Gwybodaeth i rieni/Gwarcheidwaid

Gwybodaeth i Rhieni

Mynd i`r Brifysgol

Mae ymgeisio, derbyn lle, trefnu a pharatoi am y brifysgol am y tro cyntaf yn gallu ymddangos fel profiad brawychus gyda phopeth sydd yn gorfod cael ei wneud. Rydym wedi creu canllaw cyflym iach helpu:

Mae eich dewis cyntaf o Brifysgol yn ddewis cadarn. Mae eich ail ddewis  yn cael ei adnabod fel eich dewis yswiriant. Ydych chi wedi’ch cymhlethu gan rhai o’r derminoleg? Cliciwch yma a chanllaw UCAS bras.

 1. Gwnewch yn siwr eich bod wedi ymgeisio am y cyllidyr ydych yn gymwys ar ei gyfer.
  1. Os yn bosib, ymwelwch gyda ni ar un o’n Diwrnodau Agored a chymerwch daith o’n llety.
  2. Ceisio am lety cyn gynted ag y cewch eich rhif myfyriwr - mae hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sydd â chynnig amodol neu gynnig Yswiriant I astudio. Peidiwch aros nes ddiwrnod Canlyniadau!
  3.  

Am ymholiadau`n gysylltiedig ag Astudio, cliciwch yma

(3) Diogelwch Tân mewn Preswylfeydd

 

Semester & Dyddiadau Tymor

UCAS

 

Rydym hefyd yn gofyn i chi annog myfyrwyr i gwblhau’r broses eu hunain. Mae llawer o’r wybodaeth bwysig y maent angen bod yn ymwybodol ohono yn gallu cael ei golli os ydych chi’n ymgeisio, derbyn neu gwblhau’r wybodaeth ar eu rhan. 

Ar ôl y Flwyddyn Gyntaf

Gall edrych am lety ar ôl eich blwyddyn 1af ymddangos fel tasg frawychus, ond peidiwch â phoeni, gan yma yn Abertawe, rydym yn ffodus rydym yn ffodus i gael digonedd of Lety myfyrwyr safonol ac yng Nghyngor Dinas Abertawe sydd â safonau arolygu uchel iawn.

Mae sawl opsiwn ar gael i’n myfyrwyr sydd yn dychwelyd. Gallwch ymgeisio i Wasanaethau Llety Myfyrwyr:

A rheolir gan Wasanaethau Llety

Arhoswch mewn llety Prifysgol*

 • Rhentwch dŷ Preifat drwy Wasanaethau Llety Myfyrwyr.

*Mae rhai cyfyngiadau ar fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Ein Polisi Lleoli. Caiff hyn adolygu’n flynyddol.

Rheolir gan Landlordiaid Preifat.

 • Edrychwch drwy ein bas data Studentpad <http://www.swanseastudentpad.co.uk/Home> lle gallwch ffeindio cannoedd o dai.

Meddyliwch cyn i chi rhentu!

 • Peidiwch dalu ffioedd trefnu! Mae rhai asiantaethau yn codi pris na ellir ei ad-dalu ar gyfer trefnu llety i chi.
 • Ydych chi wedi edrych ar fwy nag un tŷ i weld ystod prisoedd a`u safon?
 • Cymerwch amser i ystyried ble yr hoffech fyw a phwy yr hoffech fyw gydag.
 • Cofiwch unwaith rydych wedi arwyddo cytundeb llety (a thalu blaendal), mae`n anodd iawn ac weithiau`n amhosib i ohirio`r cytundeb.

 

Gwybodaeth

Fel rhiant neu warcheidiwr, rydym eisiau sicrhau fod gennych ddigon o wybodaeth i gynorthwyo eich mab/merch trwy ddechrau bywyd Prifysgol.

Ar gyfer bob safle, mae ystod lawn o wybodaeth ar gael, megis Cyfeiriad Post Llawn, Yswiriant, Manylion, Manylion Yswiriant, Llawlyfr Preswylwyr a fwy. Mae hefyd gwybodaeth ar le gall y myfyrwyr fynd i gael cymorth a chefnogaeth. Jyst gwasgwch ar y safle isod am wybodaeth benodol. 

