Beth sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am Brifysgol Abertawe?

Charlotte, BA Ffrangeg

Charlotte BA Ffrangeg (trwy gyfrwng y Gymraeg)

"Dewisiais astudio Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe gan fod nifer fawr iawn o adnoddau ar gael ar gampws y Brifysgol heb sôn am draeth prydferth gyferbyn â'r campws! Credaf fod astudio iaith yn agor llawer iawn o ddrysau yn enwedig gan fod pob myfyriwr yn cael cyfle i dreulio blwyddyn dramor. fe benderfynais astudio trwy gyfrwng y Gymraeg gan fy mod i wedi derbyn fy addysg trwy'r Gymraeg erioed. Mae'r gwersi cyfrwng Cymraeg hyn yn ymarferol ac mae llawer mwy o amser i ddarlithwyr esbonio neu drafod pethau ymhellach."

Carwyn Huw, BSc Daearyddiaeth

Carwyn Huw

"Gan fod Daearyddiaeth yn ymwneud cymaint â'r amgylchedd, mae astudio'r radd yn Abertawe yn rhoi cyfle da iawn i ni ddefnyddio'r ardal leol anhygoel i wneud gwaith maes. O astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, rwyf wedi gallu ennill ystod eang o sgiliau newydd yn ogystal â chael cyfle i ymarfer yr iaith yn aml."

Catherine, BA Cymraeg (iaith gyntaf)

Catherine Harries

"Ar ôl treulio bron i dair blynedd yn astudio yn Abertawe, rwy'n hapus iawn â'm dewis o brifysgol. Mae'r lleoliad yn hyfryd - reit ar bwys y môr - ac mae'r campws yn un cartrefol a chyfleus. Ond yr agwedd orau i mi yw fy astudiaethau gyda'r radd yn ddiddorol ac ynddi ddigon o amrywiaeth. Mae staff yr adran yn gefnodol iawn hefyd."

James, BSc Sŵoleg

"Yn wreiddiol, dewisais Abertawe oherwydd y cwrs a'r darlithwyr; dyma'n union beth oeddwn i am wneud. Mae'n rhoi llawer o opsiynau i mi arbenigo yn y blynyddoedd i ddod, ac mae'r darlithwyr yn anhygoel o frwd. Dwi wir yn falch y des i." 

Nathan, BSc Gwyddor Chwaraeon

"Dwi'n dwlu ar fywyd Abertawe. Fyddwn i ddim yn gallu dychmygu mynd i rywle arall, dwi jyst yn dwlu arno!" 

Jennifer, BA Astudiaethau Americanaidd gyda Blwyddyn Dramor

"Heb os nac oni bai, [fy mlwyddyn dramor] oedd profiad gorau fy mywyd.  Roedd mor werthfawr o ran twf personol, adeiladu hyder a sgiliau byw, yn ogystal â bod yn flwyddyn o hwyl ddi-dor!"

Nia, BA Cymraeg (iaith gyntaf)

Beth sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud

"Y manteision o astudio'r Gymraeg yn Abertawe yw bod nifer o gyfleoedd i ymarfer yr iaith, sydd yn berffaith i mi. Hefyd, mae'r darlithoedd bywiog a'r sylw rydym yn ei dderbyn gan ddarlithwyr a thiwtoriaid yn golygu bod digon o amser i drafod ac esbonio pethau'n fanylach."

Imogen, BA Daearyddiaeth Ddynol

Imogen, BA Daearyddiaeth Ddynol

"Dwi wir wedi mwynhau fy 2 flynedd yma oherwydd yr holl ffrindiau a wnes i; mae'n lle cymdeithasol iawn. Mae fy nghwrs yn wych, ac es i ar daith maes i Efrog Newydd, oedd yn sbri mawr!" 

Alex, BSc mewn Sŵoleg

"Lleoliad gwych, academyddion byd-eang, ac mae’r gwasanaethau a’r cymdeithasau heb eu hail."

Eamon , BSc Gwyddor Chwaraeon

"Roedd fy nhair blynedd yn Abertawe yn anhygoel, ac yn ddi-os wedi fy helpu i gyrraedd lle'r wyf i heddiw (Prif Wyddonydd Chwaraeon West Ham United)." 

Heulwen, BA Ffrangeg a Sbaeneg

Beth sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am Brifysgol Abertawe

"Mae astudio trwy'r Gymraeg yn agor drysau ar fodiwlau eraill. Dw i wrthi ar hyn o bryd yn astudio pwnc 'Patagonia Gyfoes' sydd yn fy ngalluogi i gyflwyno fy Sbaeneg ac Astudiaethau De America. Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn fy mharatoi ar gyfer mynd yno rhyw ddydd i'r Ysgol Gymraeg yn Nhrelew." 

Darllenwch flog Heulwen

Lucy, LLB Y Gyfraith

"Dwi'n gobeithio gwneud meddygaeth ôl-raddedig, a byddwn yn dwlu ar gyfle i aros fan hyn - dwi'n credu ei bod yn Brifysgol wych, a fuaswn i ddim eisiau mynd i rywle arall."

Christian, BA Cymraeg (Ail iaith)

Beth sydd gan ein myfyrwyr i'r ddweud am Brifysgol Abertawe

"Fel siaradwr ail iaith, fe wnes i ddewis Cymraeg fel pwnc gradd er mwyn sicrhau y byddaf yn rhugl yn y Gymraeg. Yn awr, gallaf gymdeithasu yn y Gymraeg gyda siaradwyr iaith gyntaf ac ail iaith heb unrhyw drafferth. Mae'n gwrs ymarferol iawn sy'n rhoi sgiliau gwaith a chyfathrebu sydd yn addas ar gyfer swyddi y byd sydd ohoni."

Alys, BA Hanes

Alys, BA Hanes

"Dewisiais astudio Hanes ym Mhrifysgol Abertawe gan mai dyma un o ddinasoedd mwyaf bywiog Cymru gydag amryw o adnoddau ar gael y tu hwnt i gampws y Brifysgol, o ganolfan chwaraeon arbennig i draeth a golygfeydd prydferth. Y peth gorau am astudio yn Abertawe yw'r adnoddau defnyddiol er enghraifft Archifau Richard Burton yn llyfrgell y brifysgol ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yng nghanol y ddinas. Mae cael mynediad at adnoddau'r rhain yn hanfodol ar gyfer fy ngradd Hanes!"