Wardeiniaid Lles Bae

Eich Wardeniaid Lles

Rydym yn fyfyrwyr preswyl sydd yma i’ch cefnogi. Mae gennym brofiad o system y Brifysgol, gan gynnwys ymgartrefu yn eich llety a bywyd prifysgol: rydym yn
gwybod sut i gael y gorau o’ch profiad fel myfyriwr.

Rydym yn gwybod sut rydych yn

Casglu’ch allweddi, teimlo’n nerfus ac yn gyffrous am yr ychydig flynyddoedd nesaf, symud oddi cartref, gadael eich ffrindiau a gorfod gwneud rhai newydd ... rydym wedi bod drwy’r cyfan ein hunain, felly rydym yn gwybod sut rydych yn teimlo!

Rydym yma i helpu

Rydym yn hoffi meddwl am ein hunain fel wyneb cyfeillgar; rhywun sydd wedi bod drwy brofiadau tebyg ac wedi wynebu’r un pryderon ac ymdeimlad o ofn. Rydym yn cydymdeimlo â’r hyn rydych yn mynd drwyddo ac rydym yma i gynnig cefnogaeth.

Sut y gallwn eich helpu?

Mae llawer o ffyrdd y gallwn eich helpu a’ch cynghori. Yn gyntaf, gallwn ddweud wrthych sut mae cael mynediad at wasanaethau cymorth y Brifysgol a sut all y gwasanaethau hynny helpu. Yn y cyfnod cynnar ar ôl cyrraedd gallwn eich helpu i addasu i fyw yn y llety Brifysgol - rydym yn cynnal cyfres o sgyrsiau gyda’r nod o roi cymorth i chi setlo i mewn. Yn bwysicaf oll, rydym ar gael os byddwch angen sgwrs fach, gallwn gynnig cyngor cyffredinol i chi ond ein prif waith yw gwrando a’ch cefnogi o safbwynt gwbl diduedd.

Sgyrsiau Croeso

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, rhywbryd rhwng Wythnos y Glas a chanol mis Hydref, byddwn yn dod o gwmpas eich llety i roi sgyrsiau croeso, i weld sut mae pethau ac i weld sut rydych yn ymgartrefu yn gyf fredinol. Byddwn hefyd yn rhoi llawer o wybodaeth leol i chi. Cynhelir y rhain yn eich cegin – byddwn yn e-bostio i roi gwybod pryd. Ar gyfer rhai ohonoch, efallai mai dyma’r unig gyfle y cawn i ddod i’ch adnabod, ac efallai y gwnewch ffrindiau newydd yn eich bloc hefyd.

Rich

Helo Bawb.  Rich ydw i - yn anffodus, mewn enw yn unig, dwi ddim yn brolio - a fi yw'r Uwch Warden Lles yma. Dwi'n fyfyriwr peirianneg aeddfed ac, er bod yr angen i ddisgrifio fy hun fel 'aeddfed' yn peri panig dirfodol i mi, does dim angen i chi boeni am hynny, - mae fy oedran yn gallu bod yn eithaf defnyddiol yn fy rôl ar adegau. Dwi wedi cael llawer o brofiad o astudio, gweithio a bywyd, ac felly gallaf gydymdeimlo â nifer o'r sefyllfaoedd a’r problemau y gallech fod yn eu hwynebu. Dylech feddwl amdanaf yn nhermau'r ystrydeb sinematig - yr hen law o dditectif sy'n sinigaidd ar y tu allan ond sy'n cuddio cronfa ddofn o dosturi a chariad at ei gyd-ddyn. Peidiwch â bod yn swil am gysylltu â mi os ydych chi'n poeni am rywbeth - does dim ots pa mor ddibwys neu amhosib i'w ddatrys mae'n ymddangos i chi. Dwi'n dwlu ar y gwaith hwn ac wrth fy modd yn cwrdd â phobl newydd. Efallai fy mod i'n aeddfed, ond dwi bendant ddim yn rhy hen am hyn...