Gwybodaeth Preswylwyr

Campws y Bae

Tŷ Beck

Pentref y Myfyrwyr Hendrefoelan

Campws Parc Singleton

Cliciwch yma I ddarllen fwy o wybodaeth ar:

                                                      

Mae gennym amrywiaeth o fathau, prisiau a lleoliadau llety, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth sydd yn bwysig yng nghyd-destun; lleoliad, cyllid a hyd y cwrs:

Gwarchod Data

Gwarchod Data a Gwasanaethau Preswyl

Mae llawer o rieni/ gwarcheidwyr yn talu’r ffioedd llety. Fodd bynnag, mae’r cytundeb cyfreithiol rhwng Gwasanaethau Preswyl a’ch mab neu ferch. Fel y cyfryw, o ganlyniad i reoliadau Gwarchod Data, fel arfer gallwn ond drafod manylion gyda nhw yn uniongyrchol.

Dyw e ddim fel ein bod ni eisiau siarad gyda chi, mae gennym ofyniad i lynu wrth reolau ar ba weithdrefnau gallwn roi i chi. Mi fyddwn yn hapus i siarad gyda chi am unrhyw ymholiadau cyffredinol, ond ni allwn fynd i mewn i fanylion penodol oni bai fod amgylchiadau arbennig yn atal eich mab neu ferch rhag cysylltu â ni. Hefyd mae’n rhaid i ni gael caniatâd ysgrifenedig eich mab neu ferch er mwyn i ni wneud hyn.

Mae unrhyw anfonebau preswylwyr (ffioedd llety) yn cael eu gyrru’n uniongyrchol i gyfeiriad e-bost eich mab neu ferch. Os ydych eisiau gwybod y manylion, mi fydd angen i chi ofyn i’ch mab neu ferch i`w gyrru ymlaen atoch. Mae hyn hefyd yn wir am unrhyw faterion a allai fod ganddynt. Ni allwn gyfathrebu gyda 3ydd parti ac mi fyddwn bob amser yn ymateb i’r myfyriwr os ydym yn derbyn unrhyw ohebiaeth. 

Wyddech chi?

Pryd i wneid cais?

Pryd i Wneud Cais am Lety

Gall myfyrwyr blwyddyn gyntaf wneud cais am lety o fis Chwefror.

Ar ôl i fyfyrwyr gadarnhau Prifysgol Abertawe fel eu Dewis Cadarn neu Yswiriant ar gyfer astudio, bydd y Swyddfa Derbyn yn anfon e-bost yn esbonio sut a phryd i wneid cais am lety.

Byddant yn derbyn rhif myfyriwr chwe digid Prifysgol Abertawe hefyd, y bydd ei angen arnynt i wneud cais am lety.

Gwybodaeth am ein Gwarant

Gwarentir lle mewn preswylfa i bob myfyriwr israddedig amser llawn newydd sydd wedi:

 • Cael a derbyn cynnig pendant i astudio ar gwrs gradd amser llawn yn Abertawe; a
 • Gwneud cais am lety erbyn 30 Mehefin.

Er mwyn gwarantu lle mewn preswylfa, felly, rhaid eich bod yn astudio ar sail amser llawn, yn bodloni telerau eich cynnig gan Abertawe ac yn gwneud cais am lety erbyn 30 Mehefin.

Caiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl 30 Mehefin eu dyrannu yn ôl dyddiad, ochr yn ochr â Myfyrwyr Yswiriant a Myfyrwyr Clirio.

Mae rhai preswylfeydd yn boblogaidd iawn ac mae llawer iawn o fyfyrwyr yn gwneud cais amdanynt, felly nid ydym yn gwarantu lle mewn unrhyw breswylfa benodol.

Am ragor o wybodaeth, gweler ein Gwarant a Phroses Ddyrannu.

Os derbynnir cais ar ôl canlyniadau Safon Uwch neu gan fyfyriwr drwy'r broses Clirio, gwerthfawrogwn nad oes llawer o amser tan ddechrau'r tymor, a gallai gymryd cwpl o wythnosau i brosesu'ch cais. Am bethau y gallwch eu gwneud i baratoi, ewch i'n tudalennau Paratoi at gyrraedd, a fydd yn eich helpu i gynllunio.

