Manteision y Cynllun Rheoli:

  • Rhent wedi'i warantu

  • Y pwynt cyswllt cyntaf i fyfyrwyr

  • Myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn dod drwy SAS

  • Tenantiaeth rhent llawn 47 wythnos
To Rent Sign

Eiddo SAS

Ar hyn o bryd, mae SAS yn rheoli dros 120 o eiddo yn ardaloedd Brynmill ac Uplands ar ran landlordiaid preifat.

Gall landlordiaid wneud gwaith penodol yn yr eiddo er mwyn eu codi i Fand uwch, ac felly codi rhent uwch. Mae'r system hon yn sicrhau bod landlordiaid yn derbyn rhent teg am ansawdd eu heiddo, ond mae hefyd yn creu cymhelliant iddynt eu gwella er mwyn codi'r rhenti uchaf.

Gosodir eiddo ar denantiaeth 47 wythnos rhent llawn, sy'n rhedeg o ddechrau mis Awst tan ddiwedd mis Mehefin. Mae pedair wythnos arall yn rhoi amser i landlordiaid baratoi'r eiddo ar gyfer myfyrwyr newydd, ac mae'r wythnos olaf yn caniatáu i ni roi'r holl wybodaeth croeso, arwyddion a rhestri cynnwys yn yr eiddo.

Nid yw'r gost rheoli'n cynnwys TAW, am nad ydym yn codi TAW am y gwasanaeth, ac nid oes unrhyw gostau cychwynnol i landlordiaid.

Camau Nesaf

1. Ffoniwch ni ar 01792 295328 i drefnu i SAS weld eich eiddo.

2. Bydd SAS yn ymweld â'ch eiddo ac yn pennu band iddo.

3. Wedyn, bydd SAS yn hysbysebu'r eiddo ar Studentpad, os yw'n bodloni ein safonau.

House pic