Gwybodaeth i Breswylwyr Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan 2016

Swaps

Swaps! Gallwch brynu, gwerthu neu hysbysebu unrhyw beth o lyfrau testun, gwisg ffansi neu hyd yn oed ddodrefn ar ddiwedd y tymor: SWAPS

Codau Post

PRESWYLFA

COD POST 

HSV 41 - 77

SA2 7PZ

HSV 80 - 135

SA2 7QG

HSV 136 - 165

SA2 7QL

HSV 166 - 195

SA2 7QN

HSV 196 - 233

SA2 7QW

Am ragor o wybodaeth ar sut i nodi cyfeiriadau ar eich post DU a Rhyngwladol gweler: Canllawiau'r Post Brenhinol ar gyfer nodi Cyfeiriadau ar eich Post ac am gyngor ar ddosbarthu post yn y DU gweler: Canllawiau Gorau'r Post Brenhinol ar gyfer Anfon Post.

Gwybodaeth am y Post

Ble ydw i'n casglu fy mhost?

Caiff y post i gyd ei gludo i Dderbynfa'r Pentref a'i drefnu i flychau llythyron. Mae parseli wedi'u rhestru ar Fwrdd Gwyn yn y cyntedd - bydd angen cerdyn adnabod arnoch i'w casglu.

Dylai'ch post gynnwys y manylion canlynol yn glir bob amser:

Eich Enw Llawn
Rhif y Fflat: 
Enw'r Breswylfa
Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan
Sgeti
Abertawe
SA (Gweler y siart codau post)

e.e.

HSV041/01, dyma Dŷ 1 Ystafell 1 Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan
Y cyfeiriad bydd:
HSV001/01
Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan
Sgeti
Abertawe
SA (Gweler y siart codau post)

Angen Cyngor?

Mae'r Gwasanaethau Preswyl yn rhan o'r Gwasanaethau Myfyrwyr, sydd yma i'ch cefnogi drwy gydol eich amser yn y Brifysgol, p'un ai eich bod yn byw yn ein preswylfeydd ai peidio.

Am ragor o wybodaeth am ba gymorth sydd ar gael, o gymorth ariannol i les, a mwy, cliciwch yma ar gyfer y Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr.


Os nad ydych yn hapus yn ein llety, gallwch siarad â rhywun a all gynnig cymorth, cyngor neu gefnogaeth.

Pa ddewisiadau sydd ar gael?

Yn y lle cyntaf, siaradwch â'ch:


  • Os yw'n broblem cynnal a chadw neu atgyweirio etc.:

Dylech roi gwybod i Dderbynfa'r safle am y broblem, neu cofnodwch y broblem yn y system atgyweiriadau ar-lein.

  • Os yw'n broblem â'ch Contract Llety:

Gan gynnwys eisiau newid ystafell, tynnu'n ôl neu ohirio astudiaethau a cheisiadau am ryddhau, dylech gysylltu â'r Swyddfa Llety a chwblhau'r gwaith papur angenrheidiol. Cliciwch yma i gysylltu â ni! Neu lawrlwythwch y ffurflen!

  • Os oes gennych Gŵyn:

Os ydych am gwyno, cyflwynwch y gŵyn yn ysgrifenedig er mwyn i ni allu ymchwilio i'r materion a nodoch. Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen! Mae angen i'r person dan sylw ei chyflwyno yn bersonol.

  • Mewn Llety yn y Sector Preifat?

Os ydych mewn llety preifat, gall Undeb y Myfyrwyr gynnig cyngor a chymorth diduedd.
Cysylltwch â Chanolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr drwy ffonio +44 (0)1792 295 821 neu e-bostioadvice@swansea-union.co.uk neu alw heibio un o'r swyddfeydd ar y campws. Gallant roi arweiniad ar unrhyw faterion ynghylch tai ar gyfer y flwyddyn academaidd hon neu'r flwyddyn nesaf.

Croeso i Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Rhowch Nod Tudalen (Ctrl-D) i'r ddolen hon er mwyn i chi allu cyfeirio ati am gymorth a chyngor drwy gydol eich tenantiaeth!

Gobeithiwn eich bod yn hapus gyda'ch llety, ac os oes angen unrhyw wybodaeth, cyngor neu gymorth arnoch, darllenwch yr wybodaeth isod neu gofynnwch yn Nerbynfa'ch Preswylfa.

Cofiwch gwblhau rhestr eiddo eich ystafell o fewn saith niwrnod ar ôl cyrraedd. Ni fydd yn weithredol tan i chi gyrraedd eich llety!