Cyllid a Ffioedd

Dyddiadau Contract a Thalu 2017-18

Dyddiadau Contract a Thalu

Dyddiadau Contract:

 

CONTRACT

DYDDIAD DECHRAU

DYDDIAD DIWEDD

Myfyrwyr israddedig

40 wythnos

 

22 Medi 2017

29 Mehefin 2018

Myfyrwyr Ôl-raddedig

51 wythnos

07 Medi 2018

I wirio dyddiadau ar gyfer cyrsiau Gwyddorau Gofal Iechyd, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol a Nyrsio, cliciwch yma. 

Dyddiadau Talu:

 

RHAID TALU ERBYN

AR GYFER 

Tymor 1

19 HYDREF 2017

22 Medi i 29 Rhagfyr 2017

Tymor 2

25 IONAWR 2018

29 Rhagfyr 2017 i 30 Mawrth 2018

Tymor 3

03 MAI 2018

30 Mawrth i 29 Mehefin 2018

Tymor 4

06 GORFFENNAF 2018 (Contractau dros 47 wythnos)

29 Mehefin i 7 Medi 2018

Talu am Lety

Talu am Lety

Gallwch weld eich cyfrif ar-lein unrhyw bryd drwy eich Cyfrif yn y Brifysgol: https://intranet.swan.ac.uk/login 

Ffyrdd o Dalu:

 • Taliadau fesul tymor drwy eich cyfrif ar y Fewnrwyd.
 • Yn llawn ymlaen llaw am hyd y contract.
 • Debyd uniongyrchol fesul tymor (sylwer bod rhaid cyflwyno debyd uniongyrchol o leiaf dair wythnos cyn y dyddiad talu).

Bydd angen i chi dalu erbyn y dyddiadau a nodir yn eich Cytundeb Tenantiaeth. 

 • Gallai fod cost weinyddol o £50 am dalu'n hwyr. Os cewch unrhyw broblemau wrth dalu, cysylltwch â ni cyn y dyddiad talu er mwyn osgoi'r costau ychwanegol hyn!
 • Byddwch yn derbyn cyfriflen am eich cyfrif saith niwrnod cyn y dyddiad talu. 
 • Caiff cyfriflenni eu hanfon i gyfeiriad e-bost prifysgol y myfyriwr bob amser, hyd yn oed os mai rhiant/gwarcheidwad a sefydlodd y taliad.

Am ragor o wybodaeth, gweler ein Polisi Rheoli Dyledion

Benthyciadau, Ariannu a Chyllid

Cyllid Myfyrwyr

 • Ddim yn siŵr sut i dalu am y Brifysgol? Neu sut byddwch yn ymdopi yn ystod eich astudiaethau? Peidiwch â gofidio, mae ystod o gyllid a chymorth ar gael.
 • Mae mynd i'r brifysgol yn fuddsoddiad mawr, felly efallai y bydd angen benthyciad i fyfyrwyr arnoch gan un o'r sefydliadau cyllid myfyrwyr rhanbarthol.
 • Eu cyngor nhw yw y dylech wneud cais erbyn mis Mai. Cysylltwch â'r sefydliad unigol i holi am y dyddiadau cau.
 • Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn arian ychwanegol gan sefydliadau eraill hefyd.
 • Efallai y gallwch fenthyca arian i helpu i dalu ffioedd dysgu prifysgol neu goleg ac i helpu gyda chostau byw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais am unrhyw gyllid efallai eich bod yn gymwys i'w dderbyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.gov.uk/student-finance/overview or www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding 

I fyfyrwyr sydd heb dderbyn eu Benthyciad Myfyriwr, neu sy'n wynebu anawsterau ariannol, mae cyngor a chymorth ar gael gan Arian@BywydCampws.

Blaendal Neilltuo Llety

Blaendal Neilltuo Llety

 • Mae Blaendal Neilltuo Llety o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni fyddwn yn gofyn i chi dalu Blaendal Neilltuo Llety tan i chi gael cynnig lle mewn llety.  
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Neilltuo Llety ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Peidiwch â thalu blaendal os ydych am dalu am eich llety yn llawn. 
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Neilltuo Llety.

