Sut i dalu eich ffioedd

Atebion i'ch Cwestiynau Cyffredin

Myfyrwyr nad oes ganddynt fenthyciad ffioedd dysgu neu sydd wedi cael gwybod nad ydynt yn gymwys i dderbyn un neu sydd heb eu noddi.

Mae angen i chi wneud trefniadau i dalu costau'r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i'r Brifysgol.

Ydw i’n gallu talu’r ffi lawn o flaen llaw?

Ydych. Gellir talu’n llawn adeg cofrestru neu cyn hynny.

  • Os ydych am dalu â siec gwnewch y siec yn daladwy i Brifysgol Abertawe a rhowch eich rhif myfyriwr ar y cefn. Dylid anfon sieciau i Brifysgol Abertawe, Adran Gyllid, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP. 
  • Gallwch hefyd dalu â cherdyn debyd/credyd drwy ffonio +44 (0) 1792 295523, 295001 neu 295684. Os ydych yn penderfynu talu dros y ffôn cofiwch na allwch wneud hynny yn ystod yr wythnos yn dechrau dydd Llun 21 Medi 2015. Y rheswm am hyn yw y bydd yr holl staff ar ddyletswydd yn y lleoliad cofrestru. Os ydych yn penderfynu talu’n llawn cyn cofrestru ar-lein, gadewch 5 diwrnod gwaith cyn defnyddio’r system gofrestru ar-lein. Mae’n annhebygol y bydd y taliad wedi’i gredydu i’ch cyfrif cyn yr amser hynny. 
  • Gallwch hefyd dalu'n llawn â cherdyn debyd/credyd* wrth gofrestru ar-lein gan ddefnyddio ein system talu diogel.

*Codir ffi o 1.5% ar bob taliad cerdyn credyd

Ydych chi’n cynnig unrhyw ostyngiad o ran talu?

Os yw'r ffi bersonol y mae'n rhaid i chi ei thalu'n uniongyrchol i'r Brifysgol yn fwy na £8,000 a gwneir y taliad hwnnw'n llawn cyn Hydref 3ydd 2014 yna mae hawl i dderbyn gostyngiad o 2%. Dim ond i fyfyrwyr sy’n talu ffioedd yn bersonol y mae’r gostyngiad ar gael. Nid yw ar gael i noddwyr corfforaethol.

Ydych chi’n derbyn taliad dros y we?

Mae ein system derbyn taliadau ar y we wedi'i chysylltu'n uniongyrchol â’r broses ymrestru. Mae’r system hon yn golygu y gallwch dalu’n llawn â cherdyn debyd/credyd neu greu/diwygio cyfarwyddiadau debyd uniongyrchol. Bydd y Brifysgol yn codi ffi o 1.5% ar bob taliad a wnaed â cherdyn credyd ond nid yw'n codi unrhyw ffioedd ychwanegol ar daliadau a wnaed â cherdyn debyd.

Pa delerau talu ydych chi’n eu cynnig?

Os dewiswch fanteisio ar yr opsiwn i dalu drwy randaliadau, byddwn yn gofyn i chi gyflwyno mandad debyd uniongyrchol fel rhan o'r broses ymrestru ar-lein. Byddwn yna'n gwneud trefniadau i gasglu’r ffioedd ar 12eg Tachwedd 2015 a'r 12fed Chwefror 2016. Dim ond trwy ddebyd uniongyrchol y gwnawn ni dderbyn rhandaliadau.

Enghraifft o dalu
Cyfraniad ffi personol = £9,000
Taliad i’w wneud ar 12eg Tachwedd 2015 trwy ddebyd uniongyrchol = £4,500.00

Taliad i’w wneud ar 12fed Chwefror 2016 trwy ddebyd uniongyrchol = £4,500.00

Gwnewch yn siŵr bod eich cyfrif banc yn caniatáu taliadau trwy ddebyd uniongyrchol cyn cwblhau’r mandad.

Rwyf wedi gwneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu ond yn pryderu nad ydyw wedi cael ei gadarnhau’n derfynol eto.

Peidiwch â phoeni gan nad yw hyn yn anghyffredin a bydd llawer o fyfyrwyr yn yr un  sefyllfa. Yr hyn mae’n ei olygu yw y bydd y Brifysgol yn ystyried eich bod yn gyfrifol am dalu eich ffioedd eich hun hyd nes y cawn dystiolaeth bod y benthyciad ffioedd dysgu yn ei le. Os cewch eich hun yn y sefyllfa hon disgwylir i chi greu debyd uniongyrchol er mwyn cofrestru ond nid yw’r taliad cyntaf yn ddyledus tan 12fed Tachwedd a dylai hyn roi digon o amser i gadarnhau eich benthyciad yn derfynol. Pan fydd eich benthyciad wedi’i gadarnhau yn derfynol ac y bydd y Brifysgol yn ymwybodol o hynny yna bydd y debyd uniongyrchol yn cael ei ganslo ac ni fyddwch chi’n atebol am dalu’r ffioedd. Dull diogelu pellach i chi yw na allwn wneud cais am ddebyd uniongyrchol heb roi 10 diwrnod o rybudd.

Rydw i'n fyfyriwr sy'n byw yng Nghymru. Onid yw'r Grant Ffioedd yn cael ei ddyfarnu'n awtomatig?

Nac ydy. Mae'n rhaid i chi wneud cais am y grant drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Fydda i’n cael rhybudd ymlaen llaw o’r dyddiad pryd y mae rhandaliadau ffioedd dysgu yn ddyledus?