Mae gennym A-Y Gwybodaeth?

Mae gennym lwyth o wybodaeth ar ein gwefan, gan gynnwys:

 • A-Y Gwybodaeth – sy'n cynnwys dolenni i bopeth y mae eu hangen arnoch!
 • Dyddiadau Llety - Dyddiadau Pwysig i'w cofio
 • Fideos am Lety - I weld ein fideos niferus am lety
 • Browzer - Ein gwefan ein hunain gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am fywyd campws
 • Taith o'r Campws - Ewch ar Daith Rithwir o'r Campws
 • Diogelwch Tân - Gwyliwch ein Fideo Diogelwch Tân
 • Lluniau Flickr - Mae cannoedd o luniau o'n preswylfeydd i'w gweld yma
 • Twitter - Ymunwch â'n grŵp Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am bob cam o'r broses, o gyflwyno cais i gyrraedd
 • Taith Rithwir (Campws Singleton) - Gwyliwch Fideos Rhithwir am ein llety
 • Taith Rithwir (Campws y Bae) - Gwyliwch daith rithwir 360 gradd o lety myfyrwyr ar Gampws y Bae
 • Sianel YouTube - Nifer o fideos byr am lety

Pa gymorth sydd ar gael?

 Mae rhwydwaith cymorth llawn i fyfyrwyr:

Mae ein Cydlynwyr Bywyd Preswyl a'n Cynorthwywyr Bywyd Preswyl yma i'ch cynorthwyo ag unrhyw faterion llety.

 • Mae Arian@BywydCampws yn darparu cyngor ac arweiniad ynghylch yr holl faterion ariannol sy'n berthnasol i fyfyrwyr. I nifer o fyfyrwyr, dechrau yn y brifysgol fydd y tro cyntaf iddynt orfod rheoli eu harian eu hunain. Bydd goresgyn yr her hon yn llwyddiannus yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd eu potensial llawn wrth astudio ac yn cyfrannu at greu profiad cadarnhaol i fyfyrwyr.
 • Mae MyfyrwyrRhyngwladol@BywydCampws yn darparu gwybodaeth a chyngor ar faterion anacademaidd, gan gynnwys gwasanaethau a chyngor ar fewnfudo i'r holl fyfyrwyr rhyngwladol (o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig) a'u dibynyddion.
 • Mae Lles@BywydCampws ar gyfer myfyrwyr sy'n cael anawsterau ac y mae angen cymorth arnynt. Gallant eich cyfeirio at y math o wasanaeth neu gymorth y byddai mwyaf buddiol i chi.
 • Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, cysylltwch ag Anableddau@BywydCampws am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i sicrhau y gallwch elwa o'r un cyfleoedd â phawb arall.
 • Mae Llesiant@BywydCampws yn darparu cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ar ystod o faterion llesiant, gan gynnwys hiraeth, ysgytwad diwylliannol, profedigaeth, bwlio, aflonyddu, diwedd perthynas a llawer mwy. Mae gan bawb brofiad gwahanol fel myfyriwr pan maent yn dechrau mewn prifysgol. Sylwer ein bod yn pryderu cymaint ynghylch llesiant myfyrwyr ag yr ydym ynghylch eu hastudiaethau academaidd a'u perfformiad.

Ffioedd Llety 18-19

Campws y Bae

Campws y Bae

YSTAFELL

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

 CYFANSWM

Math

Ystafelloedd 

Fesul Person

18-Hyd -18

24-Ion-19

09-Mai-19

£

Opsiwn Dau Gampws

200

£1,483

£1,483

£1,483

£4,449

Ystafell Gefell (Twin)

8

£88

£1,232

£1,144

£1,144

£3,520

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872

£5,760

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937

£5,960

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535

£7,800

Fflat 1Ystafell mewn 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612

£4,960

 

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gostau y pen.

