Gwybodaeth i Breswylwyr Campws y Bae 2016

Croeso i Breswylfeydd Campws y Bae

Rhowch Nod Tudalen (Ctrl-D) i'r ddolen hon er mwyn i chi allu cyfeirio ati am gymorth a chyngor drwy gydol eich tenantiaeth!

Gobeithiwn eich bod yn hapus gyda'ch llety, ac os oes angen unrhyw wybodaeth, cyngor neu gymorth arnoch, darllenwch yr wybodaeth isod neu gofynnwch yn Nerbynfa'ch Preswylfa.

Cofiwch gwblhau rhestr eiddo eich ystafell o fewn saith niwrnod ar ôl cyrraedd. Ni fydd yn weithredol tan i chi gyrraedd eich llety!

Gwybodaeth am Bost

Ble ydw i'n casglu fy mhost?

Mae'r Ystafell Bost ger Derbynfa Cartrefi Myfyrwyr St. Modwen wrth waelod y Tŵr. Bydd y Dderbynfa'n llofnodi wrth dderbyn unrhyw bost neu barseli ac yn anfon e-bost at eich cyfrif myfyriwr i roi gwybod i chi. Dylech ddod â phrawf adnabod (eich cerdyn adnabod myfyriwr) pan fyddwch yn dod i gasglu'ch parsel.

Dylai'ch post gynnwys y manylion canlynol yn eglur bob amser:

Rhif Fflat ac Ystafell (e.e. GWE 001 / 01)
Llety Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe
Campws y Bae
Ffordd Fabian
SA1 8EP

Am ragor o wybodaeth am gyfeiriad post y Deyrnas Unedig a phost rhyngwladol, ewch i Arweiniad y Post Brenhinol ar gyfer Nodi Cyfeiriad ar eich Post.

Am gyngor ar ddanfon post yn y DU, gweler Gair i Gall y Post Brenhinol ar gyfer Anfon Post.

Yn symud?

Cofiwch ailgyfeirio'ch post a diweddaru'ch Cyfrif Mewnrwyd. Ewch i Ailgyfeirio'ch post am ragor o wybodaeth.

Côd Post Campws y Bae

Blociau'r Preswylfeydd
Côd Post – SA1 8EP

Am ragor o wybodaeth am gyfeiriad post y Deyrnas Unedig a phost rhyngwladol, ewch i Arweiniad y Post Brenhinol ar gyfer Nodi Cyfeiriad ar eich Post.

Am gyngor ar ddanfon post yn y Deyrnas Unedig, ewch i Gair i Gall y Post Brenhinol ar gyfer Anfon Post.

Swaps

Swaps! Gallwch brynu, gwerthu neu hysbysebu unrhyw beth o lyfrau testun, gwisg ffansi neu hyd yn oed ddodrefn ar ddiwedd y tymor: SWAPS

Angen Cyngor?

Mae'r Gwasanaethau Preswyl yn rhan o'r Gwasanaethau Myfyrwyr, sydd yma i'ch cefnogi drwy gydol eich amser yn y Brifysgol, p'un ai eich bod yn byw yn ein preswylfeydd ai peidio.

Am ragor o wybodaeth am ba gymorth sydd ar gael, o gymorth ariannol i les, a mwy, cliciwch yma ar gyfer y Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr.


Os nad ydych yn hapus yn ein llety, gallwch siarad â rhywun a all gynnig cymorth, cyngor neu gefnogaeth.

Pa ddewisiadau sydd ar gael?

Yn y lle cyntaf, siaradwch â'ch:


  • Os yw'n broblem cynnal a chadw neu atgyweirio etc.:

Dylech roi gwybod i Dderbynfa'r safle am y broblem, neu cofnodwch y broblem yn y system atgyweiriadau ar-lein.

  • Os yw'n broblem â'ch Contract Llety:

Gan gynnwys eisiau newid ystafell, tynnu'n ôl neu ohirio astudiaethau a cheisiadau am ryddhau, dylech gysylltu â'r Swyddfa Llety a chwblhau'r gwaith papur angenrheidiol. Cliciwch yma i gysylltu â ni! Neu lawrlwythwch y ffurflen!

  • Os oes gennych Gŵyn:

Os ydych am gwyno, cyflwynwch y gŵyn yn ysgrifenedig er mwyn i ni allu ymchwilio i'r materion a nodoch. Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen! Mae angen i'r person dan sylw ei chyflwyno yn bersonol.

  • Mewn Llety yn y Sector Preifat?

Os ydych mewn llety preifat, gall Undeb y Myfyrwyr gynnig cyngor a chymorth diduedd.
Cysylltwch â Chanolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr drwy ffonio +44 (0)1792 295 821 neu e-bostio advice@swansea-union.co.uk neu alw heibio un o'r swyddfeydd ar y campws. Gallant roi arweiniad ar unrhyw faterion ynghylch tai ar gyfer y flwyddyn academaidd hon neu'r flwyddyn nesaf.