Pam Gwasanaethau Lles?

Canolfan Lles Myfyrwyr

Os byddwch wedi cynhyrfu neu wedi drysu oherwydd rhyw broblem ac rydych yn credu y byddai o gymorth i drafod pethau gyda rhywun heblaw am eich teulu neu'ch cyfeillion, rydym ni yma. 

Efallai y bydd problemau penodol yn eich pryderu, megis problem astudio, perthynas, cyffuriau, alcohol, rhywioldeb, profedigaeth, afiechyd, profiad trawmatig, hunan-barch, hunan-niwed, delwedd corff, addasu i fywyd myfyriwr ac yn y blaen.

Efallai eich bod wedi cael diagnosis problem iechyd meddwl, neu eich bod dan straen, yn isel eich ysbryd, yn bryderus, yn ddig, neu'n ymddwyn mewn modd anarferol, neu'n teimlo nad yw'n werth byw. Beth bynnag eich pryder, ers faint bynnag yr ydych wedi dioddef, ac a ydych yn deall yr achos ai peidio, byddem yn eich annog i ddod i drafod eich sefyllfa gyda ni.

Gallai cysylltu â Gwasanaethau Lles deimlo'n anodd y tro cyntaf oherwydd eich bod yn meddwl bod eich problem yn rhy fawr neu'n rhy fach. Efallai eich bod yn teimlo embaras, neu gywilydd, neu ofn y bydd pobl yn eich barnu, neu'n meddwl eich bod yn 'ynfyd' neu'n 'wan'. Fodd bynnag, yr ydym ni, yn y Gwasanaeth Lles, yn deall eich pryderon, ond nid ydym yma i'ch barnu. Bydd beth bynnag y byddwch yn ei ddweud yn cael ei gadw'n gyfrinachol* gan weithwyr proffesiynol profiadol (dynion a menywod).

 *Gweler ein datganiad cyfrinachedd