Llety ar Gampws Singleton

Dewiswch eich llety!

Dyma'r llety mwyaf poblogaidd ymhlith myfyrwyr sy'n astudio yma. Gwnewch gais yn gynnar - mae ystafelloedd yn cael eu neilltuo'n gyflym! Os oes mwy o alw na nifer yr ystafelloedd sydd ar gael, rhowch gipolwg ar Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Dyma ein llety wrth gefn ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio yma.

MathEnw'r NeuaddNiferYstafellMaint ArlwyoYn yr Ystafell
Ystafell Safonol Hunanarlwyo Cefn Bryn 161 Safonol 18 ar bob llawr Hunanarlwyo Basn Golchi Dwylo 

Safonol - Prydau Bwyd Rhagdaledig

Kilvey & Rhossili 212 Standard 18-19 ar bob llawr Cerdyn Bwyd Rhagdaledig Basn Golchi Dwylo ac Oergell Fach
En suite - Traddodiadol Preseli 186 En suite 19-20 ar bob llawr Hunanarlwyo  

En suite - Fflatiau 8 Ystafell Wely

Caswell, Langland, Oxwich, Penmaen & Horton 623 En suite Fflatiau ar gyfer 8 Hunanarlwyo  

Manylion a Chynlluniau Llawr Neuaddau

Ystafelloedd Safonol a Hunanarlwyo

Cefn Bryn yw ein Neuadd Hunanarlwyo Safonol. Mae ganddi gynllun 'traddodiadol' â 18-20 o ystafelloedd ar bob llawr. Mae'r llawr wedi'i rannu'n ddwy fflat.

Mae'r ystafelloedd safonol yn fwy na'r ystafelloedd en suite ar y campws.

 • Ystafelloedd sengl safonol
 • Gwelyau sengl
 • Ystafell ymolchi wedi'i rhannu, cymhareb 1:2 (yn fras), ond mae'n amrywio yn ôl y llawr.
 • Cegin gyflawn ar bob llawr
 • Basn golchi dwylo yn yr ystafelloedd

Cynllun Llawr Cefn Bryn 

Cliciwch yma i weld lluniau o'n preswylfa!

Ystafelloedd Safonol, Prydau Bwyd Rhagdaledig

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw ym mhreswylfeydd Cilfái a Rhosili: byddwch yn derbyn cerdyn bwyd rhagdaledig â chredyd o £28.00 yr wythnos arno. Gallwch ddefnyddio hwn i brynu bwyd yn unrhyw un o'r 10 lle bwyta ar y safle.

 • Mae gan yr holl ystafelloedd bwyd rhagdaledig oergell fach.

Mae'r ystafelloedd safonol yn fwy na'r ystafelloedd en suite ar y campws.

Ystafelloedd sengl safonol
Gwelyau sengl
Ystafell ymolchi wedi'i rhannu, cymhareb 1:2 (yn fras), ond mae'n amrywio yn ôl y llawr.
Cegin gyflawn ar bob llawr
Basn golchi dwylo yn yr ystafelloedd
Oergell fach

Cliciwch yma i weld lluniau o'n preswylfa!

Ystafelloedd En Suite, Traddodiadol

Mae Preswylfa Preseli wedi'i threfnu yn ôl cynllun 'traddodiadol' o 18-20 ystafell ar bob llawr a rhennir y llawr yn ddwy fflat.

 • Cynllun traddodiadol: 18-20 ystafell ar bob llawr
 • Ystafell Sengl En Suite
 • Gwelyau sengl
 • Dwy gegin ar bob llawr

Cynllun Llawr Preseli

Cliciwch yma i weld lluniau o'n preswylfa 

Fflatiau En Suite ar gyfer 8

Mae pob un o'r neuaddau hyn yn cynnwys fflatiau o wyth ystafell â chyfleusterau en suite a chegin gymunedol.

Caswell Floor Plan
Langland Floor Plan
Oxwich Floor Plan
Penmaen Floor Plan
Horton Floor Plan

Cliciwch yma i weld lluniau o'n preswylfa

Ardaloedd Dynodedig

Yn ogystal â'r gwahanol lety, mae'r ardaloedd dynodedig canlynol ar gyfer myfyrwyr ag anghenion penodol. Byddwn bob amser yn ceisio diwallu anghenion myfyrwyr â'r dewisiadau hyn lle bo'n bosib.

Gallwch ddewis!

