Gwasanaeth Cwnsela

Mae llawer o bobl yn datrys problemau drwy siarad â ffrindiau, eu teulu neu staff yn eu Coleg neu Adran. I eraill mae'n fater o chwilio am wybodaeth am bethau sy'n achosi pryder iddynt. Ond bydd adegau pan nad yw hynny'n ddigon, ac mae'n gwneud synnwyr defnyddio'r Gwasanaeth Lles.

Mae'r gwasanaeth am ddim i'r holl fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Sut ydw i'n trefnu apwyntiad cwnsela?

Pan fyddwch yn cysylltu â ni byddwn yn gofyn i chi gwblhau Ffurflen Gofrestru gychwynnol. Bwriad y ffurflen yw peri i chi feddwl, ond nid oes angen i chi roi atebion hir; gallwch hefyd roi, "Byddai'n well gennyf drafod hyn yn bersonol" os yw'n rhywbeth sy'n anodd ysgrifennu amdano, ond bydd yr wybodaeth a rowch i ni yn ein helpu i drefnu apwyntiad gydag ymarferydd a/neu wasanaeth priodol. Gallai hefyd ein helpu i bennu a oes cefnogaeth addas arall y gallwn ei chynnig neu ei hargymell efallai nad ydych yn ymwybodol ohoni.

 

Beth sy'n digwydd yn ystod cwnsela?

Byddwch chi a'ch cwnselwr yn gweithio gyda'ch gilydd i archwilio'ch teimladau, i ddatblygu'ch hunanymwybyddiaeth ac i ddarganfod beth sydd y tu ôl i'r hyn sy'n ymddangos yn ofidus neu'n ddryslyd. Bydd eich cwnselwr yn parchu'ch dewisiadau, eich gwerthoedd a'ch ffordd o fyw.

Ni fydd eich cwnselwr yn rhoi cyngor i chi, ond bydd yn cynnig cefnogaeth a dealltwriaeth drwy wrando ac ymateb yn anfeirniadol. Efallai y bydd yn ceisio gwybodaeth berthnasol, deunyddiau hunangymorth neu gefnogaeth bellach.

Gall cwnsela eich helpu i ganolbwyntio ar y problemau sy'n achosi gofid neu drafferth i chi ac i'w deall yn well er mwyn gwneud penderfyniadau, dewisiadau neu newidiadau sy'n gywir i chi.

Apwyntiadau cwnsela

Mae pob sesiwn gwnsela fel arfer yn para 50 munud. Os byddwch yn cyrraedd eich sesiwn yn hwyr, sylwer bydd eich sesiwn yn fyrrach, neu efallai caiff ei haildrefnu.

Unwaith y cynigir cwnsela i chi byddwn yn cysylltu â chi drwy alwad ffôn neu e-bost i drefnu apwyntiad. Os na fyddwn yn clywed gennych o fewn yr amser a nodwyd, byddwn yn cymryd nad oes angen yr apwyntiad bellach.

Canslo neu aildrefnu apwyntiad

Os bydd angen i chi ganslo neu aildrefnu apwyntiad, rhowch 24 awr o rybudd. Os byddwch yn canslo â llai na 24 awr o rybudd, neu os na fyddwch yn cysylltu â ni, bydd yr apwyntiad a gollwyd yn cyfrif fel un o'ch sesiynau.

Os bydd angen i ni ganslo'ch apwyntiad, byddwn yn ymdrechu i roi cymaint o rybudd â phosib i chi.

Pwy yw'r cwnselwyr?

Mae pump cwnselwr profiadol sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol, y maent naill ai wedi'u hachredu gan Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP) neu Gyngor Seicotherapi y Deyrnas Unedig (UKCP) neu maent yn gymwys ar gyfer hynny ac yn gweithio tuag at gael eu hachredu.

Caiff yr holl gwnselwyr eu goruchwylio'n allanol ac maent yn gweithredu'n unol â Fframwaith Moeseg BACP (www.bacp.co.uk/ethical_framework).

Ble ydym ni'n darparu cwnsela?

Gellir darparu cwnsela ar Gampws Singleton a Champws y Bae. Rhaid ei drefnu ymlaen llaw gyda'n tîm gweinyddol. Nid ydym yn cynnig gwasanaeth galw heibio.

Beth i'w wneud mewn argyfwng

Gellir defnyddio'r Gwasanaeth Cwnsela drwy apwyntiad yn unig, ac nid ydym yma ar gyfer argyfyngau. Os teimlwch fod angen cymorth arnoch chi neu rywun arall ar frys, cynghorwn eich bod yn cysylltu â'r canlynol:

Eich meddyg teulu; Galw Iechyd Cymru - 0845 46 47 (www.nhsdirect.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy); neu'r Samariaid - 0845 790 90 90 (24 awr) (www.samaritans.org/your-community/samaritans-work-wales).

Cyfrinachedd

Caiff popeth a ddywedwch yn ystod cwnsela ei gadw'n gyfrinachol oni bai eich bod yn dweud wrthym am risgiau difrifol i'ch diogelwch chi neu bobl eraill. Mae manylion pellach am gyfrinachedd ar ein gwefan yn www.swansea.ac.uk/cy/amrywiol/adran-gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/wellbeing-services/cyfrinachedd.

Beth i'w wneud os ydych am wneud cwyn

Mae Gweithdrefn Achwyn BACP yn berthnasol i'r holl gwnselwyr. Os bydd gennych unrhyw bryderon am y gwasanaeth a dderbyniwch gennym, argymhellwn eich bod yn trafod hynny'n uniongyrchol â'r ymarferydd perthnasol yn y lle cyntaf.

Cysylltu â ni

Mae prif swyddfa'r Ganolfan Les ar lawr gwaelod Tŷ Horton ar Gampws Singleton (adeilad rhif 23 ar fap y campws).

Argymhellwn fod myfyrwyr Campws y Bae yn cysylltu â ni drwy e-bost i ofyn am Ffurflen Gofrestru.

Rhif Ffôn: 01792 295592

E-bost: wellbeing@abertawe.ac.uk

Lleoliad - Llawr gwaelod Tŷ Horton (Rhif 23 ar fap y campws).

Os yw'ch sefyllfa yn frys iawn, ystyriwch fynd i'ch meddyg teulu am gyngor pellach.