Y Broses Lety - o wneud cais i gyrraedd

Yma yng Ngwasanaethau Preswyl rydym yn ymdrin â holl anghenion llety ein myfyrwyr. Mae'r ymrwymiad hwn yn dechrau ym mis Mai pan fydd myfyrwyr yn dechrau gwneud eu cais am lety.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn eich tywys trwy'r broses lety o wneud cais hyd at yr adeg pan gyrhaeddwch (mis Mai tan fis Medi).
Gweler hefyd wybodaeth am yr adeg ar ôl cyrraedd i rieni a gwarcheidwaid yn yr adran ganlynol Wedi Cyrraedd - Setlo i Mewn (link) a darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin - Rhieni a Gwarcheidwaid (link)

EBRILL / MAI 2011

Dylai myfyrwyr blwyddyn gyntaf wneud cais am lety o 4 Mai 2011.

Byddwn yn anfon e-bost yn hwyr ym mis Ebrill/yn gynnar ym mis Mai gyda manylion ynghylch sut i wneud cais.

Bydd yr e-bost yn cynnwys y Rhif Myfyriwr y bydd y myfyriwr yn ei ddefnyddio trwy gydol ei (h)amser yma.  

Fel rhiant neu warcheidwad, os ydych am sicrhau bod eich mab/merch yn gwneud dewis call, sicrhewch eu bod wedi ystyried yr agwedd bwysicach o'r llety, boed yn:

 • Gost y llety  
 • Lleoliad
 • Math / Maint yr Ystafell  
 • Arlwyo
 • Cyfleusterau Parcio (ddim ar gael yn Neuaddau Preswyl Campws Singleton)

MEHEFIN

Gwarantir lle yn ein llety i fyfyrwyr diamodol ac amodol os derbyniwn eu cais erbyn 30 Mehefin - gweler ein Polisi Dyrannu.

Nodyn i Fyfyrwyr Lleol

Os ydych yn byw'n lleol, meddyliwch yn ofalus a yw llety yn y brifysgol yn rhywbeth yr ydych yn fodlon ymrwymo iddo am hyd y denantiaeth.

 • Yn aml bydd myfyrwyr yn sylwi eu bod nhw'n dymuno teithio o gartref ar ôl y tymor cyntaf neu'r ail dymor.
 • Unwaith y bydd myfyrwyr wedi arwyddo cytundeb, byddant yn parhau i fod yn atebol yn ariannol am hyd cyfan y cytundeb hwnnw.  

GORFFENNAF

 • Byddwn yn anfon cynigion llety at fyfyrwyr sydd â chynigion diamodol o 14 Gorffennaf 2011.
 • Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr nad ydynt yn aros am ganlyniadau - er enghraifft myfyrwyr sydd wedi gohirio o'r flwyddyn ddiwethaf.
 • Mae'n rhaid i fyfyrwyr dderbyn y cynnig o fewn 7 diwrnod a thalu'r blaendal archebu, fel arfer anfonir cynigion allan ar ddydd Gwener.

AWST

 • Anfonir y rhan fwyaf o'r cynigion llety allan yr wythnos gyntaf ar ôl y canlyniadau Safon Uwch.
 • Os caiff canlyniadau eu hoedi gall gymryd 2 wythnos i dderbyn cynnig.
 • Gwnewch yn si?r bod y Cyfrif Llety (link) yn cael ei wirio'n wythnosol gan fod cynigion yn pallu ar ôl 7 diwrnod.

Fel arfer anfonir cynigion allan ar ddydd Gwener.

Cyn cyrraedd, byddem yn awgrymu eich bod yn trafod pethau megis:

Trefnu Arian

 • Gall derbyn rhandaliad cyntaf y benthyciad i fyfyrwyr fod y tro cyntaf y bydd myfyriwr yn gorfod cyllido arian ar gyfer pethau hanfodol megis bwyd, teithio, llyfrau, ffioedd dysgu a ffioedd preswyl.  
 • Diogelwch Personol a Diogelwch Eiddo
 • Cau a chloi drysau a ffenestri a chadw pethau gwerthfawr i ffwrdd o ffenestri.
 • Mae'r rhan fwyaf o'r achosion sy'n digwydd yn rhai oportwnistaidd.  
 • Mae'n bwysig i fyfyrwyr beidio â chyfaddawdu eu diogelwch pan ânt allan, gan wneud yn si?r eu bod yn aros gyda'i gilydd mewn grwpiau.

Diet

 • Tips/Sgiliau Coginio
 • Weithiau bydd diet gwael yn effeithio ar les myfyrwyr.

MEDI

Dylai myfyrwyr fod wedi derbyn cynnig llety, wedi talu'r blaendal archebu ac wedi derbyn Dalen Casglu Allweddi ar gyfer y Penwythnos Cyrraedd (link) ac wedi cwblhau sesiwn sefydlu ar-lein.

Mae'r Sesiwn Sefydlu'n ymdrin â gwybodaeth, cyngor, arweiniad a gwybodaeth Iechyd a Diogelwch ac mae'n rhaid i'r holl fyfyrwyr gwblhau'r sesiwn sefydlu cyn cyrraedd.  

Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n cyrraedd yn y Brifysgol yn gadael cartref am y tro cyntaf a gall hyn fod yn gyfnod cyffrous ond yn gyfnod pryderus ar yr un pryd (i bob un ohonoch!).  

Mae nifer o wasanaethau cymorth o fewn y Brifysgol ac nid oes llawer o broblemau'n faterion nad ydym wedi ymdrin â hwy o'r blaen.

Gyda phroblemau'n ymwneud â llety, rydym yn annog myfyrwyr i siarad â'r Wardeniaid Lles *.

Am bryderon eraill mae'r: Student Support Services

Wardeniaid Lles

Myfyrwyr sy'n gweithio wrth ochr staff Preswyl fel y prif gysylltiadau ar gyfer bywyd myfyrwyr yn y preswylfeydd.

Helpu i annog teimlad o gymuned, tra hefyd yn cadw disgyblaeth fel y gall yr holl breswylwyr fwynhau eu hamser yn y brifysgol.   

At hynny, y Wardeniaid Lles sy'n byw yn y preswylfeydd yw'r pwynt cyswllt cyntaf os aiff myfyriwr yn sâl, os oes angen i fyfyriwr siarad â rhywun neu os yw'n ceisio cyngor.