Ffioedd Llety 2017-18

Campws y Bae

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Campws y Bae

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

En suite

Pâr o Welyau/Rhannu

40 wythnos

£85

£3,400

Canolig

£138

£5,520

51 wythnos

£138

£7,038

Premiwm

40 wythnos

£143

£5,720

51 wythnos

£143

£7,293

Fflatiau Hunangynhwysol

Fflat 1 ystafell wely

Contractau 51 wythnos yn unig

£188

£9,588

1 Ystafell mewn Fflat 2 Ystafell Wely

£120

£6,120

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gostau y pen.

Tŷ Beck

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Tŷ Beck

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol

Canolig

51 wythnos

£99

£5,049

Safonol

Mawr

£104

£5,304

En suite

Bach

£115 

£5,865

En suite

Canolig

£120

£6,120

En suite

Mawr

£125

£6,375

1, 2 a 3 Ystafell Wely ar gyfer 1-5 o bobl

Fflatiau

£160-£193

£8,160-£9,834

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys rhai sengl, fflatiau un ystafell wely, fflatiau dwy ystafell wely a fflatiau tair ystafell wely – cyfanswm o 130 o ystafelloedd ar y safle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Llety hunanarlwyo safonol i gyd

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol

Canolig

40 wythnos

£89

£3,560

47 wythnos

£4,183

51 wythnos

£4,539

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Ystafelloedd sengl i gyd – Cyfanswm o oddeutu 868 o ystafelloedd hunanarlwyo ar y safle.

Campws Parc Singleton

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol.
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

 

Campws Parc Singleton – Gan gynnwys Cerdyn Bwyd Rhagdaledig

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol, gyda basn ymolchi yn yr ystafell a cherdyn bwyd rhagdaledig wedi'i gynnwys. Cilfái a Rhosili

Canolig

40 wythnos 

 £128

£5,120 

Mawr

 £133

 £5,320 

Mae'r Cerdyn Bwyd Rhagdaledig gwerth £28 yr wythnos, a chaiff ei lwytho ymlaen llaw bob tymor er mwyn caniatáu hyblygrwydd. Gelir ei ddefnyddio yn unrhyw un o fannau Arlwyo ar y Campws. Dewis rhatach!

Campws Parc Singleton – Hunanarlwyo

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol, gyda basn golchi yn yr ystafell – Cefn Bryn

Canolig

40 wythnos

£116

£4,640

Mawr

£121

£4,840

En suite – Cynllun Traddodiadol – Preseli

Bach

£121

£4,840

Canolig

£126

£5,040

Mawr

£131

£5,240

En suite – Caswell, Langland ac Oxwich

Canolig

£131

£5,240

Canolig

51 wythnos

£131

£6,681

Mawr

40 wythnos

£136

£5,440

Mawr

51 wythnos

£136

£6,936

En suite – Penmaen a Horton

Canolig

40 wythnos

£135

£5,400

Mawr

£140

£5,600

Mawr iawn

£145

£5,800

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Ystafelloedd sengl i gyd – cyfanswm o 1,184 o ystafelloedd ar y safle. 212 o ystafelloedd â cherdyn bwyd rhagdaledig a 972 o ystafelloedd hunanarlwyo

Sut i Dalu

Taliadau Ar-lein

Wyddech chi y gallwch wneud y canlynol hefyd?

 • Gwirio balans eich cyfrif ar unrhyw adeg drwy eich Cyfrif Mewnrwyd, o ran llety a ffioedd dysgu.
 • Talu ar-lein drwy eich Cyfrif Mewnrwyd. Os dewiswch yr opsiwn hwn, sicrhewch y gwneir y taliad cyn y dyddiad talu.

Sut i wneud:

 • Gallwch weld eich cyfrif a thalu yn https://intranet.swan.ac.uk/login/.
 • Cliciwch ar y tab Trafodion Ariannol ar y chwith, yna rhoir manylion llawn sut i wneud taliad.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio'r blwch llety, neu bydd y taliad yn mynd tuag at eich ffioedd dysgu.

*Sylwer y bydd ffi o 1.5% ar daliadau â cherdyn credyd. Nid oes ffi am ddefnyddio cerdyn debyd.

