Myfyrwyr israddedig newydd

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau cofrestru a sefydlu swyddogol Prifysgol Abertawe.

Cyfarwyddiadau Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Newydd

Mae PEDAIR elfen y mae'n rhaid i chi eu cwblhau:

1. Cofrestru ar eich rhaglen astudio gyda'r Brifysgol (Cofrestru Myfyrwyr) - dilynwch y cyswllt ar y dde i gofrestru ar-lein.

Cyn i’r tymor dechrau, cofrestrwch ar eich cwrs ar-lein i gael eich cydnabod yn ffurfiol fel myfyriwr yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe. I gael manylion, porwch gofrestru ar-lein.

Os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein am ryw reswm, peidiwch â phoeni! Yn ystod wythnos y glas bydd staff ar gael i gynorthwyo ac os oes angen cewch gyfle i gofrestru ar y campws.  I gael manylion porwch sut i gofrestru yn bersonol.

2. Sefydlu Myfyrwyr – Ewch i’ch adran ar y dydd Llun.

Mae eich diwrnod cyntaf yn y Brifysgol yn dechrau pan fyddwch yn mynd i leoliad sefydlu eich adran i gasglu eich ffurflenni cofrestru a derbyn deunydd ar gyfer eich cwrs, er enghraifft, amserlen a llawlyfr adrannol.

Efallai y bydd eich adran hefyd yn rhoi sgwrs sefydlu ynglyn â’ch astudiaethau, tiwtoriaid, dewis modiwlau, iechyd a diogelwch, cyfleusterau TG a mynychu digwyddiadau eraill yn ystod yr wythnos. Ar ôl y sesiwn gyflwyno gychwynnol hon bydd disgwyl i chi ddewis modiwlau trwy lenwi ffurflen dethol Modiwlau M sydd i’w dychwelyd i’ch ysgol/adran.

3. Cofrestru ar fodiwlau gyda’ch adran. 

Ar ôl y sesiwn sefydlu bydd disgwyl i chi gofrestru ar fodiwlau a chadarnhau pa fodiwlau y byddwch chi’n eu dilyn. Yn gyntaf, gwnewch yn siwr bod y modiwlau gorfodol sydd wedi’u hargraffu ymlaen llaw ar eich ffurflen dethol modiwlau M yn gywir. Os oes rhaid i chi ddethol modiwlau dewisol darllenwch lawlyfr eich adran a gofynnwch i staff am gyngor cyn dewis eich modiwlau. Cofiwch gasglu llyfryn modiwlau cyfrwng Cymraeg, os yw o ddiddordeb, o dderbynfa Academi Hywel Teifi (yn adeilad Keir Hardie) neu edrychwch ar fersiwn PDF yma. I gofrestru ar gyfer modiwlau dewisol dylech gael eich ffurflen dethol modiwlau wedi’i llofnodi gan staff sydd ar gael yn y lleoliadau dethol modiwlau hyn. Erbyn diwedd y broses dylech fod wedi dewis modiwlau sy’n rhoi cyfanswm o 120 credyd ac wedi dychwelyd eich ffurflen dethol modiwlau i’ch adran gartref.

4. Eich Cerdyn Adnabod Prifysgol

Yn ystod wythnos y Glas casglwch eich cerdyn Adnabod Prifysgol newydd o Dy Fulton (llawr uchaf), sydd ar agor bob dydd. COFIWCH fod yn rhaid eich bod wedi cofrestru ac mae’n rhaid i chi ddangos prawf adnabod, er enghraifft, pasbort, cerdyn adnabod y DU neu dystiolaeth adnabod arall â llun, cyn y rhoddir y cerdyn i chi.

Er mwyn derbyn eich taliad benthyciad/grant cynhaliaeth cyntaf mae'n rhaid i chi gasglu eich cerdyn adnabod Prifysgol. Gallwch gasglu eich cerdyn o'r babell groeso yn ystod y penwythnos croeso, o Dŷ Fulton yn ystod Wythnos y Glas ac o'r Llyfrgell yn ystod y tymor.

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Cofrestru Cyrraedd a chroeso Wythnos y Glas
Dechrau'r tymor

 Dydd Llun i Ddydd Iau
15-21 Medi

Cofrestru ar lein

Cofrestru yn bersonol

Cylchdro cofrestru (PDF Saenseg yn unig)

 

Dydd Gwener a Dydd Sadwrn
19-21 Medi

Cyrraedd a chroeso

 Dydd Llun i Ddydd Gwener
22-26 Medi

Sefydlu israddedig

Sefydlu ôl-raddedig

Digwyddiadau'r Glas (Saesneg yn unig)

Dydd Llun
29 Medi 

Dyddiadau Tymor a Semester

 

 

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Yr hyn sydd angen i fyfyrwyr sydd am ddilyn modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg wybod wrth gyrraedd a chofrestru fel myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Darllenwch fwy...

Beth i’w wneud cyn ymuno â’ch cwrs

Beth i’w wneud cyn ymuno â’ch cwrs

Gwybodaeth am yr hyn ddylech ei wneud cyn gadael adref a pha adnoddau defnyddiol eraill sydd ar gael i’ch helpu i baratoi at y cyfnod pan fyddwch yn symud i Brifysgol Abertawe.

Rhestr wirio cyn cyrraedd

Sut i dalu eich ffioedd

Sut i dalu eich ffioedd

Canllaw i dalu eich ffioedd ar gyfer:

Myfyrwyr israddedig y DU a'r UE

Myfyrwyr rhyngwladol o du allan i'r UE (Saesneg yn unig)

Rhestr wirio Penwythnos Cyrraedd

Penwythnos Cyrraedd

Mae hi’n benwythnos cyrraedd rhwng 19 a 21 Medi.

Dewch i weld beth sy’n digwydd

Rhestr wirio Penwythnos Cyrraedd