Rhagoriaeth mewn addysgu

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu Llywodraeth y DU

Cyflwynwyd y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu Cenedlaethol gan Lywodraeth y DU i amlygu rhagoriaeth mewn addysgu israddedigion sy'n rhagori ar yr ansawdd addysgu a gydnabyddir gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd drwy:

a. Darparu gwybodaeth well i helpu myfyrwyr i ddewis beth i astudio a ble

b. Cynyddu parch at addysgu

c. Cydnabod a gwobrwyo addysgu rhagorol

ch. Diwallu anghenion cyflogwyr, busnes, diwydiant a'r proffesiynau yn well

 

Aseswyd ein haddysgu israddedig ar sail meini prawf sy'n berthnasol i feysydd ansawdd addysgu, amgylchedd dysgu a deilliannau a chynnydd dysgu myfyrwyr .

Bu Panel y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu'n pwyso ac yn mesur tystiolaeth o gyfres o fesuriadau, gan ddefnyddio data cenedlaethol, yn ogystal â thystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y darparwr.

Roedd y mesuriadau'n ymwneud â chyfraddau parhau, boddhad myfyrwyr a chanlyniadau cyflogaeth. Cafodd mesuriadau pob darparwr eu meincnodi i gyfrif am wahaniaeth yn nodweddion a chymwysterau ei fyfyrwyr, ynghyd â'r pynciau roeddent yn eu hastudio. 

Dyfarnwyd y gwobrau gan banel o arbenigwyr annibynnol y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, yn eu plith, academyddion, myfyrwyr a chynrychiolwyr cyflogwyr.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, ewch i http://www.hefce.ac.uk/lt/tef/