Tŷ Beck

TŶ BECK 2018/19

Mi fydd anfonebau'n cael eu gyrru at gyfrifon e-bost myfyrwyr 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Mae prisiau'n seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos - Tymor 3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

 

 

 

YSTAFELL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TERM 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

 Ystafell ar safle

 

18-Hyd-2018 

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

04-Gorff-19

£

Safonol

Canolig

26

£104

£1,456

£1,352

£1,352

£1,144

£5,253

Mawr

3

£109

£1,526

£1,417

£1,417

£1,199

£5,559

Ensuite

Bach

30

£120

£1,680

£1,560

£1,560

£1,320

£6,120

Canolig

24

£125

£1,750

£1,625

£1,625

£1,375

£6,375

Mawr

13

£130

£1,820

£1,690

£1,690

£1,430

£6,630

Fflat 1 gwely

Yn cysgu 2

5

£165

£2,310

£2,145

£2,145

£1,815

£8,415

Fflat 2 wely

Yn cysgu 3

6

£175

£2,450

£2,275

£2,275

£1,925

£8,925

Fflat 2 wely

Yn cysgu 4

12

£180

£2,520

£2,340

£2,340

£1,980

£9,180

Fflat 3 gwely

Yn cysgu 5

5

£200

£2,800

£2,600

£2,600

£2,200

£10,200

 

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys rhai sengl, fflatiau un ystafell wely, fflatiau dwy ystafell wely a fflatiau tair ystafell wely – cyfanswm o 130 o ystafelloedd ar y safle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Llety hunanarlwyo safonol i gyd

STAFEL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

Ystafelloedd ar Safle

 

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

4-Gorff-2019 

£ 

Ystafell Canolig safonol gyda thrwydded bws am ddim – gweler isod. 

40

1034

 £91.00

£1274 

 £1183

 £1183

£0 

£3640 

46*

 

 

 

 

 

47**

 

 

 

 

 

48***

 

 

 

 

 

51

£1,274

£1,183

£1,183

£1,001

£4,641


Ystafelloedd sengl i gyd – Cyfanswm o oddeutu 868 o ystafelloedd hunanarlwyo ar y safle.
Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Campws Parc Singleton

 

YSTAFELL

SAFLE

MAINT

CYF

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

CYF

Math

Yst ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019

9-Mai-2019

£

Safonol

Cefn Bryn

Canolig

144

£121

£1,694

£1,573

£1,573

£4,840

Mawr

17

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Safonol**

Cilfái& Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£5,360

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£5,560

Ensuite

Preseli

Bach

37

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Canolig

130

£131

£1,834

£1,703

£1,703

£5,240

Mawr

17

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Ensuite

Caswell, Langland, Oxwich

Medium

255

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Large

11

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Ensuite

Penmaen & Horton

Medium

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Large

34

£147

£ 2,058

£1,911

 £1,911

£5,880

Xlarge

5

£152

£ 2,128

 £1,976

 £1,976

£6,080

 

Mae`r prisau`n seiliedig ar 51 wythnos o denantiaeth safonol

 

Taliadau: Tymor 1 = 14 wythnos, Tymor 2= 13 wythnos, Tymor4= 11 wythnos

 

YSTAFELL

CYFANSWM

YSTAFELL 

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

CYFANSWM

Math

Ystafelloedd ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-19

09-Mai-19

04-Gorff-19

£

Safonol**

Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£1,474

£6,834

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£1,529

£7,089

Ensuite

Horton

Canolig

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£1,562

£7,242

 

Mae`r holl ystafelloedd yn sengl - Cyfanswm 1184 Ystafell ar safle.  212 Ystafell gyda Chardiau a delir o flaenllaw a 972 Ystafell Sengl.

Mae holl ystafelloedd yn sengl – Ystafelloedd Hunan-arlwyo ar safle. Mae`r holl luniau, cynlluniau llawr, a disgrifiadau ar gyfer pwrpas arddangos yn unig. Mae`n bosib y bydd nodweddion unigol a gosodiad yn amrywio ychydig. Mae prisiau hefyd yn medru newid cyn y gyrrir cynnig o lety.  

 Hunan-arlwyo – Campws Singleton**Cerdyn a delir o ymlaen llaw a gwerth o £28.00 yr wythnos a llwythir ymlaen llaw yn dymhorol i ganiatâu opsiwn mwy hyblyg o giniawa. Mae ar gael i’w ddefnyddio yn unrhyw un o Allfeydd Arlwyo`r campws. Opsiwn da i`r gyllideb!

