Wardeiniaid Lles Beck

Eich Wardeiniaid Lles

Rydym yn fyfyrwyr preswyl sydd yma i’ch cefnogi. Mae gennym brofiad o system y Brifysgol, gan gynnwys ymgartrefu yn eich llety a bywyd prifysgol: rydym yn
gwybod sut i gael y gorau o’ch profiad fel myfyriwr.

Rydym yn gwybod sut rydych yn

Casglu’ch allweddi, teimlo’n nerfus ac yn gyffrous am yr ychydig flynyddoedd nesaf, symud oddi cartref, gadael eich ffrindiau a gorfod gwneud rhai newydd ... rydym wedi bod drwy’r cyfan ein hunain, felly rydym yn gwybod sut rydych yn teimlo!

Rydym yma i helpu

Rydym yn hoffi meddwl am ein hunain fel wyneb cyfeillgar; rhywun sydd wedi bod drwy brofiadau tebyg ac wedi wynebu’r un pryderon ac ymdeimlad o ofn. Rydym yn cydymdeimlo â’r hyn rydych yn mynd drwyddo ac rydym yma i gynnig cefnogaeth.

Sut y gallwn eich helpu?

Mae llawer o ffyrdd y gallwn eich helpu a’ch cynghori. Yn gyntaf, gallwn ddweud wrthych sut mae cael mynediad at wasanaethau cymorth y Brifysgol a sut all y gwasanaethau hynny helpu. Yn y cyfnod cynnar ar ôl cyrraedd gallwn eich helpu i addasu i fyw yn y llety Brifysgol - rydym yn cynnal cyfres o sgyrsiau gyda’r nod o roi cymorth i chi setlo i mewn. Yn bwysicaf oll, rydym ar gael os byddwch angen sgwrs fach, gallwn gynnig cyngor cyffredinol i chi ond ein prif waith yw gwrando a’ch cefnogi o safbwynt gwbl diduedd.

Sgyrsiau Croeso

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, rhywbryd rhwng Wythnos y Glas a chanol mis Hydref, byddwn yn dod o gwmpas eich llety i roi sgyrsiau croeso, i weld sut mae pethau ac i weld sut rydych yn ymgartrefu yn gyf fredinol. Byddwn hefyd yn rhoi llawer o wybodaeth leol i chi. Cynhelir y rhain yn eich cegin – byddwn yn e-bostio i roi gwybod pryd. Ar gyfer rhai ohonoch, efallai mai dyma’r unig gyfle y cawn i ddod i’ch adnabod, ac efallai y gwnewch ffrindiau newydd yn eich bloc hefyd.

Chloe

Fel myfyriwr rhyngwladol fy hun, ac wedi gweithio yn y Brifysgol fel Warden Lles am sawl blwyddyn, rwy'n ymwybodol o'r heriau y byddwch yn eu hwynebu yn ystod eich amser yn y Brifysgol ac wrth fyw yn llety'r Brifysgol. Mae gan y Brifysgol system ardderchog ar gyfer rhoi cymorth i fyfyrwyr: os oes gennych unrhyw broblem, neu os hoffech sgwrs, cysylltwch â ni. Os na fyddwn yn gallu'ch helpu yn y fan a'r lle, byddwn yn eich cyfeirio at y bobl gywir.

Cysylltu รข ni

17:30 - 18:30 bob dydd
Byddwn yn Nerbynfa - galwch heibio neu ffoniwch ni ar (+44) 01792 534043

18:30 - 22:30 bob dydd
Byddwn ar ddyletswydd o gwmpas y neuaddau neu yn Nerbynfa

22:30 - 6:00 bob dydd
Mewn argyfwng, ffoniwch ni ar (+44) 01792 526131 neu (+44) 01792 294271 drwy diogelwch

E-bost: BeckWelfare@swansea.ac.uk