Lisa

Helo, fy enw i yw Lisa a ches i fy mhenodi'n Warden Lles yn ddiweddar! Dwi'n astudio am BSc Seicoleg yma yn Abertawe a dwi wedi helpu i drefnu llawer o ddigwyddiadau codi arian fel 'Dig Deep'. Yn ogystal â hyn, dwi'n aelod o amrywiaeth o gymdeithasau fel y Gymdeithas Ddaeareg. Fy nod yw helpu myfyrwyr yma ar Gampws y Bae i ymgartrefu a mwynhau eu hamser yma. Mae Abertawe'n ddinas hyfryd ag awyrgylch cymdeithasol anhygoel. Dwi'n siŵr y cewch amser gwych yma fel fi.

Pim

Helo a chroeso i Brifysgol Abertawe! Fy enw i yw Pim a byddaf yn un o'r Wardeiniaid Lles ar Gampws y Bae eleni. Dwi'n byw yn Abertawe ers y pedair blynedd diwethaf ac, ar hyn o bryd, dwi'n astudio am radd meistr mewn Gwyddor a Pheirianneg Deunyddiau. Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi i gyd, a gobeithio y byddwch yn mwynhau'ch amser yn Abertawe heulog.

Hadi

Fel myfyriwr PhD rhyngwladol sydd wedi gwneud gradd meistr ym Mhrifysgol Abertawe, dwi wedi cael profiad o fywyd myfyriwr yn Abertawe. Eleni, penderfynais fod yn warden lles er mwyn helpu myfyrwyr eraill i fwynhau bywyd myfyrwyr hefyd. Os oes angen sgwrs, cymorth neu gyngor ar unrhyw beth arnoch chi, gallwch ddod o hyd i mi ar y campws. Edrychaf ymlaen at eich gweld yn fuan.

Beth

Helo, Beth ydw i ac mae rôl warden lles yn brofiad newydd i mi. Dwi wedi cwblhau fy ngradd israddedig mewn Bioleg yn ddiweddar ac, ar hyn o bryd, dwi'n astudio am radd meistr mewn Bioleg Amgylcheddol. Roedd fy nhair blynedd gyntaf yn y brifysgol yn wych a dwi'n awyddus iawn i sicrhau bod yr holl fyfyrwyr newydd a’r rhai sy'n dychwelyd yn cael yr un profiad. Dwi yma i helpu, felly os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â mi. Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi.

Sean

Helo a chroeso i Brifysgol Abertawe. Fy enw i yw Sean a dwi'n un o'ch Wardeniaid Lles ar Gampws y Bae. Gorffennais fy ngradd israddedig yn y Gwyddorau Meddygol a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe yn ddiweddar ac, ar hyn o bryd, dwi'n astudio am radd meistr mewn Nanomeddygaeth. Dwi wedi cael llawer o brofiadau gwych yn y brifysgol hon a hoffwn eich helpu i gael y profiad gorau posib yn y brifysgol tra byddwch yn astudio yma.

Steph

Helo bawb! Llongyfarchiadau ar ddewis Abertawe, a hyd yn oed os ydych wedi cyrraedd drwy glirio fel fi. Beth bynnag, fyddwch chi ddim yn edifarhau, dwi'n addo hynny. Fy enw i yw Steph a dwi wedi bod yn astudio yn Abertawe ers 2011. Gan fy mod i'n dipyn o 'frenhines y ddrama', dwi wedi cael digon o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau. Mae'n gyffrous cael cyfle mor wych i fod yn rhan o'ch profiad yn y brifysgol a dwi bob amser wrth law i gael sgwrs neu i ddangos wyneb cyfeillgar. Os oes angen cymorth arnoch, mae cymaint o help ar gael gan y brifysgol a'r Undeb, felly os ydych yn ansicr, neu'n cael anhawster ymgartrefu, galwch heibio a byddaf i neu fy nghydweithwyr yn gallu eich rhoi ar y trywydd iawn. Y prif beth i'w gofio yw: beth bynnag sy'n tanio'ch diddordeb, ewch amdani a'i fwynhau! Credwch fi, dyma brofiad i'w gofio am byth.

Cysylltu â ni

17:30 - 18:30
Byddwn yn Nerbynfa - galwch heibio neu ffoniwch ni
(+44) 0300 103 3000 / 07464386653

18:30 - 22:30
Byddwn ar ddyletswydd o gwmpas y neuaddau neu yn Nerbynfa

22:30 - 6:00
Mewn argyfwng, ffoniwch ni drwy diogelwch (+44) 01792 606010

E-bost: BayWelfare@swansea.ac.uk

facebook logo long