Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Gwiriwch ein A-Y o wybodaeth, lle gallwch ddod o hyd i adnoddau megis:

Diwedd y denantiaeth

Waving GoodbyeGobeithio eich bod wedi mwynhau eich amser yn byw mewn neuadd breswyl. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu wrth adael.

Os ydych yn Tynnu'n Ôl neu'n Gohirio eich astudiaethau, sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i'r Gwasanaethau Preswyl drwy gwblhau ffurflen. Rheoliadau a Llyfrynnau Gwybodaeth.

Cewch adael eich llety cyn dyddiad diwedd eich contract, ond nid yw'n newid eich ymrwymiad cytundebol neu ariannol i'r llety.

Cofiwch, rydych yn gyfrifol am gyflwr eich ystafell ac ardaloedd cymunedol eich llawr, fflat neu dŷ tan ddiwedd eich contract. Mae rhestr wirio isod o'r pethau y mae angen i chi eu gwneud cyn gadael.

Adborth

A ydych wedi mwynhau eich blwyddyn mewn preswylfa? A hoffech adael rhai awgrymiadau? Cliciwch yma i ateb pedwar cwestiwn am eich profiad. Bydd yn cymryd dwy funud a bydd ein helpu i wella ein gwasanaeth, a gallwch gael mewnbwn o ran ein gwaith ailwampio dros yr haf.


Osgowch ddirwy! I wneud yn siŵr, dilynwch y rhestr wirio syml hon…

  1. Sicrhewch eich bod wedi symud allan o'ch ystafell erbyn 10am ar ddiwrnod olaf eich contract.
  2. Penderfynwch ymlaen llaw gyda'ch cyd-letywyr sut rydych yn mynd i drefnu glanhau'r ardaloedd cymunedol, megis y gegin a'r ystafelloedd ymolchi. Mae hyn yn bwysicach fyth os byddwch yn gadael y Neuadd ar adegau gwahanol.
  3. Ewch â'ch holl eiddo o'ch llety, sy'n cynnwys eich ystafell; yr ardaloedd cymunedol, megis y gegin (yn enwedig cyfarpar a bwyd); y coridor; a'r ystafell ymolchi.
  4. Glanhewch eich ystafell wely, gan waredu'r holl sbwriel.
  5. Cofiwch gloi drws eich ystafell wely a chau'r ffenestr i atal unrhyw un rhag mynd i'ch ystafell ar ôl i chi adael.
  6. Rhowch wybod i staff y llety am unrhyw ddifrod nad ydych wedi rhoi gwybod iddynt amdano eto. Ar ôl archwiliad trylwyr, os na allwn bennu sut yr achoswyd y difrod, gellir dal pawb yn yr ardal yn gyfrifol ar y cyd, ac anfonir anfoneb at bawb wedi i chi adael.
  7. Dychwelwch unrhyw gyfarpar rydych wedi'u benthyca.
  8. Llenwch eich manylion ar eich amlen allweddi a'i dychwelyd i'r Dderbynfa.

Casgliadau Elusen

Mae bin Sefydliad Prydeinig y Galon ar Gampws Singleton (o flaen Preswylfa Preseli) ac ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan (ar y cae hamdden ger y cyrtiau pêl-fasged) lle gallwch adael unrhyw eitemau nad ydych eu heisiau cyn i chi adael.

Cofiwch anfon eich post ymlaen

Os ydych wedi trefnu bod post yn cael ei ddanfon i'ch cyfeiriad preswyl, cysylltwch â'ch banc, eich darparwr cerdyn credyd ac unrhyw bartïon perthnasol eraill i roi eich cyfeiriad newydd iddynt. Mae digon o dempledi llythyron safonol ar y we i'ch helpu.

Fel arall, gallwch drefnu gwasanaeth ailgyfeirio gyda'r Post Brenhinol. Mae gwybodaeth ar gael ar wefan y Post Brenhinol yn www.royalmail.com/personal/receiving-mail/redirection. (Codir tâl am y gwasanaeth hwn.)

Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r flwyddyn yn byw mewn preswylfa.

Storio

Mae rhai cwmnïau storio yn yr ardal os oes angen ichi storio'ch eiddo: