Gwybodaeth i Breswylwyr Campws y Bae 2016

Materion Llety

Problemau llety?

Os cewch unrhyw broblemau yn eich llety, mae bob amser rhywun y gallwch droi ato am gymorth, am gyngor neu am gefnogaeth.

Yn y lle cyntaf, siaradwch â'ch: Cydlynydd Bywyd Preswyl neu Reolwr y Breswylfa.

Mae eich Cydlynydd ResNet, Naomi, yn cynnal cymorthfeydd wythnosol i chi alw heibio am sgwrs.

SafleWhereDayFromTo
Pentref y Myfyrwyr Derbynfa Tŷ 40 Llun 2:00pm 3:00pm
Parc Singleton Derbynfa Preseli Mawrth 2:00pm 3:00pm
Campws y Bae Derbynfa'r Tŵr Mercher 3:00pm 4:00pm


Fel arall, os na allwch gyrraedd cymhorthfa, anfonwch e-bost at Naomi: n.l.a.gray@abertawe.ac.uk.

Trosglwyddo i ystafell neu safle arall?

Cyn cyrraedd?

Os ydych yn gwneud hyn cyn i chi gyrraedd eich llety, lawrlwythwch a dychwelwch: (4) Ffurflen Trosglwyddo Cyn Cyrraedd

 • Yn ystod ychydig wythnosau cyntaf y tymor, bydd yn ymddangos bod llawer o ystafelloedd ar gael, ond maent wedi'u neilltuo drwy gontract ar gyfer myfyrwyr sydd wedi trefnu i gyrraedd yn hwyr.

Oherwydd y nifer o geisiadau ar ddechrau'r sesiwn, mae'n annhebygol y byddwn yn gallu trefnu pob cais ar unwaith. Lle bo modd, byddwn yn ceisio cydlynu newidiadau cyn gynted â phosib.

Os ydych wedi symud i mewn

Cyfnewid Ystafelloedd

Mae gennym dudalen Facebook Cyfnewid Ystafelloedd. Postiwch yma, ac efallai y byddwch yn gallu cyfnewid ystafelloedd, a'r gost yw £5.00 yn unig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn datgan os yw eich fflat yn un: Di-alcohol, Un Rhyw, Tawel, Myfyrwyr Hŷn neu Ôl-raddedig. Ewch i Facebook Room Swaps.

Cais am Drosglwyddo

Os na allwch ddod o hyd i rywun i gyfnewid ag ef, gallwch gwblhau'r ffurflen isod. Ac os bydd gennym unrhyw lety ar gael, byddwn yn eich trosglwyddo.

Bydd y rhestr drosglwyddo'n gweithio yn y drefn blaenoriaeth hon:

 • Dyddiad y cais
 • Angen Meddygol/Anabledd

Bydd angen i chi gwblhau: (1) Ffurflen Cais am Newid Ystafell yn Fewnol.

Sylwer bod ffi weinyddol o £50.00 am bob trosglwyddiad.

 • Gwiriwch eich e-byst yn rheolaidd. Caiff unrhyw ddiweddariadau eu hanfon at eich cyfrif e-bost yn y Brifysgol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosib am eich cais er mwyn i ni allu cynnig y dewis mwyaf addas i chi.
 • Rhaid adnewyddu'r cais bob 14 diwrnod, neu bydd y cais yn darfod.
 • Ar ôl gwneud cynnig, bydd gennych 3 diwrnod i'w dderbyn cyn iddo gael ei ganslo.
 • Codir ffi weinyddol o £50 am bob cais llwyddiannus i drosglwyddo neu symud ystafell.
 • Efallai na fyddwn yn ystyried cais am drosglwyddiad os oes gennych unrhyw ddyledion.

Diweddu'ch astudiaethau?

Tynnu'n Ôl neu'n Gohirio Astudiaethau?

**Os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol ac yn byw yn llety'r Brifysgol, ni fydd eich rhwymedigaeth ariannol yn dod i ben tan i chi gwblhau'r canlynol:

 • Trefniadau ffurfiol i dynnu'n ôl/gohirio gyda'ch Adran neu â'r Swyddfa Derbyn.
 • Cwblhau (2) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety a'i dychwelyd i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Glanhau'ch ystafell a gwaredu'r holl sbwriel.
 • Dychwelyd HOLL allweddi'r llety i'r swyddfa safle berthnasol.

 Rhybudd

 • Mae'r cyfnod rhybudd chwe wythnos yn gymwys i fyfyrwyr sy'n tynnu'n ôl/gohirio'u hastudiaethau yn unig.
 • Gallwch aros yn eich ystafell, felly, am y cyfnod rhybudd chwe wythnos.
 • Mae'r cyfnod rhybudd yn dechrau ar ddydd Gwener y dyddiad neu ar ôl y dyddiad i chi ddychwelyd y ffurflen i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Os byddwch yn symud allan o'ch llety ac yn dychwelyd yr allweddi cyn diwedd y cyfnod chwe wythnos, byddwn yn ymdrechu i rentu'r ystafell i fyfyriwr arall.
 • SYLWER: Os na rowch wybod i'r Gwasanaethau Preswyl, efallai y bydd rhaid i chi dalu'r ffioedd dyledus yn llawn.

