Cynllun Ffioedd Dysgu Prifysgol Abertawe

Cynllun Ffioedd Dysgu

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi cymeradwyo cynnig Prifysgol Abertawe i godi £9,000 y flwyddyn ar gyfer ffioedd dysgu rhaglenni gradd israddedig amser llawn. Mae'r ddolen isod yn darparu rhagor o fanylion am Gynllun Ffioedd y Brifysgol a'r pecyn cymorth a fydd ar gael i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n parhau (mae'r holl wybodaeth hon eisoes ar gael ar wefan y Brifysgol).

Mae myfyrwyr wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud; gwyddom fod ansawdd y dysgu, yr addysgu a'r cymorth a ddarperir iddynt yn bwysig i'n myfyrwyr (ein sgôr am foddhad myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2015 oedd 91%, sef 8fed yn y DU), ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn parhau i fuddsoddi mewn modd priodol ym mhrofiad dysgu'r myfyrwyr.

Gan ystyried gostyngiadau mewn cyllid cyhoeddus, bu'n rhaid i'r Brifysgol ystyried ei hymateb i'r trefniadau ffioedd presennol ar gyfer myfyrwyr israddedig yn ofalus. Er mwyn diogelu a pharhau i wella'r profiad dysgu ac addysgu a'r profiad ehangach rhagorol y mae ein myfyrwyr yn ei fwynhau ac a ddisgwylir gan ein darpar fyfyrwyr, gofynnom i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) am ganiatâd i godi £9,000.

Credwn y bydd hyn yn ein galluogi i barhau â'n rhaglen fuddsoddi, gan sicrhau ein bod yn darparu profiad i fyfyrwyr sy'n gystadleuol ar lwyfan rhyngwladol.

Beth yw amcanion y Cynllun Ffioedd Dysgu?

Mae'r Cynllun Ffioedd Dysgu yn amlinellu bwriad y Brifysgol i godi £9,000 y flwyddyn am ein rhaglenni gradd israddedig (ar gyfer myfyrwyr o'r DU). Wrth i ni wneud hyn, mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn gofyn i brifysgolion sicrhau eu bod yn buddsoddi cyfran sylweddol o'r incwm sy'n deillio o'r ffioedd hyn er mwyn hybu cyfle cyfartal a hyrwyddo Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r Cynllun Ffioedd Dysgu yn disgrifio lefel arfaethedig y buddsoddiad hwn a pha weithgareddau/mentrau mae'r Brifysgol yn bwriadu eu rhoi ar waith er mwyn helpu i hybu cyfle cyfartal a hyrwyddo Addysg Uwch.

Mae'n ofynnol i'r Brifysgol lunio ei Chynllun Ffioedd o leiaf flwyddyn ymlaen llaw; felly, dylai darpar fyfyrwyr gyfeirio at y Cynllun Ffioedd a fydd 'ar waith' yn y flwyddyn pan fyddant yn dechrau yn y brifysgol. Er enghraifft, dylai myfyrwyr a fydd yn dechrau ym mis Medi 2016 gyfeirio at Gynllun Ffioedd y Sefydliad ar gyfer 2016-17.

Mae holl Gynlluniau Ffioedd y Sefydliad (a'r Cynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2017-18) wedi cael eu cymeradwyo gan CCAUC ac maent ar gael drwy'r dolenni isod.

Cynlluniau Ffioedd a Mynediad (o 2017-18 ymlaen)

O 2017-18 ymlaen, bydd Cynlluniau Ffioedd y Sefydliad yn cael eu hail-lunio ar ffurf Cynlluniau Ffioedd a Mynediad - gofyniad cyfreithiol o dan Ddeddf Addysg Uwch 2015. Fel y mae'r enw newydd yn ei awgrymu, mae'r Cynlluniau Ffioedd a Mynediad newydd yn rhoi pwyslais llawer mwy ar fynediad i Addysg Uwch ac, yn benodol, sut bydd prifysgolion yn denu, yn cadw ac yn cefnogi myfyrwyr o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli. Mae'r cynllun Ffioedd a Mynediad newydd yn fanylach na chynlluniau blaenorol ac, yn gryno, mae’n cynnwys:

  • Hysbysiad o'n bwriad i godi £9,000 y flwyddyn mewn ffioedd dysgu ar gyfer cyrsiau israddedig amser llawn
  • Lefel yr incwm a ddisgwylir o ffioedd
  • Lefel yr incwm o ffioedd i'w fuddsoddi mewn cyfle cyfartal a hyrwyddo addysg uwch
  • Sut caiff y buddsoddiad hwn ei ddyrannu yn ôl amcanion y Cynllun Ffioedd a Mynediad
  • Sut byddwn yn hysbysu darpar fyfyrwyr am y ffioedd hyn ac unrhyw gostau eraill
  • Sut cafodd y cynllun ei lunio ar y cyd â phartneriaid ac Undeb y Myfyrwyr
  • Y rhesymeg dros fuddsoddi incwm o ffioedd a sut mae hyn yn gyson â'n hamcanion strategol
  • Sut y nodwyd y grwpiau a dangynrychiolir i'w cynnwys yn y cynllun
  • Gweithgareddau a mentrau i gyflawni'r amcanion penodol ar gyfer y grwpiau a dangynrychiolir
  • Targedau er mwyn monitro cynnydd wrth gynyddu lefelau cyfranogiad a chadw myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir

Mae Cynllun Ffioedd a Mynediad y Brifysgol ar gyfer 2017-18 wedi'i gymeradwyo gan CCAUC (mis Awst 2016) a bydd ar waith o fis Medi 2017.

Cynlluniau Ffioedd Dysgu

2016-17: Cynllun Ffioedd Dysgu'r Sefydliad ar gyfer 2016-17 (wedi'i gymeradwyo ym mis Awst 2015, ar waith o fis Medi 2016):

Institutional Fee Plan 2016-17

2017-18: Cynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2017-18 (wedi'i gymeradwyo ym mis Awst 2016, ar waith o fis Medi 2017):

SU Fees & Access Plan 17-18

 

Gellir lawrlwytho'r Cynllun Ffioedd a gyflwynwyd i CCAUC ar gyfer 2014-2015 yma:

Institutional Fee Plan 2015-16