Campws y Bae

Ffioedd Llety 2017-18

Campws y Bae

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Campws y Bae

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

En suite

Pâr o Welyau/Rhannu

40 wythnos

£85

£3,400

Canolig

£138

£5,520

51 wythnos

£138

£7,038

Premiwm

40 wythnos

£143

£5,720

51 wythnos

£143

£7,293

Fflatiau Hunangynhwysol

Fflat 1 ystafell wely

Contractau 51 wythnos yn unig

£188

£9,588

1 Ystafell mewn Fflat 2 Ystafell Wely

£120

£6,120

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gostau y pen.

Tŷ Beck

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Tŷ Beck

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol

Canolig

51 wythnos

£99

£5,049

Safonol

Mawr

£104

£5,304

En suite

Bach

£115 

£5,865

En suite

Canolig

£120

£6,120

En suite

Mawr

£125

£6,375

1, 2 a 3 Ystafell Wely ar gyfer 1-5 o bobl

Fflatiau

£160-£193

£8,160-£9,834

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys rhai sengl, fflatiau un ystafell wely, fflatiau dwy ystafell wely a fflatiau tair ystafell wely – cyfanswm o 130 o ystafelloedd ar y safle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Llety hunanarlwyo safonol i gyd

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol

Canolig

40 wythnos

£89

£3,560

47 wythnos

£4,183

51 wythnos

£4,539

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Ystafelloedd sengl i gyd – Cyfanswm o oddeutu 868 o ystafelloedd hunanarlwyo ar y safle.

Campws Parc Singleton

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol.
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

 

Campws Parc Singleton – Gan gynnwys Cerdyn Bwyd Rhagdaledig

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol, gyda basn ymolchi yn yr ystafell a cherdyn bwyd rhagdaledig wedi'i gynnwys. Cilfái a Rhosili

Canolig

40 wythnos 

 £128

£5,120 

Mawr

 £133

 £5,320 

Mae'r Cerdyn Bwyd Rhagdaledig gwerth £28 yr wythnos, a chaiff ei lwytho ymlaen llaw bob tymor er mwyn caniatáu hyblygrwydd. Gelir ei ddefnyddio yn unrhyw un o fannau Arlwyo ar y Campws. Dewis rhatach!

Campws Parc Singleton – Hunanarlwyo

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol, gyda basn golchi yn yr ystafell – Cefn Bryn

Canolig

40 wythnos

£116

£4,640

Mawr

£121

£4,840

En suite – Cynllun Traddodiadol – Preseli

Bach

£121

£4,840

Canolig

£126

£5,040

Mawr

£131

£5,240

En suite – Caswell, Langland ac Oxwich

Canolig

£131

£5,240

Canolig

51 wythnos

£131

£6,681

Mawr

40 wythnos

£136

£5,440

Mawr

51 wythnos

£136

£6,936

En suite – Penmaen a Horton

Canolig

40 wythnos

£135

£5,400

Mawr

£140

£5,600

Mawr iawn

£145

£5,800

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Ystafelloedd sengl i gyd – cyfanswm o 1,184 o ystafelloedd ar y safle. 212 o ystafelloedd â cherdyn bwyd rhagdaledig a 972 o ystafelloedd hunanarlwyo

Preswylfa Campws y Bae

Cartrefi Myfyrwyr St. Modwen sy'n gyfrifol am Gampws y Bae, sydd mewn lleoliad rhagorol ar y ffordd ddwyreiniol i mewn i Abertawe, ar safle 65 erw ger Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig hyfryd. 

Campws y Bae yw un o'r unig gampysau prifysgol yn y Deyrnas Unedig â mynediad uniongyrchol i'r traeth a'i bromenâd glan môr ei hun. 

Cliciwch yma am daith 360 gradd: Defnyddiwch y bar ar waelod y 360 i weld ystafelloedd gwahanol: Lluniau o gegin, ystafell en suite ac ystafelloedd gwely

Am ragor o luniau o Gampws y Bae, cliciwch yma.

Bay Campus Sample Flat Layout‌ 

Mae'r llety'n cynnwys clystyrau o fflatiau sy'n amrywio mewn maint o bedair i un ar ddeg o ystafelloedd gwely, gyda fflatiau un neu ddwy ystafell wely ar gael hefyd.

