Rhestr wirio cyn cyrraedd

Ymuno â’ch cwrs

Llongyfarchiadau ichi ar dderbyn eich lle yn Abertawe! Byddwn ni’n anfon negeseuon e-bost wythnosol atoch yn cynnwys canllawiau ar beth i’w wneud cyn cyrraedd, gwybodaeth am gofrestru a chynefino a digwyddiadau’r wythnos groeso, i sicrhau bod gennych chi’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch chi cyn cyrraedd Abertawe. Darllenwch yr wybodaeth isod i wneud yn siŵr eich bod yn cael dechrau esmwyth i’ch cyfnod yn y Brifysgol.

Rhestr wirio cyn cyrraedd

Canllaw i dalu eich ffioedd ar gyfer

<p><a href="http://www.swan.ac.uk/undergraduate/enrolment/howtopayyourfees/">Myfyrwyr israddedig y DU a'r UE</a></p>
<p><a href="SiteManager?ctfn=hierarchy&amp;fnno=10&amp;sid=36216&amp;lang=en&amp;sslinkid=1">Myfyrwyr rhyngwladol o du allan i'r UE</a>&nbsp;(Saesneg yn unig)</p>

Eich iechyd - gofynion wrth gyrraedd

Mae eich iechyd yn bwysig i ni, fel myfyriwr newydd, dyle chi:

Cyrraedd a Chroeso

Darganfyddwch beth sy'n digwydd: Cyrraedd a Chroeso

Amserlen 2017

 

Dyddiad

Digwyddiad

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Awst - Medi

Ymuno â'ch cwrs (1)

Rhestr wirio cyn i chi gyrraedd

18 Medi

Cofrestru ar-lein yn agor

Cwestiynau cyffredin  am gofrestru ar-lein

22-23 Medi

Penwythnos cyrraedd

Cyrraedd a chroeso

22-29 Medi

Cofrestru Rhyngwladol
ar gyfer myfyrwyr o'r tu allan i'r UE

Cofrestru

25-29 Medi

Sefydlu yn y Coleg

Sefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig
Sefydlu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig
Colegau Academaidd

25 Medi
26-27 Medi

Ffair y Glas, y Neuadd Fawr
Ffair y Glas, Lawnt Tŷ Fulton

Digwyddiadau Undeb Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe

2 Hydref

Dysgu ac Addysgu (2)

Dyddiadau Tymhorau a Semestrau

(1) Os ydych yn fyfyriwr AABO, Cwrs Ymarfer y Gyfraith/Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion, Gofal Iechyd, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, Nyrsio, neu'n fyfyriwr ymweld neu gyfnewid, dilynwch y dolenni cofrestru'n gynnar a digwyddiadau eraill  
(2) Y dyddiad derbyn hwyraf yw 16 Hydref

Cyn i chi Gofrestru

Mae angen cerdyn adnabod Prifysgol ar Fyfyrwyr Newydd :er mwyn sicrhau bod eich cerdyn yn barod i'w gasglu yn ystod yr wythnos ymrestru mae angen i chi anfon llun pasbort lliw diweddar trwy defnyddio yr "intranet" neu postio llun gyda'ch rhif myfyriwr chwe digid a'ch enw ar y cefn at :  "Desg Fenthyca'r Llyfrgell, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP, Cymru, DU" 

Er mwyn i’ch llun gael ei dderbyn, bydd angen iddo fod yn:

  • glir, mewn arddull pasbort, yn lun diweddar o’r pen gyda chi’n wynebu’n syth at y camera
  • rhaid i’ch llygaid fod ar agor ac yn glir i’w gweld (heb sbectol haul neu sbectolau arferol sy’n tywyllu a heb wallt yn gorchuddio’ch llygaid)
  • rhaid gweld eich pen i gyd, heb ei orchuddio, ar wahân i orchudd am resymau crefyddol neu feddygol
  • chi yn unig, heb neb arall yn y llun
  • mewn lliw, nid du a gwyn
  • yn unionsyth (h.y. fertigol, portread) – ni allwn droi delweddau unwaith y cânt eu cyflwyno
  • tua 150 picsel o led ac 180 picsel o hyd 

Talu'ch ffioedd eich hunan: Os ydych yn talu rhan neu'r cyfan o'ch ffioedd dysgu yn uniongyrchol rhaid sicrhau bod arian ar gael i dalu gyda cherdyn neu drwy ddebyd uniongyrchol mewn dau daliad o gyfrif  banc yn y DU neu drwy siec.

Os ydych yn bwriadu talu drwy drosglwyddiad banc, cysylltwch â'r Swyddfa Arian ar +44 (0) 1792 295,684 9:30am-3:30pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Nawdd allanol: Os nad oes gennym fanylion eich cyflogwr, ymddiriedolaeth, cyngor neu lysgenhadaeth a faint y maent yn ei dalu tuag at eich ffioedd, anfonwch ffurflen gadarnhad o nawdd neu lythyr gan eich noddwr gyda'r manylion perthnasol at : "Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr, Abaty Singleton, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP " neu Ffacs +44 (0) 1792 513,527 neu anfonwch ddelwedd wedi'i sganio at studentfinance@swansea.ac.uk

Ysgoloriaeth neu fwrsariaeth Brifysgol : Gall myfyrwyr sy'n derbyn cyfraniad gan ysgoloriaeth neu fwrsariaeth Brifysgol tuag at eu ffioedd dysgu gadarnhau bod y manylion yn gywir yn ystod cofrestru. Os nad ydynt yn gywir, cysylltwch â'r aelod o staff a wnaeth y dyfarniad gwreiddiol a gofyn iddynt fwrw mlaen ag awdurdodi eich ysgoloriaeth neu fwrsariaeth ffioedd dysgu .

Mae angen i Staff sy'n gymwys i gael bwrsariaeth staff neu fwrsariaeth cynorthwy-ydd ymchwil lenwi ffurflen gais a'i dod gyda nhw i gofrestru.

Bydd angen i fyfyrwyr rhyngwladol newydd ddod â phasport cyfredol a fisa

PWYSIG  Dylai myfyrwyr sy'n dibynnu ar fwrsariaeth neu ysgoloriaeth Brifysgol er mwyn talu eu biliau fod yn ymwybodol y bydd y taliad cyntaf yn cael ei wneud ar ôl i chi gofrestru ac efallai na fydd yn eich cyfrif banc erbyn diwrnod 1af y mis. Er mwyn osgoi mynd i orddrafft, fe'ch cynghorir i sicrhau bod gan eich debydau uniongyrchol ac archebion sefydlog ddyddiad talu ar neu ar ôl ail ddydd Llun y mis. Os nad ydych wedi derbyn taliad yr oeddech yn ei ddisgwyl, cysylltwch â'r Adran Taliadau Cyllid.

 

 

Eich iechyd - gofynion wrth gyrraedd

Mae eich iechyd yn bwysig i ni, fel myfyriwr newydd, dyle chi:

Rhowch wybod i ni am unrhyw anghenion penodol

Beach_banner

  • Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr i roi gwybod i ni os oes gennych anabledd corfforol neu ddysgu, cyflwr meddygol neu angen lles arall.