Pam mynd i'r Brifysgol

Pam mynd i'r Brifysgol?

Mae cymryd y cam i astudio yn y Brifysgol yn benderfyniad mawr sy’n gallu trawsnewid eich bywyd.  Dyma rai o’r manteision sy’n gallu deillio o fynychu’r Brifysgol.

Gwella Rhagolygon Gyrfaol

Yn gyntaf oll, bydd bod â gradd yn gwella'n sylweddol y rhagolygon gyrfaol y gall eich mab/merch ddisgwyl eu mwynhau. Mae ymchwil yn dangos bod graddedigion yn fwy cyflogadwy na phobl heb radd, a bod Addysg Uwch yn agor ystod ehangach o ddewisiadau gyrfa. Er nad yw bod â gradd yn gwarantu swydd y dyddiau hyn, mae'n well gan fwy o gyflogwyr nag erioed recriwtio graddedigion.  

Mewn rhai achosion, ni fydd eich mab/merch yn gallu dilyn ei yrfa/gyrfa heb radd. Mae hyn yn arbennig o wir yn y proffesiynau meddygol a chyfreithiol, a bydd treulio amser yn y Brifysgol yn gosod y sylfeini am yrfa dymor hir, gyda'r potensial i ennill cyflog sylweddol uwch. 

Cynyddu Potensial i ennill

Gall gradd o Brifysgol Abertawe roi mantais i’ch plentyn wrth gystadlu am swyddi.  Ar gyfartaledd bydd graddedigion yn ennill £12,000 y flwyddyn yn fwy na’r rheini sydd heb radd.

Annibyniaeth

Mae mynd i’r Brifysgol a byw oddi cartref am y tro cyntaf, yn gyfle i’ch plentyn ennill annibyniaeth a datblygu’i hunan hyder.  Yn ogystal â gwybodaeth fanwl o’u dewis bwnc bydd eich plentyn yn cael y cyfle i fwynhau’r holl agweddau o fywyd myfyriwr.  Bydd ymuno â chlybiau a cymdeithasau a chymryd rhan yng ngweithgareddau Undeb y Myfyrwyr i gyd yn ychwanegu at y profiad.

Datblygu Sgiliau Allweddol

Mae ein rhaglenni gradd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau megis cyfathrebu, trefnu, rheoli amser, gwaith tîm, arweinyddiaeth, cyflwyno a datrys problemau ochr yn ochrâ'u hastudiaethau.

Ffrindiau am oes

Ond mae mynd i'r brifysgol hefyd yn golygu cael amser da, a bydd y bywyd cymdeithasol y bydd eich mab/merch yn ei fwynhau yn Abertawe'n eu helpu i ddatblygu eu hyder a gwneud ffrindiau am oes.