Eisiau symud allan o lety?

Eisiau symud allan o'ch llety?

Mae gan y Brifysgol y llety amgen hwnnw o fewn stoc llety'r Brifysgol; NI DDYLECH lofnodi unrhyw Gytundeb neu Gontract Tenantiaeth heb drafod eich sefyllfa gyda'r Swyddfa Llety yn gyntaf, a chael eich rhyddhau'n ffurfiol o'ch contract gyda’r Brifysgol.

Yr unig amgylchiadau eraill y gellir rhyddhau myfyriwr o'i gontract cyn ei ddyddiad diwedd yw:

 • Pan wneir trefniadau i fyfyriwr newydd gymryd yr ystafell.
 • OS gall y Brifysgol ddod o hyd i denant newydd addas, (nad yw'n byw yn llety'r Brifysgol ar hyn o bryd) i fabwysiadu gweddill y contract. Bydd Ffi Rhyddhau o Denantiaeth o £350.00 (2017) yn gymwys.

(2) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety

Gwybodaeth am Adael

Gwybodaeth am Adael

Os ydych yn darllen hyn, mae'n debygol eich bod yn paratoi i adael. Gobeithiwn yn fawr eich bod wedi mwynhau eich amser a dymunwn yn dda i chi am y dyfodol.

Isod ceir rhai awgrymiadau i'ch helpu wrth adael. Yn ogystal, rydych yn gyfrifol am gyflwr eich ystafell ac ardaloedd cymunedol eich llawr, eich fflat neu'ch tŷ tan ddiwedd eich contract, felly rydym wedi llunio rhestr wirio o'r pethau bydd angen eu gwneud cyn i chi adael.

Cofiwch, os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol neu'n gohirio eich astudiaethau, os ydych yn gadael eich llety cyn dyddiad diwedd eich contract, bydd eich  ymrwymiad cytundebol neu ariannol yn dal i fod yn berthnasol.

Gwyliwch ein fideo: 'Symud Allan yn Hawdd!'

Cliciwch yma am atebion i ychydig o gwestiynau am eich amser mewn preswylfa.

Rhestr Wirio Gadael

Sut i osgoi taliadau!  I sicrhau na fyddwch yn wynebu taliadau, dilynwch y rhestr wirio seml hon.

Rhestr wirio

Wedi'i wneud! 

1. Glanhau'r ardaloedd cymunedol, fel eich cegin a'r ystafelloedd ymolchi

 

2. Symud eich holl eiddo o'ch llety; mae hyn yn cynnwys eich ystafell a'r holl ardaloedd cymunedol

 

3. Cloi drws eich ystafell wely a chau'r ffenestr i atal unrhyw un rhag dod i mewn i'ch ystafell ar ôl i chi adael

 

4. Rhoi gwybod am unrhyw ddifrod

 

5. Dychwelyd unrhyw gyfarpar rydych wedi'u benthyca

 

6. Dychwelyd yr allweddi i'r dderbynfa cyn 10am ar ddiwrnod olaf eich contract

 

Gwybodaeth am anfon eich post ymlaen a storio eiddo

Cofiwch drefnu i'ch post gael ei anfon ymlaen

Os ydych wedi trefnu bod post yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad preswyl, cysylltwch â'ch banc, darparwr eich cerdyn credyd ac unrhyw bartïon perthnasol eraill i roi eich cyfeiriad newydd iddynt. Mae digon o dempledi llythyron safonol ar y we i'ch helpu.

Fel arall, gallwch drefnu gwasanaeth ailgyfeirio gyda'r Post Brenhinol.  Mae gwybodaeth lawn ar gael ar wefan y Post Brenhinol: www.royalmail.com/personal/receiving-mail/redirection. Codir tâl am y gwasanaeth hwn.

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau'r flwyddyn yn byw mewn preswylfa. 

Storio

Mae ychydig o gwmnïau storio yn yr ardal os bydd angen i chi storio'ch eiddo (rydym yn rhoi enwau'r cwmnïau hyn er gwybodaeth yn unig, nid yw'r Brifysgol yn eu cymeradwyo mewn unrhyw ffordd);

Cwmnïau Storio

Britannia Storage

Swansea Self Storage

Student Storage

One Stop Worldwide

VOOVit

Casgliadau/Rhoddion Elusennol

Casgliadau Elusennol

Mae banciau elusen Sefydliad y Galon Prydain ar:

 • Gampws y Bae ger preswylfa Dolbadarn
 • Campws Parc Singleton ym maes parcio Preseli
 • Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan y tu allan i Dderbynfa Tŷ Rhif 40, ger blociau 145 - 150

Gallwch roi eich eitemau dieisiau fel dillad, esgidiau, llyfrau, CDs, DVDs, ategolion a thrugareddau.
Dylech fynd â bwyd, dillad gwely ac eitemau trydanol i dderbynfeydd preswylfeydd ar y campws i drefnu eu dosbarthu.

