Myfyrwyr Newydd 2014/15

Costau Ffioedd Dysgu

Bydd Prifysgol Abertawe'n codi ffi ddysgu o £9,000 y flwyddyn i fyfyrwyr israddedig newydd o'r DU/UE a fydd yn dechrau eu hastudiaethau yn 2014/15.

Mae pecynnau cymorth ariannu gwahanol ar gael i ddysgwyr sydd am astudio’n llawn-amser neu'n rhan-amser. Dewch o hyd i ba gymorth ariannol yr ydych yn gymwys i'w dderbyn cyn i chi ymrestru a gwnewch gais o fewn y dyddiadau cau a osodir i sicrhau bod eich cymorth ariannol yn ei le erbyn i chi gyrraedd. Mae'r hyn yr ydych yn gymwys i'w dderbyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, ble yr ydych yn byw, beth yr ydych yn ei astudio, ac ar ba lefel.

2014/15

Byw yng Nghymru

Cost eich Ffioedd Dysgu bydd £9,000 y flwyddyn. Os ydych yn astudio ar gyfer eich gradd gyntaf ni fydd rhaid i chi dalu'r ffioedd dysgu ymlaen llaw. Fel myfyriwr o Gymru byddwch yn gymwys i dderbyn:

 • Grant ffioedd dysgu o oddeutu £5,425* y flwyddyn oddi wrth Lywodraeth Cymru (yn amodol ar delerau ac amodau) nad oes rhaid ei ad-dalu.
 • Benthyciad ffioedd dysgu o £3,575* y mae'n rhaid ei ad-dalu
 • Am ragor o wybodaeth am ba gymorth sydd ar gael tuag at eich costau byw cliciwch yma

Am ragor o wybodaeth a gwybodaeth am sut i wneud cais, ewch i Cyllid Myfyrwyr Cymru

*nid yw dadansoddiad llawn y Grant/Benthyciad Ffioedd Dysgu wedi'u cyhoeddi eto gan Lywodraeth Cymru

Bydd myfyrwyr a ddechreuodd eu gradd yn 2012/13 neu 2013/14 yn gymwys ar gyfer yr un cyfraddau ag uchod.

Byw yn Lloegr (neu rywle arall yn y DU)

Cost eich Ffioedd Dysgu bydd £9,000 y flwyddyn. Os ydych yn astudio ar gyfer eich gradd gyntaf ni fydd rhaid i chi dalu'r ffioedd dysgu ymlaen llaw. Byddwch yn gymwys i dderbyn:

 • Benthyciad ffioedd dysgu o £9,000 y mae'n rhaid ei ad-dalu
 • Am ragor o wybodaeth am ba gymorth sydd ar gael tuag at eich costau byw cliciwch yma

Am ragor o wybodaeth a gwybodaeth am sut i wneud cais, ewch i:

Myfyrwyr o Loegr: www.gov.uk/student-finance

Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon: www.studentfinanceni.co.uk

Myfyrwyr o'r Alban: www.saas.gov.uk

Bydd myfyrwyr a ddechreuodd eu gradd yn 2012/13 neu 2013/14 yn gymwys ar gyfer yr un cyfraddau ag uchod.

Byw yn yr UE (y tu allan i'r DU)

Cost eich Ffioedd Dysgu bydd £9,000 y flwyddyn. Os ydych yn astudio am radd yn y DU am y tro cyntaf ni fydd rhaid i chi dalu'r ffioedd dysgu ymlaen llaw. Fel myfyriwr o'r UE byddwch yn gymwys i dderbyn:

 • Grant ffioedd dysgu o £5,425* y flwyddyn oddi wrth Lywodraeth Cymru (yn amodol ar delerau ac amodau) nad oes rhaid ei ad-dalu.
 • Benthyciad ffioedd dysgu o £3,575* y mae'n rhaid ei ad-dalu
 • Am ragor o wybodaeth a gwybodaeth am sut i wneud cais, cliciwch yma

*nid yw dadansoddiad llawn y Grant/Benthyciad Ffioedd Dysgu wedi'u cyhoeddi eto gan Lywodraeth Cymru

Bydd myfyrwyr a ddechreuodd eu gradd yn 2012/13 neu 2013/14 yn gymwys ar gyfer yr un cyfraddau ag uchod.

Rhyngwladol (yn byw y tu allan i'r UE)

Mae Prifysgol Abertawe yn gweithredu strwythur 'bandio' wrth gyfrifo costau ffioedd Rhyngwladol ar gyfer rhaglenni gradd safonol yn seiliedig ar y maes pwnc. Byddwch yn talu'r ffioedd canlynol os yw eich maes pwnc craidd yn syrthio i un o'r categorïau canlynol:

Band 1

Y Celfyddydau, y Dyniaethau, Busnes, Economeg, y Gyfraith, Mathemateg

£10,500*

Band 2

Cyfrifiadureg, Daearyddiaeth, y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Gwyddor Chwaraeon

£12,100*

Band 3

Gwyddoniaeth, Peirianneg, Meddygaeth (anghlinigol)

£13,500*

 • Gellir codi ffioedd ar lefel gwahanol i'r rheiny a ddangosir uchod ar gyfer rhai cyrsiau arbenigol, megis y Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith (GDL) sy'n £9900 (neu £5500 os ydych yn graddio o Brifysgol yng Nghymru)
 • Codir ffioedd ar gyfradd pro-rata ar gyfer pob modiwl 10 credyd a ddilynir ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol Gwadd (neu fyfyrwyr Cysylltiol). Y gost ar gyfer 10 credyd i bynciau Band 1 fydd £875, Band 2 £1008 a Band 3 £1125.
 • Am wybodaeth yngl┼Ěn â chyrsiau Iaith Saesneg Gyffredinol ewch i'n tudalennau gwe ELTS yma
 • Os nad ydych yn sicr am y ffi gywir ar gyfer eich rhaglen cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr ar StudentFinance@abertawe.ac.uk neu +44 (0) 1792 602700.
 • Os ydych yn credu ni ddylech gael eich ystyried yn fyfyriwr Rhyngwladol at ddibenion talu ffioedd, gweler ein canllawiau Asesu Ffioedd yma

*rydym yn dangos ffioedd 13/14 fel canllaw yn unig (caiff tudalennau gwe eu diweddaru'n fuan â chyfraddau 14/15)