 • Ystafelloedd Dangos: Cymerwch ran yn y Diwrnodau Agored, a chewch ad-daliad o £££ ar eich ffioedd preswyl. Ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt ots am fyfyrwyr yn cael cipolwg ar eu hystafell cwpl o weithiau'r tymor.
 • Ardal dawel = cyfyngiad ar lefel y sŵn rhwng 11pm a 8am. Ar gyfer y rhai sydd angen eu cwsg!
 • Ardal ddi-alcohol – mae myfyrwyr yn cytuno i beidio ag yfed na chadw alcohol yn y fflat/tŷ.
 • Siaradwyr CymraegSiarad Cymraeg? Ardal benodol ar gyfer myfyrwyr sydd am rannu gyda siaradwyr Cymraeg eraill.
 • Ardal aeddfed – Ardal i fyfyrwyr sy'n 21 oed neu'n hŷn.
 • Ardal i Fyfyrwyr Ôl-raddedig – Cyrsiau 51 wythnos fel arfer, ac yn astudio ar ôl y radd gyntaf.
 • Ardal i Fyfyrwyr Gwyddor Iechyd – Gall myfyrwyr y gwyddorau dynol ac iechyd glicio yma. Mae'r rhain fel arfer ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau'n gynnar ac yn gorffen yn hwyr, y tu allan i'r garfan 40 wythnos arferol.

Gwybodaeth i Breswylwyr Campws Parc Singleton

Singleton - Gwybodaeth i Breswylwyr

Am yr holl wybodaeth bydd ei hangen arnoch yn ystod eich amser yn ein preswylfeydd! Llyfrnodi'r dudalen hon (Ctrl-D)

Canllawiau Gwybodaeth i Breswylwyr
Gwybodaeth Diogelwch Tân
Cysylltu ag Eduroam - Wifi y Brifysgol *
Cysylltu ag uni-Play Abertawe**
Cwblhewch restr eiddo eich ystafell o fewn 7 niwrnod o gyrraedd.
Llawlyfr Preswylwyr –  Parc Singleton 2017
Taflen Ffeithiau Arlwyo'n Rhannol/Talu am Fwyd Ymlaen Llaw

LaundryView (Golchdy)

Anwedd a Llwydni

Eduroam* - Dyma rwydwaith diwifr academaidd y Brifysgol. Mae'n addas i amrywiaeth eang o ddyfeisiau a dylid ei ddefnyddio ar gyfer popeth ar wahân i ddyfeisiau chwarae gemau a dyfeisiau'r rhyngrwyd o bethau.

SwanseaUni-Play** - Rhwydwaith chwarae ar gyfer consolau gemau, dyfeisiau wifi, megis Amazon Echo/Dot ayb. Nid oes gan y rhwydwaith hwn nodweddion diogelwch Eduroam a bwriedir iddo gael ei ddefnyddio gyda dyfeisiau chwarae gemau a'r rhyngrwyd o bethau. Mae'n defnyddio'r un lefel o ddiogelwch â rhwydwaith cartref â chyfrinair wedi'i rannu.

Cyfeiriad / Codau post

Eich cyfeiriad yw cod eich adeilad, rhif y fflat, rhif eich ystafell. Er enghraifft: Mae CAS001/09 yn golygu Caswell, Fflat 001, Ystafell 9 (gweler y cytundeb tenantiaeth a anfonwyd atoch am fanylion). Nid yw rhif y fflat yn cyfeirio at rif y llawr.

CAS001/09
CASWELL
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PJ

NeuaddCod postNeuaddCod post
CASWELL SA2 8PJ OXWICH SA2 8PQ
CEFN BRYN SA2 8PT PENMAEN SA2 8PG
HORTON SA2 8PH PRESELI SA2 8PS
KILVEY SA2 8PU RHOSSILI SA2 8PT
LANGLAND SA2 8PL    

I gael gwybodaeth am gyfeiriadau post y Deyrnas Unedig a phost rhyngwladol, ewch i: Arweiniad y Post Brenhinol i Nodi Cyfeiriad ar eich Post. 

Am gyngor ar anfon post yn y Deyrnas Unedig, ewch i: Gair i Gall y Post Brenhinol ar gyfer Anfon Post 

Yn symud allan?

Cofiwch ailgyfeirio'ch post a diweddaru'ch Cyfrif Mewnrwyd os ydych yn symud. GwelerAilgyfeirio'ch post am ragor o wybodaeth.

Oes Angen Atgyweirio Rhywbeth?

I roi gwybod bod angen atgyweirio rhywbeth, cliciwch yma

Wrth roi gwybod bod angen atgyweirio rhywbeth:

 • Rydych yn caniatáu mynediad i staff i ddelio â'r broblem.
 • Does dim rhaid i chi fod yn bresennol i'r staff gael mynediad.
 • Os nad ydych chi am i staff gael mynediad yn eich absenoldeb, bydd rhaid i chi nodi hyn ar adeg gwneud y cais. 

Os yw'r atgyweiriad yn waith brys, ffoniwch: +44 (0) 1792 602910 neu dewch draw i'r Dderbynfa ar lawr gwaelod Preswylfa Preseli.

E-bost: preseli-reception@abertawe.ac.uk

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Mae staff ar ddyletswydd 24 awr y dydd yn Swyddfa'r Dderbynfa.