Cronfa Ddogfennau

Cronfa Ddogfennau

null

Yn yr adran hon, mae ein holl bolisïau cyhoeddedig ar ddyrannu a ffurflenni tynnu'n ôl ar gael i'w lawrlwytho.

Mae'r adran hon yn cynnwys:

Polisïau, Gweithdrefnau, Rheoliadau, Llyfrynnau Gwybodaeth, Llawlyfrau, Ffurflenni, Codau a Safonau, Dogfennau, a Chytundebau Lefel Gwasanaeth. Os hoffech weld unrhyw ddogfennau eraill yma, mae croeso i chi anfon eich awgrymiadau ataf drwy e-bost i accommodation@abertawe.ac.uk, neu cliciwch yma i roi eich Adborth ar Gyfathrebiadau.

Ffurflenni, Rheoliadau, Llyfrynnau Gwybodaeth a Gwybodaeth

Gwybodaeth a Thaflenni Ffeithiau

Cliciwch ar y ddolen i lawrlwytho'r ffurflen briodol: 

GWYBODAETH A THAFLENNI FFEITHIAU
(1) Cysylltu â Wi-Fi
(2) Gwybodaeth am y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)
(3) Yswiriant Endsleigh
(4) Diogelwch Tân Preswylfeydd
 
Anwedd a Llwydni

Diogelu Data

Gwasanaethau Preswyl a Diogelu Data

Mae llawer o rieni/gwarcheidwaid yn talu'r ffioedd llety. Mae'r contract cyfreithiol, fodd bynnag, rhwng y Gwasanaethau Preswyl a'r myfyriwr. Yn unol â rheoliadau Diogelu Data, felly, fel arfer gallwn drafod y manylion yn uniongyrchol gyda'r myfyriwr yn unig.

Nid yw'n fater o beidio ag eisiau siarad â chi; mae'n ofyniad cyfreithiol arnom i gydymffurfio â chanllawiau o ran pa wybodaeth y gallwn ei rhoi i chi. Rydym yn hapus i siarad â chi am unrhyw ymholiadau cyffredinol, ond ni allwn drafod manylion penodol ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol sy'n atal y myfyriwr rhag cysylltu â ni. Yn yr achos hwn, byddai dal i fod angen i'r myfyriwr gwblhau Ffurflen Awdurdodi.

Caiff unrhyw anfonebau preswyl (ffioedd llety) eu hanfon at gyfrif e-bost prifysgol y myfyriwr. Dyma fel y mae hi hefyd yn achos unrhyw broblemau sydd ganddynt. Ni allwn gyfathrebu â thrydydd partïon, a byddwn bob amser yn ateb y myfyriwr yn uniongyrchol os byddwn yn derbyn unrhyw ohebiaeth.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Gwiriwch ein A-Y o wybodaeth, lle gallwch ddod o hyd i adnoddau megis:

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.