Rhagoriaeth mewn addysgu

Rhywbeth i'ch ysbrydoli

Mae addysgu a arweinir gan ymchwil ac a yrrir gan ymarfer yn helpu i sicrhau bod graddau'r Brifysgol yn berthnasol i'r byd modern, ond mae'n anoddach ei ddiffinio efallai nag y byddai un yn disgwyl.
Fel prifysgol a arweinir gan ymchwil, mae Abertawe yn datblygu enw da am ymgymryd ag ymchwil o safon byd-eang ar draws sawl maes o'i phortffolio academaidd, ond nid yw hyn yn golygu bod arbenigedd ymchwil staff fel rheol yn dylanwadu ar gynnwys cyrsiau. Yn yr un modd, mae sawl rhaglen radd, megis nyrsio, peirianneg, a'r gyfraith, yn arwain at gymwysterau ymarferol, ond nid yw'r cyfleoedd i droi theori yn ymarfer wastad yn rhan annatod o'r profiad addysgu a dysgu.
Mae'r Brifysgol wrthi ar hyn o bryd yn asesu esiamplau o gysyllteddau addysgu a arweinir gan ymchwil ac a yrrir gan ymarfer ar draws y campws er mwyn gwella'i harferion da presennol, a datblygu strategaethau newydd sy'n ymgorffori'r cysyllteddau hyn ar draws ei phortffolio academaidd.

Mae esiamplau o arferion da yn cynnwys:

  • mae Ffug Lys Ysgol y Gyfraith yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad ymarferol realistig o awyrgylch y llys
  • mae switiau ymarfer clinigol yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd wedi'u dylunio i weithredu fel wardiau ysbyty go iawn, gan roi profiad amhrisiadwy o amgylcheddau gwaith ymarferol i fyfyrwyr nyrsio
  • mae cyfleusterau yn y Coleg Peirianneg yn cynnwys un o'r efelychwyr hedfan rhaglenadwy mwyaf datblygedig sydd ar gael, sy'n caniatáu i fyfyrwyr Peirianneg weld sut y bydd eu prosiectau ymchwil yn ymateb mewn realiti
  • bydd meddygon dan hyfforddiant yn y Coleg Meddygaeth yn mwynhau cyfnod cysgodi o chwe wythnos gyda'r meddygon y byddant yn cymryd eu lle ar ôl dechrau gwaith fel meddygon F1 wedi'u cofrestru dros dro
  • mae'r Labordy Sgiliau Cyfieithu yn caniatáu i fyfyrwyr ymgymryd â chomisiynau cyfieithu amlieithog go iawn mewn amrywiaeth o ieithoedd
  • mae'r tîm Gwybodeg Iechyd yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau wedi datblygu system sy'n darparu clinigau fideo fel dewis arall i ymweliadau ysbyty, a fydd yn gwella'r profiad dysgu yn sylweddol

Ein nodau


Nod y Brifysgol yw sicrhau bod y berthynas rhwng ymchwil, ymarfer, ac addysgu yn cael ei datblygu dros amser fel ei bod yn esblygu'n rhan sylfaenol o gynllunio'r Brifysgol ar lefel sefydliadol, Ysgolion a Cholegau, Adrannau a chwricwlwm cyrsiau.

Bydd myfyrwyr a addysgir gan staff sy'n dod â'u canfyddiadau ymchwil diweddaraf i'r ddarlithfa yn debygol o gysylltu mwy gyda'r pwnc, ac i deimlo bod y ffordd y maen nhw'n cael eu haddysgu'n cadw'r pwnc yn fyw, yn berthnasol, ac yn gyfredol. Rydym yn gwybod o brofiad bod myfyrwyr yn ei chael hi'n arbennig o gofiadwy ac ysbrydoledig i ddysgu theorïau newydd a rhoi technolegau newydd ar waith wrth iddynt gael eu datblygu.

Mae myfyrwyr yn elwa o gyfuniad o ddulliau o gymhwyso addysgu a arweinir gan ymchwil ac a yrrir gan ymarfer. Yn benodol, cânt eu symbylu gan gynnwys cyrsiau a bennir gan ddiddordebau ymchwil eu darlithwyr, a chan fodiwlau sy'n gofyn iddynt ymgymryd â phrosiectau ar sail ymchwil.  Yn sgil hynny, gall staff sy'n weithredol ym maes ymchwil archwilio hygyrchedd eu gwaith a sut y gallai fod yn berthnasol i ddatblygu sgiliau, cyflogadwyedd, a rhagolygon graddedigion.

Mae cynyddu nifer y cyrsiau a hysbysir yn uniongyrchol gan ymchwil ac ymarfer staff yn meithrin diwylliant o chwilfrydedd a dychymyg. Dan yr amgylchiadau hyn, gall gweithgareddau dysgu gyfrannu at ymchwil ac ymarfer staff gan helpu myfyrwyr i ennill sgiliau proffesiynol a phrofiad perthnasol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi ar yr un pryd.