Faint Mae'n Ei Gostio

Costau Prifysgol

Fel myfyriwr, bydd fel arfer rhaid i chi dalu am ddau beth - ffioedd dysgu a chostau byw. Gall trefnu eich cyllid eich hun fod yn eithaf brawychus, ond mae digonedd o help a chefnogaeth ar gael, ac nid yw mor ddrud ag y disgwyliwch!

Myfyrwyr yn cerdded ar y campws

Telir ffioedd dysgu i’r brifysgol ar eich rhan er mwyn talu am gost eich addysg. Cyfeirir at hyn fel eich Benthyciad Ffioedd Dysgu. Bydd angen ei dalu yn ôl pan fyddwch yn ennill cyflog penodol. Am yr wybodaeth ddiweddaraf am ad-daliadau, ewch i:Dudalennau Cyllid Myfyrwyr

Myfyrwyr ar y traeth

Mae eich Benthyciad Cynhaliaeth yn helpu i dalu am eich llety, eich bwyd, eich deunyddiau astudio ac unrhyw wariant arall. Yn wahanol i’r Benthyciad Ffioedd Dysgu, telir y Benthyciad Cynhaliaeth i chi mewn rhandaliadau, a chi sy’n gyfrifol am reoli eich cyllid eich hun! Fel y Benthyciad Ffioedd Dysgu, bydd angen i chi ad-dalu eich Benthyciad Cynhaliaeth.

Kyakers Beach

Gall rhai myfyrwyr dderbyn grantiau, ac yn wahanol i fenthyciadau, nid oes angen eu had-dalu.

I weld a ydych yn gymwys, cysylltwch â Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae swm y benthyciad(au) y gallwch ei dderbyn yn dibynnu ar wahanol bethau, a gall amrywio i bawb. Er enghraifft, mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr anabl ac i fyfyrwyr y mae ganddynt blant.

Campus Tour Photo

Nid yw mynd i’r brifysgol yn golygu na fydd amser gennych i wneud peth gwaith rhan-amser. Yn aml
bydd prifysgolion yn eich helpu i ddod o hyd i swydd yn yr ardal leol neu yn y brifysgol ei hun. Mae llawer o fyfyrwyr yn gweithio ym mariau, siopau neu gaffis y brifysgol, ac yn cofrestru i dderbyn hysbysiadau pan fo swyddi ar gael.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Bydd y rhan fwyaf o brifysgolion yn cynnig bwrsariaethau ac ysgoloriaethau i gynorthwyo myfyrwyr
ymhellach. Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig:

Ysgoloriaeth Ragoriaeth - i unrhyw fyfyriwr sy’n ennill AAA Safon Uwch (neu gyfwerth)
Ysgoloriaeth Deilyngdod - i unrhyw fyfyriwr sy’n ennill AAB Safon Uwch (neu gyfwerth)

Nid gostyngiad mewn ffioedd yw’r ysgoloriaethau, ac nid oes ots pa bynciau rydych chi’n eu hastudio, na pha gwrs rydych chi’n bwriadu ei astudio.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.abertawe.ac.uk/ysgoloriaethau

Sgwrsio yn y caffi

Cyllidebu

Gall bod yn annibynnol ac yn gyfrifol am eich cyllid eich hun fod yn gyffrous, ond er mwyn osgoi unrhyw syrpreisys cas, mae’n hanfodol eich bod yn cyllidebu’n effeithiol. Rhai awgrymiadau:

  • Dysgwch sut i goginio!
  • Ewch i siopa gyda ffrindiau/cydletywyr
  • Chwiliwch am ostyngiadau i fyfyrwyr
  • Cyfrifwch eich derbyniadau a’ch gwariant gan ddefnyddio’r Cyfrifiannell Myfyrwyr: studentcalculator.org

Am ragor o wybodaeth am gostau prifysgol, ewch i: cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk