Gwybodaeth i Rieni

Cyflwyniad

Cynlluniwyd ein Canllaw i Rieni 2015 cynhwysfawr i ateb rhai o'ch cwestiynau ac i roi gwybodaeth i chi yngl┼Ěn â thaith eich mab neu ferch wrth iddynt anelu tuag at Addysg Uwch ym Mhrifysgol Abertawe.

Ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr, bydd dechrau yn y brifysgol yn un o'r heriau mwyaf cyffrous y maent wedi ei gwynebu. Mae'n ddealladwy felly, eich bod chi, fel rhieni neu warcheidwaid, yn profi rhywfaint o bryder wrth i'ch plentyn baratoi i adael cartref.

Bydd nifer o gwestiynau gyda chi hefyd! Beth fydd fy mab / merch yn astudio? Lle y bydd ef / hi yn byw? Beth sydd i'w wneud? Faint fydd yn ei gostio? Pa gymorth sydd ar gael rhag ofn y bydd rhywbeth yn mynd o'i le? Sut y bydd y brifysgol yn helpu rhagolygon gyrfa fy mhlentyn? Pa mor ddiogel bydd ef / hi?

Mae'r tudalennau hyn yn cynnig atebion i gwestiynau cyffredin. Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ynghylch pam y dylai eich mab neu ferch ystyried mynd i brifysgol, a'r cymorth sydd ar gael iddynt.

Ar gyfer rhagor o wybodaeth neu i ofyn am gopi printiedig o'r Canllaw i Rieni, cysylltwch â'r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr ar +44 (0) 1792 295784 neu ewch i'r dudalen Diwrnodau Agored Israddedigion i weld sut y gallech chi ddarganfod mwy am Brifysgol Abertawe.

Pam mynd i'r Brifysgol

Mae mynd i'r Brifysgol yn benderfyniad mawr a chyda chynifer o ddewisiadau eraill ar gael mae cwestiynu ydy Addysg Uwch yn iawn i'ch mab neu ferch yn naturiol. 

Dewis cwrs a phrifysgol

Fel pob rhiant, byddwch am i'ch mab/merch fynd i brifysgol sydd ag enw da ac sy'n cynnig addysg o safon uchel. Mae dewis y cwrs a'r Brifysgol iawn yn hollbwysig.

Cymorth a Diogelwch Myfyrwyr

Mae Prifysgol Abertawe'n ymroi i ddarparu amgylchedd dysgu a cgymdetihasol diogel ar gyfer ei myfyrwyr.

Cartref oddi Cartref

Nid dim ond lel i'ch plentyn astudio fydd y Brifysgol, ond bydd yn fan y byddant yn ei alw'n gartref am y tair blynedd nesaf neu'n rhagor.

Gwybodaeth am Gyfrinachedd a Diogelu Data i Rieni

Er mwyn sicrhau ein bod yn parchu preifatrwydd pob myfyriwr ac i gydymffurfio â’r gyfraith diogelu data, noder nad oes modd i staff y Brifysgol drafod materion sy’n ymwneud â myfyrwyr unigol â thrydydd parti, hyd yn oed os yw’r trydydd parti yn berthynas neu’n ffrind. Mae hyn hyd yn oed yn berthnasol ar gyfer cadarnhau statws unigolyn fel myfyriwr - mewn geiriau eraill, o dan y mwyafrif o amgylchiadau, nid oes modd i ni gadarnhau i drydydd parti a yw person yn fyfyriwr presennol ai peidio. Rydym yn sylweddoli y gall hyn weithiau fod yn rhwystredig, ond gobeithiwn eich bod yn deall y rhesymau dros hyn. Os ydych chi’n rhiant, aelod teulu neu ffrind i fyfyriwr, efallai y bydd modd i ni gysylltu â’r myfyriwr i roi gwybod iddo eich bod chi wedi cysylltu â ni, neu efallai y bydd modd i ni helpu trwy roi gwybodaeth gyffredinol i chi am faterion yn ymwneud â chymorth i fyfyrwyr yn y Brifysgol.