Mae deuddeg ystafell wely sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn ar gael, ac mae gan rai ohonynt ystafelloedd cysylltiedig ar gyfer 'bydi' hefyd. Yn ogystal, mae nifer o ystafelloedd ar gael i fyfyrwyr sydd â nam ar y golwg a/neu'r clyw.

Gwybodaeth am Deithio i Gampws y Bae

Bydd gwasanaeth bws rheolaidd rhwng Campws y Bae, canol y ddinas a Champws Parc Singleton. Mae'n cymryd oddeutu 40 munud i deithio rhwng y ddau gampws.

Mae Llwybr Beicio Cenedlaethol 4 yn cysylltu Campws y Bae, Campws Parc Singleton a chanol y ddinas hefyd.

Am wybodaeth fanylach am deithio rhwng y campysau ac ar draws Abertawe, gan gynnwys llwybrau, costau ac amserlenni bysus, cliciwch yma.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Gwybodaeth i Breswylwyr Campws y Bae.

Cyfleusterau Ystafelloedd ar Gampws y Bae

Ystafelloedd en suite

En suite

 • Mae pob ystafell sengl yn en suite.
 • Gwelyau 3/4.
 • Mae pob ystafell yn cynnwys cist ymyl y gwely, desg, cadair, silff lyfrau a lle i gadw dillad. Yn ogystal, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd a drych.
 • Mae gwasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol wedi'u cynnwys yn rhent yr holl ystafelloedd.

Cyfleusterau Cymunedol

 • Ystafell gyffredin gyda theledu sgrin fawr.
 • Man i storio beiciau yn iard ganolog y llety.
 • Mae pob cegin yn cynnwys ffwrn, hob, sinc, microdon, tegell ac oergell/rhewgell. Mae fflatiau a rennir (pedair ystafell wely neu fwy) yn cynnwys bar brecwast, stoliau, bwrdd coffi a soffa. Sylwer nad yw cyllyll a ffyrc, llestri na chynwysyddion ar gyfer storio bwyd preswylwyr mewn oergelloedd yn cael eu darparu.
 • Ardal dderbynfa bwrpasol ag ystafell bost a desg gymorth.
 • Mae'n llety hunanarlwyo. Yn ogystal â chegin, mae Tesco Express ar y Campws ac ystod o wasanaethau arlwyo a bar ar draws Campws y Bae. Cliciwch yma  am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau arlwyo, bar a manwerthu sydd ar gael.

Ystafelloedd En Suite Premiwm

Mae ystafelloedd gwely premiwm yn cynnig:

 • Ystafell fwy
 • Gwely dwbl
 • Cadair freichiau ac uned ddroriau
 • Mae gwasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol wedi'u cynnwys yn rhent yr holl ystafelloedd

 • Mae pob ystafell yn cynnwys cist ymyl y gwely, desg, cadair, silff lyfrau a lle i gadw dillad. Yn ogystal, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd a drych.

Ystafelloedd Pâr o Welyau / i'w Rhannu

Ystafelloedd gwely pâr o welyau

 • Dau wely sengl (yn hytrach na gwely tri chwarter).
 • Mae'r ddau breswylydd yn rhannu'r ystafell ymolchi en suite.
 • Mae gwasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol wedi'u cynnwys yn rhent yr holl ystafelloedd.

 • Mae pob ystafell yn cynnwys cist ymyl y gwely, desg, cadair, silff lyfrau a lle i gadw dillad. Yn ogystal, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd a drych.

Fflatiau 1 neu 2 Ystafell Wely

Mae'r Fflatiau 1 neu 2 Ystafell Wely ar gael ar gyfer tenantiaeth 51 wythnos yn unig

Fflatiau un ystafell wely

 • Ar gyfer un preswylydd yn unig
 • Mae'r fflatiau'n cynnwys ardal ystafell fyw/cegin
 • Ystafell ymolchi
 • Ystafell wely

Fflatiau dwy ystafell wely

 • Ar gyfer dau berson yn unig
 • Mae'r fflatiau'n cynnwys ardal ystafell fyw/cegin
 • 1 ystafell ymolchi
 • 2 ystafell wely safonol ar wahân (nid en suite)

 • Mae pob ystafell yn cynnwys cist ymyl y gwely, desg, cadair, silff lyfrau a lle i gadw dillad. Yn ogystal, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd a drych.

Mae gwasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol wedi'u cynnwys yn rhent yr holl ystafelloedd.

Gallai cynllun y fflatiau amrywio.