Costau bob dydd

Byw yn Abertawe

Mae'r gost o fyw yn Abertawe'n gymharol isel o'i gymharu a nifer a ddinasoedd eraill yn y DU.  Fodd bynnag mae hi dal i fod yn hanfodol bod unrhyw ddarpar fyfyrwyr yn paratoi eu cyllid cyn iddynt ddechrau yn y Brifysgol.

Ar gyfartaledd bydd myfyrwyr sy'n astudio yn Abertawe'n gwario rhwng £6000 a £9000 (dros 40 wythnos) ar gostau byw.  Mae'r enghreifftiau isod wedi'u nodi fel cyfartaledd i roi costau rhywle yng nghanol yr amcangyfrif hwn.

Mae lefel y costau hyn yn dibynnu'n fawr ar eich ffordd o fyw a byddant yn amrywio o berson i berson, ond mae bob amser yn syniad da llunio cyllideb - ac i gadw iddi!

Costau Byw Neuaddau Preswyl

Gwariant

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (40 wythnos)

Rhent

£82.00 - £133.00

£3280.00 - £5320.00

Nwy/Trydan Dwr

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Yswiriant Cynhwysion

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Band Eang

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Costau Teithio

£12.00

£480.00

Costau Preswylfeydd Preifat

Gwariant

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (40 wythnos)

Rhent

£64.00- £85.00

£2560.00 - £3400.00

Nwy/Trydan Dwr

£15.00

£600.00

Yswiriant Cynhwysion

£2.50

£100.00

Band Eang

£4.00

£160.00

Costau Teithio

£12.50

£500.00

Costau'r Cwrs

 

Gwariant

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (40 wythnos)

Llyfrau

£7.60

£304.00

Argraffu a rhwymo

£1.00

£40.00

Offer ar gyfer y Cwrs

£1.60

£64.00

Teithiau Maes

£1.25 – £28.75

£50.00 - £1150.00

Yn dibynnu ar eich cwrs mae yna nifer o gostau gorfodol ac opsiynol y mae'n bosib y bydd angen i chi eu talu.  Am restr fanwl o gostau penodol yn ymwneud a'ch cwrs cysylltwch a'ch adran.

Sylwer hefyd os nad ydych chi'n gymwys i ariannu ar gyfer ffioedd dysgu, neu os ydych yn penderfynu peidio ei ddefnyddio, yna mae angen ystyried y gost hon hefyd.

Mae'n bosib y bydd rhai rhaglenni (neu fodiwlau) yn denu rhagor o gostau gorfodol neu opsiynol sy'n angenrheidiol er mwyn i chi gymryd rhan yn llawn ac i gwblhau'r rhaglen yr ydych wedi'i dewis.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Costau Byw Cyffredinol

Costau Byw Cyffredinol

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn academaidd (40 wythnos)

Gwariant Hamdden

£25.00

£1000.00

Parcio

£10.00

£400.00

Trwydded Deledu

£2.80

£112.00

Golchi Dillad

£4.00

£160.00

Bwyd

£40.00

£1600.00

Ffôn (llinell tir a Symudol)

£7.50

£300.00

Dillad

£10.00

£400.00

Costau gofal plant

£90.00 yr wythnos

£3600.00

Mae'r holl ffigyrau uchod wedi'u cyfrifo ar gyfer y flwyddyn Academaidd 2014/15.  Maen nhw'n seiliedig ar gostau gwirioneddol a dalwyd gan fyfyrwyr a gellir eu lleihau'n hawdd drwy gyllido'n ofalus.  Mae'n bosib na fydd rhai o'r costau hyn yn berthnasol i chi ac, yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai nad ydynt yn adlewyrchu'r gost wirioneddol y byddwch yn ei thalu.

Nid yw'r ffigyrau hyn yn medru rhoi cyfrif am amgylchiadau unigol ac maen nhw wedi'u bwriadu fel canllaw cyffredinol yn unig i'ch helpu i baratoi eich cyllidebau cyn i chi ddechrau yn y Brifysgol.

Am ragor o wybodaeth ynglyn a pha incwm y gallwch fod yn gymwys i'w derbyn, ewch i'n tudalen Ariannu Israddedigion.