Wardeniaid Lles Parc Singleton

Eich Wardeiniaid Lles

Rydym yn fyfyrwyr preswyl sydd yma i’ch cefnogi. Mae gennym brofiad o system y Brifysgol, gan gynnwys ymgartrefu yn eich llety a bywyd prifysgol: rydym yn
gwybod sut i gael y gorau o’ch profiad fel myfyriwr.

Rydym yn gwybod sut rydych yn

Casglu’ch allweddi, teimlo’n nerfus ac yn gyffrous am yr ychydig flynyddoedd nesaf, symud oddi cartref, gadael eich ffrindiau a gorfod gwneud rhai newydd ... rydym wedi bod drwy’r cyfan ein hunain, felly rydym yn gwybod sut rydych yn teimlo!

Rydym yma i helpu

Rydym yn hoffi meddwl am ein hunain fel wyneb cyfeillgar; rhywun sydd wedi bod drwy brofiadau tebyg ac wedi wynebu’r un pryderon ac ymdeimlad o ofn. Rydym yn cydymdeimlo â’r hyn rydych yn mynd drwyddo ac rydym yma i gynnig cefnogaeth.

Sut y gallwn eich helpu?

Mae llawer o ffyrdd y gallwn eich helpu a’ch cynghori. Yn gyntaf, gallwn ddweud wrthych sut mae cael mynediad at wasanaethau cymorth y Brifysgol a sut all y gwasanaethau hynny helpu. Yn y cyfnod cynnar ar ôl cyrraedd gallwn eich helpu i addasu i fyw yn y llety Brifysgol - rydym yn cynnal cyfres o sgyrsiau gyda’r nod o roi cymorth i chi setlo i mewn. Yn bwysicaf oll, rydym ar gael os byddwch angen sgwrs fach, gallwn gynnig cyngor cyffredinol i chi ond ein prif waith yw gwrando a’ch cefnogi o safbwynt gwbl diduedd.

Sgyrsiau Croeso

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, rhywbryd rhwng Wythnos y Glas a chanol mis Hydref, byddwn yn dod o gwmpas eich llety i roi sgyrsiau croeso, i weld sut mae pethau ac i weld sut rydych yn ymgartrefu yn gyf fredinol. Byddwn hefyd yn rhoi llawer o wybodaeth leol i chi. Cynhelir y rhain yn eich cegin – byddwn yn e-bostio i roi gwybod pryd. Ar gyfer rhai ohonoch, efallai mai dyma’r unig gyfle y cawn i ddod i’ch adnabod, ac efallai y gwnewch ffrindiau newydd yn eich bloc hefyd.

Anastasia

Fy enw i yw Anastasia, rwy'n Uwch Warden yng Nghampws Singleton ac rwy'n fyfyriwr ôl-raddedig mewn Gwleidyddiaeth (Rhywedd a Diwylliant). Mae bod yn Warden am bum mlynedd, yn ogystal â myfyriwr rhyngwladol (rwy'n dod o Roeg), wedi rhoi profiad o addasu i amgylchedd newydd i mi ac, yn gyffredinol, o 'fywyd myfyriwr'. Felly, mae'r Tîm Wardeiniaid Lles a mi yn awyddus, wrth gwrs, i fod yn wynebau cyfeillgar sy'n barod i ateb unrhyw gwestiynau, i wrando ar unrhyw bryderon a, fwyaf oll, i wneud yn siŵr eich bod yn cael yr amser gorau posib yma ym Mhrifysgol Abertawe! Croeso mawr, felly, cadwch mewn cysylltiad, a welai chi ar y campws! 

Tereza

Haia! Fy enw i yw Tereza, ac rwy'n dod o Fwlgaria. Dyma fy mlwyddyn gyntaf fel Warden Lles. Rwyf yn ail flwyddyn fy nghwrs pedair blynedd – MEng Cyfrifiadura. Yn fy amser sbâr rwy'n mwynhau chwarae pêl-foli, tenis, beicio ar ddiwrnod braf, a darllen ar ddiwrnod glawog (neu chwarae gemau cyfrifiadur J). Er fy mod wedi bod yma am ychydig dros flwyddyn nawr, credaf fod gennyf lawer o brofiad yr hoffwn ei rannu â chi. Mae croeso i chi gysylltu â mi!

Glen

Helo! Shw mae! Fy enw i yw Glen ac rwy'n dechrau gradd meistr mewn Dulliau Ymchwil Seicoleg eleni. Rwy'n dwlu ar yr awyr agored, heicio a theithio i leoedd newydd; gallaf fwynhau'r cyfan yn Abertawe! Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi i gyd yn ystod eich amser yma yn Abertawe, ac rwyf bob amser yn rhydd i wrando ac i gynnig cyngor.

Rhydian

Haia, Rhydian ydw i, a dyma fy mlwyddyn gyntaf fel Warden. Hon fydd fy mhumed flwyddyn yn Abertawe yn astudio cwrs Ymarferiad y Gyfraith ar ôl cwblhau fy ngradd israddedig a gradd meistr yma. Rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â'r holl fyfyrwyr newydd yn y Pentref. Pan na fyddaf ar alwad, byddaf fel arfer yn y gampfa neu'n ymwneud â'r amrywiaeth eang o gymdeithasau a chlybiau chwaraeon yn y Brifysgol.

Cysylltu â ni

17:30 - 18:30 bob dydd
Byddwn yn Nerbynfa Preseli - galwch heibio neu ffoniwch ni ar 82910 (am ddim o’ch ystafell astudio)
(+44) 01792 602910

18:30 - 22:30 bob dydd
Byddwn ar ddyletswydd o gwmpas y neuaddau neu yn Nerbynfa Preseli

22:30 - 6:00 bob dydd
Mewn argyfwng, cysylltwch â ni drwy borthorion Preseli drwy ffonio 82910 / (+44) 01792 602910

E-bost: SingletonWelfare@swansea.ac.uk