Dyddiadau Contract a Thalu 2017-18

Dyddiadau Contract a Thalu

Dyddiadau Contract:

 

CONTRACT

DYDDIAD DECHRAU

DYDDIAD DIWEDD

Myfyrwyr israddedig

40 wythnos

 

22 Medi 2017

29 Mehefin 2018

Myfyrwyr Ôl-raddedig

51 wythnos

07 Medi 2018

I wirio dyddiadau ar gyfer cyrsiau Gwyddorau Gofal Iechyd, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol a Nyrsio, cliciwch yma. 

Dyddiadau Talu:

 

RHAID TALU ERBYN

AR GYFER 

Tymor 1

19 HYDREF 2017

22 Medi i 29 Rhagfyr 2017

Tymor 2

25 IONAWR 2018

29 Rhagfyr 2017 i 30 Mawrth 2018

Tymor 3

03 MAI 2018

30 Mawrth i 29 Mehefin 2018

Tymor 4

06 GORFFENNAF 2018 (Contractau dros 47 wythnos)

29 Mehefin i 7 Medi 2018

Talu am Lety

Talu am Lety

Gallwch weld eich cyfrif ar-lein unrhyw bryd drwy eich Cyfrif yn y Brifysgol: https://intranet.swan.ac.uk/login 

Ffyrdd o Dalu:

 • Taliadau fesul tymor drwy eich cyfrif ar y Fewnrwyd.
 • Yn llawn ymlaen llaw am hyd y contract.
 • Debyd uniongyrchol fesul tymor (sylwer bod rhaid cyflwyno debyd uniongyrchol o leiaf dair wythnos cyn y dyddiad talu).

Bydd angen i chi dalu erbyn y dyddiadau a nodir yn eich Cytundeb Tenantiaeth. 

 • Gallai fod cost weinyddol o £50 am dalu'n hwyr. Os cewch unrhyw broblemau wrth dalu, cysylltwch â ni cyn y dyddiad talu er mwyn osgoi'r costau ychwanegol hyn!
 • Byddwch yn derbyn cyfriflen am eich cyfrif saith niwrnod cyn y dyddiad talu. 
 • Caiff cyfriflenni eu hanfon i gyfeiriad e-bost prifysgol y myfyriwr bob amser, hyd yn oed os mai rhiant/gwarcheidwad a sefydlodd y taliad.

Am ragor o wybodaeth, gweler ein Polisi Rheoli Dyledion

Benthyciadau, Ariannu a Chyllid

Cyllid Myfyrwyr

 • Ddim yn siŵr sut i dalu am y Brifysgol? Neu sut byddwch yn ymdopi yn ystod eich astudiaethau? Peidiwch â gofidio, mae ystod o gyllid a chymorth ar gael.
 • Mae mynd i'r brifysgol yn fuddsoddiad mawr, felly efallai y bydd angen benthyciad i fyfyrwyr arnoch gan un o'r sefydliadau cyllid myfyrwyr rhanbarthol.
 • Eu cyngor nhw yw y dylech wneud cais erbyn mis Mai. Cysylltwch â'r sefydliad unigol i holi am y dyddiadau cau.
 • Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn arian ychwanegol gan sefydliadau eraill hefyd.
 • Efallai y gallwch fenthyca arian i helpu i dalu ffioedd dysgu prifysgol neu goleg ac i helpu gyda chostau byw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais am unrhyw gyllid efallai eich bod yn gymwys i'w dderbyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.gov.uk/student-finance/overview or www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding 

I fyfyrwyr sydd heb dderbyn eu Benthyciad Myfyriwr, neu sy'n wynebu anawsterau ariannol, mae cyngor a chymorth ar gael gan Arian@BywydCampws.

Blaendal Neilltuo Llety

Blaendal Neilltuo Llety

 • Mae Blaendal Neilltuo Llety o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni fyddwn yn gofyn i chi dalu Blaendal Neilltuo Llety tan i chi gael cynnig lle mewn llety.  
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Neilltuo Llety ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Peidiwch â thalu blaendal os ydych am dalu am eich llety yn llawn. 
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Neilltuo Llety.

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.