Croeso i Breswylfeydd Campws y Bae

Rhowch Nod Tudalen (Ctrl-D) i'r ddolen hon er mwyn i chi allu cyfeirio ati am gymorth a chyngor drwy gydol eich tenantiaeth!

Gobeithiwn eich bod yn hapus gyda'ch llety, ac os oes angen unrhyw wybodaeth, cyngor neu gymorth arnoch, darllenwch yr wybodaeth isod neu gofynnwch yn Nerbynfa'ch Preswylfa.

Cofiwch gwblhau rhestr eiddo eich ystafell o fewn saith niwrnod ar ôl cyrraedd. Ni fydd yn weithredol tan i chi gyrraedd eich llety!

Gwybodaeth am Bost

Ble ydw i'n casglu fy mhost?

Mae'r Ystafell Bost ger Derbynfa Cartrefi Myfyrwyr St. Modwen wrth waelod y Tŵr. Bydd y Dderbynfa'n llofnodi wrth dderbyn unrhyw bost neu barseli ac yn anfon e-bost at eich cyfrif myfyriwr i roi gwybod i chi. Dylech ddod â phrawf adnabod (eich cerdyn adnabod myfyriwr) pan fyddwch yn dod i gasglu'ch parsel.

Dylai'ch post gynnwys y manylion canlynol yn eglur bob amser:

Rhif Fflat ac Ystafell (e.e. GWE 001 / 01)
Llety Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe
Campws y Bae
Ffordd Fabian
SA1 8EP

Am ragor o wybodaeth am gyfeiriad post y Deyrnas Unedig a phost rhyngwladol, ewch i Arweiniad y Post Brenhinol ar gyfer Nodi Cyfeiriad ar eich Post.

Am gyngor ar ddanfon post yn y DU, gweler Gair i Gall y Post Brenhinol ar gyfer Anfon Post.

Yn symud?

Cofiwch ailgyfeirio'ch post a diweddaru'ch Cyfrif Mewnrwyd. Ewch i Ailgyfeirio'ch post am ragor o wybodaeth.

Côd Post Campws y Bae

Blociau'r Preswylfeydd
Côd Post – SA1 8EP

Am ragor o wybodaeth am gyfeiriad post y Deyrnas Unedig a phost rhyngwladol, ewch i Arweiniad y Post Brenhinol ar gyfer Nodi Cyfeiriad ar eich Post.

Am gyngor ar ddanfon post yn y Deyrnas Unedig, ewch i Gair i Gall y Post Brenhinol ar gyfer Anfon Post.

Swaps

Swaps! Gallwch brynu, gwerthu neu hysbysebu unrhyw beth o lyfrau testun, gwisg ffansi neu hyd yn oed ddodrefn ar ddiwedd y tymor: SWAPS

Angen Cyngor?

Mae'r Gwasanaethau Preswyl yn rhan o'r Gwasanaethau Myfyrwyr, sydd yma i'ch cefnogi drwy gydol eich amser yn y Brifysgol, p'un ai eich bod yn byw yn ein preswylfeydd ai peidio.

Am ragor o wybodaeth am ba gymorth sydd ar gael, o gymorth ariannol i les, a mwy, cliciwch yma ar gyfer y Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr.


Os nad ydych yn hapus yn ein llety, gallwch siarad â rhywun a all gynnig cymorth, cyngor neu gefnogaeth.

Pa ddewisiadau sydd ar gael?

Yn y lle cyntaf, siaradwch â'ch:


 • Os yw'n broblem cynnal a chadw neu atgyweirio etc.:

Dylech roi gwybod i Dderbynfa'r safle am y broblem, neu cofnodwch y broblem yn y system atgyweiriadau ar-lein.

 • Os yw'n broblem â'ch Contract Llety:

Gan gynnwys eisiau newid ystafell, tynnu'n ôl neu ohirio astudiaethau a cheisiadau am ryddhau, dylech gysylltu â'r Swyddfa Llety a chwblhau'r gwaith papur angenrheidiol. Cliciwch yma i gysylltu â ni! Neu lawrlwythwch y ffurflen!

 • Os oes gennych Gŵyn:

Os ydych am gwyno, cyflwynwch y gŵyn yn ysgrifenedig er mwyn i ni allu ymchwilio i'r materion a nodoch. Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen! Mae angen i'r person dan sylw ei chyflwyno yn bersonol.

 • Mewn Llety yn y Sector Preifat?

Os ydych mewn llety preifat, gall Undeb y Myfyrwyr gynnig cyngor a chymorth diduedd.
Cysylltwch â Chanolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr drwy ffonio +44 (0)1792 295 821 neu e-bostio advice@swansea-union.co.uk neu alw heibio un o'r swyddfeydd ar y campws. Gallant roi arweiniad ar unrhyw faterion ynghylch tai ar gyfer y flwyddyn academaidd hon neu'r flwyddyn nesaf.