Dewis Llety

Dylech ofyn y cwestiynau canlynol:

Bydd gwneud penderfyniadau am beth sy'n bwysig iawn i chi ym mlwyddyn gyntaf eich astudiaethau yn helpu i leihau eich dewisiadau. Meddyliwch yn ofalus am bob un o'r opsiynau canlynol a beth sy'n bwysig i chi ar gyfer y flwyddyn.

  1. Cost - Ystyriwch gost y llety am y flwyddyn academaidd gyfan yn ogystal â chostau byw. Gweler Ffioedd Preswyl
  2. Lleoliad – Ar ba safle ydych chi'n astudio? Ar y campws neu oddi ar y campws? Ydych chi’n dod â char? Ar ba safleoedd y mae lleoedd parcio ar gael? Gweler Map y Preswylfeydd
  3. Gofynion Penodol – A oes gennych gyflwr meddygol neu anabledd? Gweler yr adrannau o dan Gwneud Cais am Lety i Fyfyrwyr ag Anableddau, Myfyrwyr Meddygaeth a chymorth sydd ar gael i Bobl sy’n Gadael Gofal
  4. Hyd y cwrs – 40, 47 neu 51 wythnos astudio?
  5. Math o ystafell – Tawel, Di-alcohol, Un Ryw neu Ardal i Fyfyrwyr Hŷn?
  6. Arlwyo – A hoffech Gerdyn Bwyd Rhagdaledig fel rhan o'ch ffioedd llety, neu a oes well gennych lety hunanarlwyo?
  7. Byw'n lleol? – A fyddwch am fyw yn llety'r Brifysgol os gallwch gymudo? Unwaith i chi lofnodi cytundeb tenantiaeth, byddwch yn atebol am y costau am y flwyddyn academaidd gyfan.

I Wneud Cais, cliciwch yma am gyfarwyddiadau cam wrth gam.

Crynodeb o'r Safle

CampwsRhifMath arferol o ystafellCost yr wythnos ar gyfartaledd*
Campws y Bae 2005 Mwyafrif yn ystafelloedd ensuite Ensuite ganolig - £138
Tŷ Beck 130 Cymysgedd o ystafelloedd safonol ac ensuite Ensuite ganolig - £120
Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan 1030 Pob un yn ystafell safonol Safonol ganolig - £89
Campws Parc Singleton 1180 Cymysgedd o ystafelloedd safonol ac ystafelloedd ensuite Ensuite ganolig - £131
SAS Lettings 665 Ystafell safonol mewn tŷ wedi'i rannu oddi ar y campws Safonol ganolig - £90

*Mae'r costau'n seiliedig ar Ystafell Ganolig Arferol yn y categori hwnnw. Mathau penodol o lety wedi'u cyfyngu megis Fflatiau 1 neu 2 Ystafell Wely

Cedwir cyfyngiad ar fathau penodol o lety megis Fflatiau 1 neu 2 Ystafell Wely ar gyfer myfyrwyr sydd â chontract 51 wythnos.

Gall prisoedd amrywio yn dibynnu ar y mathau gwahanol o lety, gweler: Cyllid a Ffioedd