud cais am lety erbyn 30 Mehefin.

Er mwyn gwarantu lle mewn preswylfa, felly, rhaid eich bod yn astudio ar sail amser llawn, yn bodloni telerau eich cynnig gan Abertawe ac yn gwneud cais am lety erbyn 30 Mehefin.

Caiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl 30 Mehefin eu dyrannu yn ôl dyddiad, ochr yn ochr â Myfyrwyr Yswiriant a Myfyrwyr Clirio.

Mae rhai preswylfeydd yn boblogaidd iawn ac mae llawer iawn o fyfyrwyr yn gwneud cais amdanynt, felly nid ydym yn gwarantu lle mewn unrhyw breswylfa benodol.

Am ragor o wybodaeth, gweler ein Gwarant a Phroses Ddyrannu.

Os derbynnir cais ar ôl canlyniadau Safon Uwch neu gan fyfyriwr drwy'r broses Clirio, gwerthfawrogwn nad oes llawer o amser tan ddechrau'r tymor, a gallai gymryd cwpl o wythnosau i brosesu'ch cais. Am bethau y gallwch eu gwneud i baratoi, ewch i'n tudalennau Paratoi at gyrraedd, a fydd yn eich helpu i gynllunio.

Mae gennym A-Y Gwybodaeth?

Mae gennym lwyth o wybodaeth ar ein gwefan, gan gynnwys:

 • A-Y Gwybodaeth – sy'n cynnwys dolenni i bopeth y mae eu hangen arnoch!
 • Dyddiadau Llety - Dyddiadau Pwysig i'w cofio
 • Fideos am Lety - I weld ein fideos niferus am lety
 • Browzer - Ein gwefan ein hunain gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am fywyd campws
 • Taith o'r Campws - Ewch ar Daith Rithwir o'r Campws
 • Diogelwch Tân - Gwyliwch ein Fideo Diogelwch Tân
 • Lluniau Flickr - Mae cannoedd o luniau o'n preswylfeydd i'w gweld yma
 • Twitter - Ymunwch â'n grŵp Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am bob cam o'r broses, o gyflwyno cais i gyrraedd
 • Taith Rithwir (Campws Singleton) - Gwyliwch Fideos Rhithwir am ein llety
 • Taith Rithwir (Campws y Bae) - Gwyliwch daith rithwir 360 gradd o lety myfyrwyr ar Gampws y Bae
 • Sianel YouTube - Nifer o fideos byr am lety

Pa gymorth sydd ar gael?

 Mae rhwydwaith cymorth llawn i fyfyrwyr:

Mae ein Cydlynwyr Bywyd Preswyl a'n Cynorthwywyr Bywyd Preswyl yma i'ch cynorthwyo ag unrhyw faterion llety.

 • Mae Arian@BywydCampws yn darparu cyngor ac arweiniad ynghylch yr holl faterion ariannol sy'n berthnasol i fyfyrwyr. I nifer o fyfyrwyr, dechrau yn y brifysgol fydd y tro cyntaf iddynt orfod rheoli eu harian eu hunain. Bydd goresgyn yr her hon yn llwyddiannus yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd eu potensial llawn wrth astudio ac yn cyfrannu at greu profiad cadarnhaol i fyfyrwyr.
 • Mae MyfyrwyrRhyngwladol@BywydCampws yn darparu gwybodaeth a chyngor ar faterion anacademaidd, gan gynnwys gwasanaethau a chyngor ar fewnfudo i'r holl fyfyrwyr rhyngwladol (o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig) a'u dibynyddion.
 • Mae Lles@BywydCampws ar gyfer myfyrwyr sy'n cael anawsterau ac y mae angen cymorth arnynt. Gallant eich cyfeirio at y math o wasanaeth neu gymorth y byddai mwyaf buddiol i chi.
 • Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, cysylltwch ag Anableddau@BywydCampws am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i sicrhau y gallwch elwa o'r un cyfleoedd â phawb arall.
 • Mae Llesiant@BywydCampws yn darparu cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ar ystod o faterion llesiant, gan gynnwys hiraeth, ysgytwad diwylliannol, profedigaeth, bwlio, aflonyddu, diwedd perthynas a llawer mwy. Mae gan bawb brofiad gwahanol fel myfyriwr pan maent yn dechrau mewn prifysgol. Sylwer ein bod yn pryderu cymaint ynghylch llesiant myfyrwyr ag yr ydym ynghylch eu hastudiaethau academaidd a'u perfformiad.

