Y 10 Prif Awgrym ar gyfer Diogelwch Myfyrwyr

1 Clowch e

Mae hanner yr holl fyrgleriaethau yn digwydd gan fod rhywun wedi gadael drws neu ffenestr ar agor. Os ydych mewn t? neu fflat preifat, clowch y drysau/ffenestri pryd bynnag yr ewch allan - gyda chloeon meirwon os oes rhai gennych.  

2 Cadwch eich ffôn yn agos

Ewch â'ch ffôn symudol gyda chi ble bynnag yr ewch - ond peidiwch â'i arddangos. Os oes angen i chi wneud galwad, cadwch lygad ar bwy sydd o gwmpas. Os caiff eich ffôn ei ddwyn, cofiwch ei ddatgysylltu trwy gysylltu â'ch darparwr rhwydwaith.

3 Byddwch yn barod

Amddiffynnwch eich hun gydag yswiriant da. Cadwch restrau o wneuthuriad, rhif model a rhifau cyfresol eich eitemau electronig i helpu'r heddlu i ddod o hyd iddynt os cânt eu dwyn.

4 Marciwch e

Mae marcio'ch eiddo'n ffordd wych o'ch amddiffyn rhag trosedd a weithiau gall sicrhau y cewch eich eiddo nôl. Marciwch eich eiddo gyda'ch blaenlythrennau, eich cod post, a rhif eich t? (e.e. DLJ-SA1 4PE-17). Gallwch gael rhagor o wybodaeth am hyn yn Ffair y Glas.

5 Rhowch  e heibio!!

Peidiwch ag arddangos eich arian. Cadwch eich cardiau a'ch llyfrau sieciau ar wahân a nodwch holl fanylion eich cardiau a'ch ffôn symudol gartref fel y gallwch eu canslo'n gyflym.  

6 Diogelwch Awto-matig

Dilynwch y rheolau sylfaenol a diogelwch eich car. Cofiwch ei gloi bob amser, rhowch bethau gwerthfawr allan o'r golwg yn y b?t a pheidiwch byth â gadael allweddi yn y car - hyd yn oed pan fyddwch yn talu am betrol.

7 Pwyllwch pan yfwch
Mae pawb yn fwy agored i drosedd ar ôl iddynt yfed. Os ydych chi'n cynllunio noson fawr allan, gwnewch drefniadau o flaen llaw i fynd adref gyda ffrindiau, neu mewn tacsi. Hefyd, gall dynion a merched fel ei gilydd fod yn ddigon anffodus i gael rhywun yn rhoi cyffuriau yn eu diodydd. Cadwch lygad ar eich diodydd a gadewch nhw gyda ffrind os ewch i'r t? bach.  

8 Cwbl ddiogel

Os ydych yn byw mewn neuadd breswyl byddwch yn ofalus pwy yr ydych yn ei adael i mewn - neu bwy sy'n eich dilyn i mewn i'r adeilad. Cofiwch gloi drws eich ystafell wely, hyd yn oed os ydych chi dim ond yn mynd i lawr y coridor.

9 Peidiwch byth â cherdded ar eich pen eich hun

Mae lladron wastad yn chwilio am darged hawdd. Cerddwch mewn grwpiau gyda'r nos, teithiwch mewn tacsi neu arhoswch draw gyda ffrind rydych yn ymddiried ynddo/ynddi. Mae'ch diogelwch yn werth mwy na chost y daith adref mewn tacsi!

10 Gwyliwch!

Byddwch yn gall pan ddefnyddiwch peiriannau arian, a defnyddiwch nhw mewn grwpiau ac yn ystod y dydd os yw'n bosibl. Rhowch eich cerdyn a'ch arian heibio yn gyflym a byddwch yn ymwybodol o bwy sydd o'ch cwmpas. PEIDIWCH BYTH ag ysgrifennu eich Rhif Adnabod Personol (PIN) unrhyw le!