Benthyciadau a Grantiau

 

Diweddariad Cyllid 2018/19

 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru’n adolygu’r pecyn ariannu myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr, gyda newidiadau disgwyliedig i ddechreuwyr newydd o 2018/19. Pan ryddheir rhagor o wybodaeth yngl┼Ěn â’r newid posibl hwn, sicrhawn fod ein tudalennau gwe’n cael eu diweddaru ar unwaith. Felly, gwiriwch eto yn y dyfodol am unrhyw ddiweddariadau.

Benthyciadau a Grantiau Ffioedd Dysgu:

Gall myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru sy’n dechrau eu hastudiaethau yn y flwyddyn academaidd 2017/18 wneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu a Grant Ffioedd Dysgu i dalu cost lawn eu ffioedd dysgu (yn amodol ar delerau ac amodau). Gallant wneud hyn drwy gyflwyno cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru.

 Swm pob blwyddyn academaidd
Cost Ffioedd Dysgu £9000
Benthyciad Ffioedd Dysgu (Uchafswm) £4046
Grant Ffioedd Dysgu (Uchafswm)  £4954

Caiff taliadau Benthyciadau a Grantiau Ffioedd Dysgu eu talu’n uniongyrchol i’r Brifysgol yn dilyn cadarnhad o’ch presenoldeb bob tymor, felly nid oes angen unrhyw daliadau o flaen llaw.

Benthyciadau a Grantiau Cynhaliaeth:

Mae ariannu tuag at gostau byw myfyrwyr yn cynnwys benthyciadau a grantiau cynhaliaeth. Bydd y swm yr ydych yn gymwys i’w dderbyn yn dibynnu ar ble yr ydych yn byw ac incwm eich cartref, fel sydd wedi’i ddangos yn y tabl isod. Am amcangyfrif manylach defnyddiwch gyfrifydd cyllid myfyrwyr Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cymhwyster ar gyfer Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a’r Benthyciad Cynhaliaeth

Incwm cartref

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Benthyciad Cynhaliaeth –Byw i ffwrdd o gartref

Benthyciad Cynhaliaeth – Byw yng nghartref eich rhieni

£18,370  £5161  £4342  £2778
£25,000  £3347 £5249  £3685
£30,000  £2099  £5873  £4309
£34,000  £1142 £6351  £4787
£40,000  £734 £6555 £4991
£45,000  £393 £6726 £5162
£50,020  £50  £6897  £5333
£55,000  £0  £6073  £4509
£59,408+  £0  £5191 £4019

Bydd myfyrwyr y mae incwm eu cartref yn £59,408 neu’n uwch yn gymwys i dderbyn Benthyciad Cynhaliaeth nad ydyw wedi’i asesu ar incwm eich cartref a hwn yw’r isafswm sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr, fel sydd wedi’i ddangos yn y tabl uchod.

Telir taliadau cynhaliaeth i chi yn uniongyrchol mewn 3 rhan. Telir eich rhan gyntaf i chi ar ôl i chi ymrestru a chasglu eich cerdyn adnabod (telir y ddwy ran sy’n weddill ar ddiwrnod cyntaf tymor a Gwanwyn a thymor yr Haf).

Os oes gennych gyfrif Cyllid Myfyrwyr Cymru eisoes at ddibenion derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg, mae’n hanfodol eich bod yn defnyddio’r cyfrif hwn i ymgeisio am fenthyciadau myfyrwyr a grantiau hefyd. 

Diddymiad Rhannol o’r Benthyciad Cynhaliaeth:

Gall myfyrwyr o Gymru hefyd wneud cais am ddiddymiad un tro o hyd at £1500 ar eu Benthyciad Cynhaliaeth.

I dderbyn y diddymiad hwn, bydd rhaid i fyfyrwyr wneud taliad isafswm cynnar o £5 ar eu dyled Benthyciad Cynhaliaeth. Dim ond un tro y gellir cymhwyso’r diddymiad ac fe’i cymerir o’r balans presennol sydd wedi’i dalu i’r myfyriwr. Cynghorir myfyrwyr felly i aros hyd nes eu bod wedi derbyn o leiaf £1500 o gyllid Benthyciad Cynhaliaeth cyn gwneud yr ad-daliad cynnar.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Grantiau Ychwanegol:

Gall myfyrwyr sydd â phlant dibynnol, costau gofal plant, oedolion dibynnol, anabledd, neu sy’n gadael gofal fod yn gymwys i dderbyn cymorth ychwanegol.

Grantiau Ychwanegol

GrantUchafswm sydd ar gaelYdy wedi’i seilio ar brawf moddion?Ffurflen Gais
 Lwfans Dysgu i Rieni (PLA)  £1557  Ydy  PN1
 Grant Oedolion Dibynnol (ADG)  £2732  Ydy  PN1
 Grant Gofal Plant (CCG)

 85% o’r gost i hyd at uchafswm o:

1 Plentyn - £161.50/wythnos
2 o Blant neu fwy - £274.55/wythnos

 Ydy   CCG1

 Yn dibynnu ar amgylchiadau’r myfyriwr, mae’n bosib y bydd Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) ar gael hefyd. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth drwy ein Swyddfa Anableddau.

Mae Prifysgol Abertawe’n darparu cymorth bellach i rai sy’n gadael gofal. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth drwy Wasanaethau Myfyrwyr.

Cofiwch – Mae Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau ar gael. Maen nhw wedi’u darparu gan Brifysgol Abertawe i hyrwyddo rhagoriaeth ac i ehangu cyfranogiad.

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn Sharia Compliant Finance, gweler ein tudalen we bwrpasol sydd ar gael yma.