Ffioedd Llety 18-19

Campws y Bae

Campws y Bae

YSTAFELL

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

 CYFANSWM

Math

Ystafelloedd 

Fesul Person

18-Hyd -18

24-Ion-19

09-Mai-19

£

Opsiwn Dau Gampws

200

£1,483

£1,483

£1,483

£4,449

Ystafell Gefell (Twin)

8

£88

£1,232

£1,144

£1,144

£3,520

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872

£5,760

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937

£5,960

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535

£7,800

Fflat 1Ystafell mewn 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612

£4,960

 

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gostau y pen.

 

Mae`r prisau isod yn seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos – Tymor  3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

YST

CYF

WYTH

 TYM 1

 TYM 2

TYM 3

TYM 4

 CYF

Math

Yst ar safle

Fesul Person 

18-Hyd-18

24-Ion-19

09-Mai-19

04-o Orff-19

£

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872**

£1,584

£7,344

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937**

£1,639

£7,599

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535**

£2,145

£9,945

1 yst mewn fflat 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612**

£1,364

£6,324

 

Tŷ Beck

TŶ BECK 2018/19

Mi fydd anfonebau'n cael eu gyrru at gyfrifon e-bost myfyrwyr 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Mae prisiau'n seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos - Tymor 3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

 

 

 

YSTAFELL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TERM 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

 Ystafell ar safle

 

18-Hyd-2018 

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

04-Gorff-19

£

Safonol

Canolig

26

£104

£1,456

£1,352

£1,352

£1,144

£5,253

Mawr

3

£109

£1,526

£1,417

£1,417

£1,199

£5,559

Ensuite

Bach

30

£120

£1,680

£1,560

£1,560

£1,320

£6,120

Canolig

24

£125

£1,750

£1,625

£1,625

£1,375

£6,375

Mawr

13

£130

£1,820

£1,690

£1,690

£1,430

£6,630

Fflat 1 gwely

Yn cysgu 2

5

£165

£2,310

£2,145

£2,145

£1,815

£8,415

Fflat 2 wely

Yn cysgu 3

6

£175

£2,450

£2,275

£2,275

£1,925

£8,925

Fflat 2 wely

Yn cysgu 4

12

£180

£2,520

£2,340

£2,340

£1,980

£9,180

Fflat 3 gwely

Yn cysgu 5

5

£200

£2,800

£2,600

£2,600

£2,200

£10,200

 

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys rhai sengl, fflatiau un ystafell wely, fflatiau dwy ystafell wely a fflatiau tair ystafell wely – cyfanswm o 130 o ystafelloedd ar y safle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Llety hunanarlwyo safonol i gyd

STAFEL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

Ystafelloedd ar Safle

 

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

4-Gorff-2019 

£ 

Ystafell Canolig safonol gyda thrwydded bws am ddim – gweler isod. 

40

1034

 £91.00

£1274 

 £1183

 £1183

£0 

£3640 

46*

 

 

 

 

 

47**

 

 

 

 

 

48***

 

 

 

 

 

51

£1,274

£1,183

£1,183

£1,001

£4,641


Ystafelloedd sengl i gyd – Cyfanswm o oddeutu 868 o ystafelloedd hunanarlwyo ar y safle.
Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Campws Parc Singleton

 

YSTAFELL

SAFLE

MAINT

CYF

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

CYF

Math

Yst ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019

9-Mai-2019

£

Safonol

Cefn Bryn

Canolig

144

£121

£1,694

£1,573

£1,573

£4,840

Mawr

17

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Safonol**

Cilfái& Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£5,360

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£5,560

Ensuite

Preseli

Bach

37

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Canolig

130

£131

£1,834

£1,703

£1,703

£5,240

Mawr

17

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Ensuite

Caswell, Langland, Oxwich

Medium

255

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Large

11

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Ensuite

Penmaen & Horton

Medium

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Large

34

£147

£ 2,058

£1,911

 £1,911

£5,880

Xlarge

5

£152

£ 2,128

 £1,976

 £1,976

£6,080

 

Mae`r prisau`n seiliedig ar 51 wythnos o denantiaeth safonol

 

Taliadau: Tymor 1 = 14 wythnos, Tymor 2= 13 wythnos, Tymor4= 11 wythnos

 

YSTAFELL

CYFANSWM

YSTAFELL 

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

CYFANSWM

Math

Ystafelloedd ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-19

09-Mai-19

04-Gorff-19

£

Safonol**

Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£1,474

£6,834

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£1,529

£7,089

Ensuite

Horton

Canolig

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£1,562

£7,242

 

Mae`r holl ystafelloedd yn sengl - Cyfanswm 1184 Ystafell ar safle.  212 Ystafell gyda Chardiau a delir o flaenllaw a 972 Ystafell Sengl.

Mae holl ystafelloedd yn sengl – Ystafelloedd Hunan-arlwyo ar safle. Mae`r holl luniau, cynlluniau llawr, a disgrifiadau ar gyfer pwrpas arddangos yn unig. Mae`n bosib y bydd nodweddion unigol a gosodiad yn amrywio ychydig. Mae prisiau hefyd yn medru newid cyn y gyrrir cynnig o lety.  

