Dewis cwrs a phrifysgol

Y pethau i'w hystyried

Fel pob rhiant, byddwch am i'ch mab/merch fynd i brifysgol sydd ag enw da ac sy'n cynnig addysg o safon uchel. Dyma rai pethau y dylech eu hystyried wrth eu helpu i ddewis ble i astudio:

Pwnc

Cofiwch nad yw cynnwys pob cwrs yr un peth. Edrychwch ar ddisgrifiadau'r cyrsiau ym mhrosbectysau sefydliadau gwahanol. Efallai bod ganddyn nhw'r un enw, ond yn canolbwyntio ar agweddau gwahanol o'r pwnc. A yw'r cwrs y mae gan eich mab/merch ddiddordeb ynddo yn cynnig amrywiaeth eang o opsiynau, y cyfle i astudio dramor, neu i wneud lleoliadau gwaith ym myd diwydiant? Mae wastad yn syniad da i gymharu cyrsiau rhwng sefydliadau.   

Dyheadau gyrfaol

Mi fydd rhai llwybrau gyrfa yn pennu'r radd y bydd eich plentyn yn astudio ar ei chyfer: er enghraifft meddygaeth, y gyfraith, nyrsio, peirianneg, ond cofiwch y bydd dim ond y ffaith bod ganddyn nhw radd yn rhoi mantais fawr i'ch mab/merch yn y farchnad swyddi. Mae gan gyflogwyr gymaint o ddiddordeb mewn graddau mewn ieithoedd, y celfyddydau, busnes a'r gwyddorau cymdeithasol ag yn y graddau sydd â mwy o "ganolbwynt gyrfaol" - y sgiliau mi fydd ganddyn nhw o ganlyniad i astudio ar lefel addysg uwch sy'n bwysig.

Defnyddiwch ein chwilotwr cyrsiau ar y dde i weld ein casgliad o raglenni sydd ar gael.

Rhagoriaeth Academaidd

Mae'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch yn adolygu sefydliadau ac yn cyhoeddi adroddiadau ar ei gwefan (www.qaa.ac.uk). Ceir adroddiadau ansawdd addysgu yn www.tqi.ac.uk.

Newyddion

Edrychwch yn ofalus ar wefan pob sefydliad (a chwiliwch y rhyngrwyd yn gyffredinol) i ganfod beth sy'n digwydd yno. Pa fath o argraff ydych chi'n ei chael o ran "si" y brifysgol? Pa lwyddiannau (academaidd, chwaraeon, ymchwil) ydy'r sefydliadau yn sôn amdanynt? Pa fentrau newydd sydd? Mae'n debygol y bydd prifysgol sydd â llawer o storiau cadarnhaol a diddorol i'w hadrodd yn cynnig awyrgylch mwy bywiog.

Bywyd cymdeithasol

Y peth olaf yr ydych am ei weld yw'ch plentyn yn ei chael hi'n anodd astudio ar gyfer gradd mewn prifysgol lle nad ydynt yn hapus. Meddyliwch am y bywyd cymdeithasol y mae pob sefydliad yn ei gynnig - nid yn unig y tafarnai a'r clybiau, ond hefyd y lleoliad, y cyfleusterau a'r gymuned. Os oes modd, ymwelwch â phob prifysgol y mae gan eich mab/merch ddiddordeb ynddi i deimlo a phrofi'r awyrgylch yno.  

Cyflogadwyedd

Pa mor gyflogadwy y mae graddedigion o'r sefydliad y mae'ch plentyn yn ei ystyried? Er enghraifft, mae 94% o raddedigion Abertawe mewn swydd neu'n gwneud astudiaethau pellach o fewn chwe mis o raddio. Mae Prifysgol Abertawe yn rhoi pwyslais ar gyflogadwyedd ac fe adlewyrchir hyn gan y ffaith ein bod yn yr 20 uchaf ar gyfer rhagolygon swyddi. Mae'r gallu i weithio'n ddwyieithog yn gwneud eich plentyn yn fwy cyflogadwy byth, ac mae astudio'n ddwyieithog yn baratoad at hynny. Porwch trwy ein llyfryn darpariaeth modiwlau cyfrwng Cymraeg ar y dde i weld beth sydd ar gael i fyfyrwyr trwy gyfrwng y Gymraeg, a sut mae Prifysgol Abertawe'n gweithio gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae mwy o wybodaeth hefyd ar dudalennau Academi Hywel Teifi.

Achrediad

Caiff rhai cyrsiau galwedigaethol eu hachredu gan sefydliadau proffesiynol megis y Cyngor Peirianneg neu Gymdeithas Seicolegol Prydain. Mae wastad yn werth cymryd yr amser i wirio a yw'r cwrs y mae gan eich plentyn ddiddordeb ynddo yn un sydd wedi'i achredu.