Ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhan-amser

Ffioedd Dysgu

Nid yw'r costau ffioedd na'r trefniadau cyllido wedi'u pennu hyd yma ar gyfer myfyrwyr NEWYDD sy'n dechrau eu gradd ran-amser yn 2014/15.

Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser o'r DU/UE sy'n parhau yn 14/15, nid yw'r costau ffioedd wedi newid fel y nodir isod:-

Nifer y credydau

Cost Ffioedd Dysgu

30 credyd

£345

60 credyd

£690

90 credyd

£1025

 

 

Ariannu Rhan-amser

Grant Rhan-amser (cyn mynediad yn 2014)

Os ydych yn astudio o leiaf 50% o gwrs cyfwerth â chwrs Addysg Uwch llawn-amser, gallwch wneud cais am Grant Rhan-amser (PTG) oddi wrth Cyllid Myfyrwyr Cymru drwy eich Awdurdod Lleol. Mae'r PTG yn grant ar sail prawf moddion yn seiliedig ar incwm cartref chi (a'ch partner), ac yn cynnwys:-

  • grant ffioedd o hyd at £1025 tuag at gostau eich ffioedd (a delir yn uniongyrchol i'r Brifysgol)
  • grant cwrs o hyd at £1155 tuag at eich costau teithio a'ch deunydd cwrs (a delir yn uniongyrchol i chi)

Ni fydd rhaid i chi ad-dalu’r grant ar gyfer unrhyw flwyddyn academaidd y byddwch yn ei chwblhau.

Sylwer:

  • os oes gradd gennych yn barod ni fyddwch yn gymwys am gymorth PTG
  • disgwylir i chi gwblhau eich astudiaethau o fewn chwe blynedd ar ôl cychwyn gan fod cyllid dim ond ar gael fel rheol am gyfnod o chwe blynedd ac mae'n bosib y bydd rhaid i chi dalu am unrhyw gyfnodau astudio ychwanegol.

Pwy sy'n gymwys

Rydych yn gymwys ar gyfer y grant uchafswm os yw incwm eich cartref yn llai na £16,865; Os yw'ch incwm yn fwy na'r swm hwn, caiff y grant ei leihau fel a ganlyn:-

Incwm eich cartref

Grant Ffioedd

Grant Cwrs

Llai na £16,865

£690

£1,155

rhwng £16,865 a £26,095

Grant rhannol (os yw'ch incwm yn llai na £25,435)

£1,155

rhwng £26,096 a £28,180

Dim

Grant rhannol

Cyllid arall

Mae'n bosib y byddwch yn gymwys hefyd am gymorth ychwanegol, megis:-

  • Grant Oedolion Dibynnol
  • Grant Gofal Plant
  • Lwfans Myfyrwyr Anabl

Caiff y rhain eu gweinyddu drwy eich Awdurdod Addysg Lleol fel rhan o'ch cais PTG.

Cefnogaeth arall:

  • Bwrsariaeth AABO

Caiff y fwrsariaeth hon ar sail prawf moddion ei weinyddu gan yr Adran Addysg Barhaus Oedolion ac mae'n talu am hyd at 50% o gostau eich cwrs (mae ffurflenni cais ar gael o'r Adran ym mis Awst bob blwyddyn)

  • Y Gronfa Ariannol Wrth Gefn

Caiff y gronfa hon ei gweinyddu gan y Swyddfa Cyngor Ariannol (gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gymhwyster a'r broses ymgeisio yma)

Sut i wneud cais

Gallwch lawrlwytho copi o'r ffurflen PTG 2013/14 o wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru (ar gael o fis Awst 2013).

Gallwch hefyd gysylltu â'ch Awdurdod Addysg Lleol a fydd yn gallu rhoi copi caled o'r ffurflen PTG i chi yn ogystal â chynnig cyngor arbenigol i chi ynghylch maint disgwyliedig eich grant ac unrhyw gymorth ychwanegol y gallwch fod yn gymwys i'w dderbyn.