Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Cymuned Fyfyrwyr Ffyniannus

Cymuned Fyfyrwyr Ffyniannus

Cliciwch yma am luniau o'n preswylfeydd!

Llety gwerth da

 • Dyma ein safle preswyl mwyaf oddi ar y campws, yn gartref i 1,100 o fyfyrwyr gyda bywyd cymdeithasol bywiog a chyfeillgar.
 • Ystafelloedd hunanarlwyo, gyda chegin sydd â ffwrn, pentan, microdon, tegell, oergell/rhewgell, a digon o gypyrddau.
 • Mae mwyafrif y llety yn ardal Woodside ac yn cynnwys fflatiau saith ystafell wely.
 • Mae'r holl lety yn llety safonol, gan rannu ystafell ymolchi a chegin.
 • Ar gyfartaledd, mae'r gymhareb ystafelloedd ymolchi'n 1:4, ond mae'n amrywio o dŷ i dŷ.

Hoffem gymryd y cyfle hwn i'ch cynghori ymlaen llaw, wrth i Brifysgol Abertawe barhau i ehangu a thyfu, bod gwaith adeiladu yn y preswylfeydd ac o'u cwmpas er mwyn bodloni'r galw cynyddol. O'r herwydd, efallai y bydd y gwaith adeiladu'n tarfu arnoch yn achlysurol, ond byddwn yn monitro hyn yn fanwl a chaiff yr oriau gwaith eu pennu gan y Brifysgol. Mae gwaith adeiladu ar y gweill ger preswylfeydd Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, a fydd yn parhau drwy gydol sesiwn 2017/2018.

Lleoliad a Chyfleusterau

Lleoliad

 • Cliciwch yma am fap o'r lleoliad.
 • 2.5 milltir o Gampws Parc Singleton: 10/15 munud ar y bws / 45 munud ar droed / 15 munud ar feic.
 • 20 munud mewn car neu fws o draethau arobryn Penrhyn Gŵyr.
 • 15 munud ar fws / 45 munud ar droed / 15 munud ar feic i ganol y ddinas a'r orsaf drenau.

Cyfleusterau

 • Mae gwasanaeth bws rheolaidd i Gampws Parc Singleton a Champws y Bae, yn ogystal â chanol y ddinas a Gŵyr. 
 • Siopau lleol, Swyddfa Bost, banciau, tafarndai a siopau byrbryd o fewn deng munud ar droed.

Cyfleusterau Undeb y Myfyrwyr

 • Mae siop Spar yng nghanol y safle ger Bar Undeb y Myfyrwyr o'r enw Wonky Sheep.
 • Mae Undeb y Myfyrwyr yn rhedeg y golchdy, sydd yng nghanol y safle ger y siop Spar.

Manylion cyswllt Undeb y Myfyrwyr:
Rhif ffôn: 01792 295466
E-bost: info@swansea-union.co.uk

Gwefan: www.swansea-union.co.uk

Ardaloedd Dynodedig:

Gallwch ddewis!

 • Ystafelloedd Dangos: Cymerwch ran yn y Diwrnodau Agored, a chewch ad-daliad o £££ ar eich ffioedd preswyl. Ar gyfer myfyrwyr nad oes ots ganddynt am fyfyrwyr yn cael cipolwg ar eu hystafell cwpl o weithiau'r tymor.
 • Ardal dawel = Cyfyngiad ar lefel y sŵn rhwng 11pm a 8am. Ar gyfer y rhai sydd angen eu cwsg!
 • Ardal ddi-alcohol – Mae myfyrwyr yn cytuno i beidio ag yfed na chadw alcohol yn y fflat/tŷ.
 • Siaradwyr CymraegSiarad Cymraeg? Ardal benodol ar gyfer myfyrwyr sydd am siarad Cymraeg â'u cydletywyr.
 • Ardal aeddfed – Ardal i fyfyrwyr sy'n 21 oed neu'n hŷn.
 • Ardal i Fyfyrwyr Ôl-raddedig – Cyrsiau 51 wythnos fel arfer, ac yn astudio ar ôl y radd gyntaf.
 • Ardal i Fyfyrwyr Gwyddor IechydGall myfyrwyr y gwyddorau dynol ac iechyd glicio yma. Mae'r rhain fel arfer ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau'n gynnar ac yn gorffen yn hwyr, y tu allan i'r garfan 40 wythnos arferol.