Yn Llawn

Talu ymlaen llaw am y flwyddyn gyfan

 • Os dewiswch yr opsiwn hwn i dalu yn llawn o fewn saith niwrnod i dderbyn eich cynnig, peidiwch â thalu Blaendal Cadw Lle.
 • Os hoffech dalu'n llawn mwy na saith niwrnod ar ôl derbyn, bydd angen talu blaendal er mwyn cadarnhau eich llety.
 • Rhaid talu erbyn 1 Hydref.

Sut i Dalu.

 1. Ar-lein drwy eich Cyfrif Mewnrwyd: Gallwch weld eich cyfrif a thalu yn https://intranet.swan.ac.uk/login/ Cliciwch ar y tab Trafodion Ariannol ar y chwith, yna rhoir manylion llawn sut i wneud taliad***. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio'r blwch llety.
 2. Dros y Ffôn: Gellir talu â cherdyn credyd/debyd.
 3. Siec: Yn daladwy i 'Prifysgol Abertawe', i'w hanfon at y Gwasanaethau Preswyl. Rhaid rhoi eich rhif myfyriwr ar y cefn. (8) Ffurflen Talu â Siec 2015

Os ydych yn trefnu debyd uniongyrchol, ni chymerir taliadau tan fod y taliad rhent cyntaf yn ddyledus ym mis Hydref.

***Sylwer y bydd ffi o 1.5% ar daliadau â cherdyn credyd.

Fesul Tymor drwy Ddebyd Uniongyrchol

Fesul Tymor drwy Ddebyd Uniongyrchol

 • Trefnwch ddebyd uniongyrchol ar-lein (drwy eich Cyfrif Llety).
 • Rhaid ei drefnu erbyn 1 Hydref.
 • Sylwer y caiff yr holl gyfarwyddiadau eu hanfon at eich cyfeiriad e-bost prifysgol.

Gallwch drefnu debyd uniongyrchol i dalu am eich llety bob tymor

 • 3 rhandaliad am gontractau sy'n fyrrach na 47 wythnos.
 • 4 rhandaliad am gontractau sy'n hirach na 47 wythnos drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Os byddwch yn dewis talu eich ffioedd preswyl gan ddefnyddio’r dull hwn, sylwer:

 1. Rhaid cyflwyno debyd uniongyrchol o leiaf dair wythnos cyn y dyddiad talu.
 2. Gallwn dderbyn cyfrifon banc Prydeinig yn unig. Ni dderbynnir cyfrifon cynilion oherwydd nid oes modd trefnu debydau uniongyrchol ohonynt.
 3. Caiff hysbysiadau ynghylch ffioedd llety a chostau eraill eu hanfon at gyfrif e-bost y myfyriwr o leiaf saith niwrnod cyn casglu'r taliad.
 4. Os hoffech ganslo debyd uniongyrchol, rhaid i chi roi gwybod i ni ac i'ch banc.
 5. Cyfrifoldeb y tenant yw gwirio gyda'r banc bod y debyd uniongyrchol yn weithredol.

Os oes gennych unrhyw broblemau â'r system ar-lein, neu os hoffech gyflwyno'r manylion yn ysgrifenedig, defnyddiwch (7) Ffurflen Debyd Uniongyrchol.

Problemau Talu?

Problemau Talu?

Os cewch unrhyw broblemau ariannol neu drafferth â thalu eich ffioedd llety, neu os:

 • Oes gennych ymholiad ynghylch eich anfoneb;
 • Nad ydych wedi derbyn eich Benthyciad i Fyfyrwyr;
 • Ydych yn profi caledi ariannol gwirioneddol;

Cysylltwch â ni cyn y dyddiad talu, oherwydd gallai olygu osgoi dirwy am dalu'n hwyr o £50.

I fyfyrwyr nad ydyn wedi derbyn eu Benthyciad i Fyfyrwyr neu sy'n profi caledi ariannol, mae cyngor a chymorth ar gael gan Arian@BywydCampws, sydd ar lawr gwaelod Keir Hardie.

 • Mae Arian@BywydCampws ar agor ar gyfer sesiynau galw heibio cyffredinol: 9:30am tan 12:30pm ar ddydd Llun a dydd Gwener, ac 1:00pm tan 4:00pm ar ddydd Mawrth a dydd Iau. Gallwch hefyd gysylltu â'r Swyddfa drwy ffonio +44 (0) 1792 606699 neu e-bostio money.campuslife@abertawe.ac.uk

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Gyllid Myfyrwyr