Byddwch, ar ôl cofrestru cewch ddatganiad o gyfrifon trwy eich cyfrif e-bost myfyriwr cyn y rhandaliad nesaf. Bydd hwn yn amlinellu’n glir faint sy’n ddyledus i’w dalu gennych, faint rydych wedi’i dalu, y dyddiad pan fydd y taliad yn ddyledus a’r dull talu sy’n berthnasol yn eich achos chi. Dylech fod yn ymwybodol ein bod yn cyfyngu gohebiaeth â myfyrwyr i’r hyn sy’n cael ei anfon at eu cyfrifon e-bost myfyriwr. Yn ôl Rheoliadau’r Brifysgol disgwylir i’r holl fyfyrwyr cofrestredig edrych ar eu cyfrif e-bost myfyriwr yn rheolaidd.

Gwybodaeth Bellach

A fedraf dalu ag arian parod?

Er eich diogelwch personol fe’ch cynghorir i beidio â thalu ffioedd ag arian parod. Y nod wrth gynnig nifer o ddulliau talu yw osgoi’r angen i gario symiau mawr o arian parod.

Sylwer: Ni dderbynnir arian parod yn ystod y cyfnod cofrestru.

Beth os ydw i’n cael fy noddi?

Mae rhai myfyrwyr yn cael cymorth ar gyfer ffioedd gan ffynonellau eraill megis cwmnïau, ysgoloriaethau, cronfeydd ymddiriedolaeth, a llywodraethau ac ati. Os mai dyma yw’r achos mae’n rhaid i’r Brifysgol weld dogfennau tystiolaeth o ddyfarniad. Rhaid cyflwyno’r dystiolaeth hon adeg cofrestru neu cyn hynny a dylai gyfeirio’n benodol at ffioedd am y Flwyddyn Academaidd 2014-2015. Dylech ofyn i’ch noddwr lenwi Ffurflen Cadarnhau Nawdd y gellir ei hargraffu o’r ddolen ganlynol. https://intranet.swan.ac.uk/documents/sis/sponsorpg.doc

Ni fydd hawl gan fyfyrwyr sy’n dweud bod ganddynt nawdd gofrestru heb y dogfennau priodol. Disgwylir i noddwyr dalu anfonebau ymhen 30 diwrnod. Bydd y Brifysgol yn parhau i gydnabod sefydliad fel noddwr cyfreithlon os bydd taliadau’n cael eu derbyn yn brydlon yn unig. Nid ydym yn ystyried rhieni/teulu fel noddwyr at ddibenion y diffiniad hwn ac yn cadw’r hawl i wrthod tystiolaeth o nawdd dan rai amgylchiadau.

Beth os bydd fy noddwr yn methu â thalu?

Mae hyn yn anghyffredin iawn ond os digwydd i noddwr fethu â thalu rhan neu’r holl ffioedd sy’n ddyledus yna chi fydd yn gyfrifol am unrhyw swm sydd ar ôl i’w dalu.

Taliadau Cosb

Er mwyn gwneud iawn am gostau gweinyddol ychwanegol yn sgil prosesu hawliadau debyd uniongyrchol sydd heb eu talu a sieciau sy’n cael eu gwrthod bydd y Brifysgol yn codi tâl o £25 am bob eitem sydd heb ei thalu.

Pwy sy’n gallu trafod fy sefyllfa ffioedd dysgu?

Mae Deddfwriaeth Diogelu Data yn golygu mai dim ond â chi y gallwn drafod eich sefyllfa ffioedd dysgu personol oni bai ein bod wedi cael eich caniatâd ysgrifenedig i drafod ag unigolyn sydd wedi’i (h)enwebu gennych. Mae’r cyfyngiadau hyn yn berthnasol hefyd os mai eich rhieni sy’n talu eich ffioedd.

Beth sy’n digwydd os ydw i’n ei chael hi’n anodd talu fy ffioedd?

Er ein bod ni’n cynnig yr hyn a gredwn sy’n system deg ar gyfer talu ffioedd mewn rhandaliadau rydym yn disgwyl i daliadau gael eu gwneud ar y dyddiadau dyledus a enwebir. Os cewch eich hun mewn trafferthion ariannol fe'ch cynghorir yn gryf i gysylltu â’r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol yn yr Adran Gwasanaethau Myfyrwyr a fydd yn gallu eich helpu gyda chyngor a Chronfeydd Caledi.

Y senario waethaf o beidio â thalu ffioedd yw efallai y bydd gofyn i chi, yn unol â Rheoliadau'r Brifysgol, ohirio eich astudiaethau ac ailgofrestru ar gyfer y Flwyddyn Academaidd nesaf (ar ôl talu'r holl ffioedd sy'n ddyledus). Felly, mae’n bwysig nad ydych yn anwybyddu unrhyw ohebiaeth y byddwch ei derbyn gan yr Adran Gyllid.

Gyda phwy y gallaf siarad ynghylch talu ffioedd dysgu?

Dylech gysylltu â’r Adran Incwm sydd wedi ei lleoli ar lawr gwaelod yr Adeilad Cyllid. Gallwch ffonio 01792 295436/295523, ffacsio 01792 295771 neu e-bostio income@abertawe.ac.uk.

Sylwer: Os oes arnoch chi arian o unrhyw gyfnod astudio blaenorol yn y Brifysgol hon ni fydd hawl gennych gofrestru hyd nes y bydd y ddyled wedi’i thalu’n llawn