Gwybodaeth i Rieni

Cyflwyniad

Mae ein Canllaw i Rieni cynhwysfawr wedi ei gynllunio i ateb eich cwestiynau ac i roi'r holl wybodaeth rydych ei hangen ynghylch taith eich plentyn i Addysg Uwch ym Mhrifysgol Abertawe i chi.

Ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr, bydd dechrau yn y brifysgol yn un o'r heriau mwyaf cyffrous y maent wedi ei gwynebu. Mae'n ddealladwy felly, eich bod chi, fel rhieni neu warcheidwaid, yn profi rhywfaint o bryder wrth i'ch plentyn baratoi i adael cartref.

Mi fydd gennych chi cymaint o gwestiynau hefyd! Beth fydd fy mab / merch yn astudio? Lle y bydd ef / hi yn byw? Beth sydd i'w wneud? Faint fydd yn ei gostio? Pa gymorth sydd ar gael rhag ofn y bydd rhywbeth yn mynd o'i le? Sut y bydd y brifysgol yn helpu rhagolygon gyrfa fy mhlentyn? Pa mor ddiogel bydd ef / hi?

Mae'r tudalennau hyn wedi eu cynllunio i roi sicrwydd i chi ac i gynnig atebion i gwestiynau cyffredin. Yn benodol, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ynghylch pam y dylai eich mab neu ferch ystyried mynd i brifysgol, a'r cymorth y byddant yn ei dderbyn.

Ar gyfer rhagor o wybodaeth neu i ofyn am gopi printiedig o'r Canllaw i Rieni, cysylltwch â'r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr ar +44 (0) 1792 295784 neu ewch i'r dudalen Diwrnodau Agored Israddedigion i weld sut y gallech chi ddarganfod mwy am Brifysgol Abertawe eich hunain.

Lle da i ddechrau

Pam mynd i'r Brifysgol?

Bydd bod â gradd yn gwella'n sylweddol y rhagolygon gyrfaol y gall eich mab/merch ddisgwyl eu mwynhau.

Darllenwch fwy...

Dewis y brifysgol orau

Canllaw i rai o'r pethau y dylech eu hystyried wrth helpu eich mab neu ferch i ddewis beth a pha le i astudio.

Darllenwch fwy...

Cymorth a diogelwch myfyrwyr

Gallwch fod yn sicr y bydd eich mab neu ferch yn derbyn y gefnogaeth orau sy'n bosib.

Darllenwch fwy...

Llety

Mae'r lle y bydd eich mab neu ferch yn byw yn debyg o fod yn ran bwysig o'u profiad o fod yn y brifysgol. Mae'r cyfan ar gael yma.

Darllenwch fwy...

Gwybodaeth am Gyfrinachedd a Diogelu Data i Rieni

Er mwyn sicrhau ein bod yn parchu preifatrwydd pob myfyriwr ac i gydymffurfio â’r gyfraith diogelu data, noder nad oes modd i staff y Brifysgol drafod materion sy’n ymwneud â myfyrwyr unigol â thrydydd parti, hyd yn oed os yw’r trydydd parti yn berthynas neu’n ffrind. Mae hyn hyd yn oed yn berthnasol ar gyfer cadarnhau statws unigolyn fel myfyriwr - mewn geiriau eraill, o dan y mwyafrif o amgylchiadau, nid oes modd i ni gadarnhau i drydydd parti a yw person yn fyfyriwr presennol ai peidio. Rydym yn sylweddoli y gall hyn weithiau fod yn rhwystredig, ond gobeithiwn eich bod yn deall y rhesymau dros hyn. Os ydych chi’n rhiant, aelod teulu neu ffrind i fyfyriwr, efallai y bydd modd i ni gysylltu â’r myfyriwr i roi gwybod iddo eich bod chi wedi cysylltu â ni, neu efallai y bydd modd i ni helpu trwy roi gwybodaeth gyffredinol i chi am faterion yn ymwneud â chymorth i fyfyrwyr yn y Brifysgol.