 Hunan-arlwyo – Campws Singleton**Cerdyn a delir o ymlaen llaw a gwerth o £28.00 yr wythnos a llwythir ymlaen llaw yn dymhorol i ganiatâu opsiwn mwy hyblyg o giniawa. Mae ar gael i’w ddefnyddio yn unrhyw un o Allfeydd Arlwyo`r campws. Opsiwn da i`r gyllideb!

Dyddiadau Contract a Thalu 2017-18

Dyddiadau Contract a Thalu

Dyddiadau Contract:

 

CONTRACT

DYDDIAD DECHRAU

DYDDIAD DIWEDD

Myfyrwyr israddedig

40 wythnos

 

22 Medi 2017

29 Mehefin 2018

Myfyrwyr Ôl-raddedig

51 wythnos

07 Medi 2018

I wirio dyddiadau ar gyfer cyrsiau Gwyddorau Gofal Iechyd, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol a Nyrsio, cliciwch yma. 

Dyddiadau Talu:

 

RHAID TALU ERBYN

AR GYFER 

Tymor 1

19 HYDREF 2017

22 Medi i 29 Rhagfyr 2017

Tymor 2

25 IONAWR 2018

29 Rhagfyr 2017 i 30 Mawrth 2018

Tymor 3

03 MAI 2018

30 Mawrth i 29 Mehefin 2018

Tymor 4

06 GORFFENNAF 2018 (Contractau dros 47 wythnos)

29 Mehefin i 7 Medi 2018

Talu am Lety

Talu am Lety

Gallwch weld eich cyfrif ar-lein unrhyw bryd drwy eich Cyfrif yn y Brifysgol: https://intranet.swan.ac.uk/login 

Ffyrdd o Dalu:

 • Taliadau fesul tymor drwy eich cyfrif ar y Fewnrwyd.
 • Yn llawn ymlaen llaw am hyd y contract.
 • Debyd uniongyrchol fesul tymor (sylwer bod rhaid cyflwyno debyd uniongyrchol o leiaf dair wythnos cyn y dyddiad talu).

Bydd angen i chi dalu erbyn y dyddiadau a nodir yn eich Cytundeb Tenantiaeth. 

 • Gallai fod cost weinyddol o £50 am dalu'n hwyr. Os cewch unrhyw broblemau wrth dalu, cysylltwch â ni cyn y dyddiad talu er mwyn osgoi'r costau ychwanegol hyn!
 • Byddwch yn derbyn cyfriflen am eich cyfrif saith niwrnod cyn y dyddiad talu. 
 • Caiff cyfriflenni eu hanfon i gyfeiriad e-bost prifysgol y myfyriwr bob amser, hyd yn oed os mai rhiant/gwarcheidwad a sefydlodd y taliad.

Am ragor o wybodaeth, gweler ein Polisi Rheoli Dyledion

Benthyciadau, Ariannu a Chyllid

Cyllid Myfyrwyr

 • Ddim yn siŵr sut i dalu am y Brifysgol? Neu sut byddwch yn ymdopi yn ystod eich astudiaethau? Peidiwch â gofidio, mae ystod o gyllid a chymorth ar gael.
 • Mae mynd i'r brifysgol yn fuddsoddiad mawr, felly efallai y bydd angen benthyciad i fyfyrwyr arnoch gan un o'r sefydliadau cyllid myfyrwyr rhanbarthol.
 • Eu cyngor nhw yw y dylech wneud cais erbyn mis Mai. Cysylltwch â'r sefydliad unigol i holi am y dyddiadau cau.
 • Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn arian ychwanegol gan sefydliadau eraill hefyd.
 • Efallai y gallwch fenthyca arian i helpu i dalu ffioedd dysgu prifysgol neu goleg ac i helpu gyda chostau byw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais am unrhyw gyllid efallai eich bod yn gymwys i'w dderbyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.gov.uk/student-finance/overview or www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding 

I fyfyrwyr sydd heb dderbyn eu Benthyciad Myfyriwr, neu sy'n wynebu anawsterau ariannol, mae cyngor a chymorth ar gael gan Arian@BywydCampws.

Blaendal Neilltuo Llety

Blaendal Neilltuo Llety

 • Mae Blaendal Neilltuo Llety o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni fyddwn yn gofyn i chi dalu Blaendal Neilltuo Llety tan i chi gael cynnig lle mewn llety.  
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Neilltuo Llety ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Peidiwch â thalu blaendal os ydych am dalu am eich llety yn llawn. 
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Neilltuo Llety.

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.