Benthyciadau a Grantiau

 Bydd y trefniadau cyllido ar gyfer myfyrwyr o Gymru’n newid o 2018/19. Ar hyn o bryd, nid yw’r manylion wedi’u cadarnhau, ond rydym wedi darparu cymaint o wybodaeth â phosib isod.

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Gall myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru ac sy’n dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe ym mlwyddyn academaidd 2018/19 wneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu i dalu cost lawn eu ffioedd dysgu (yn amodol ar delerau ac amodau). Gallant wneud hyn drwy wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru. 

 Swm pob blwyddyn academaidd
Cost Ffioedd Dysgu Hyd at £9295*
Benthyciad Ffioedd Dysgu (Uchafswm) Hyd at £9295*
   

Caiff taliadau Benthyciad Ffioedd Dysgu eu talu’n uniongyrchol i’r Brifysgol yn dilyn cadarnhad o’ch presenoldeb bob tymor, felly nid oes angen unrhyw daliadau ymlaen llaw.

*Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bwriad i gynyddu’r ffi dysgu uchaf yn 2018-19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig amser llawn, yn unol â chwyddiant. O ganlyniad, mae’n bosib y gallai’r ffioedd dysgu uchaf ar gyfer 2018-19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn.

Benthyciadau a Grantiau Cynhaliaeth

O 2018/19, bydd hawl gan yr holl fyfyrwyr sy’n byw oddi cartref i wneud cais am £8,100 tuag at eu costau cynhaliaeth, a bydd hawl gan yr holl fyfyrwyr sy’n byw yng nghartrefi eu rhieni i wneud cais am £6,885. Bydd y dyfarniadau hyn yn cynnwys Benthyciadau Cynhaliaeth a Grantiau.

Bydd gan yr holl fyfyrwyr hawl i dderbyn lleiafswm grant o £1,000 a gallai hyn gynyddu, gan ddibynnu ar incwm yr aelwyd. 

Yna caiff benthyciad ei ychwanegu at y dyfarniad grant, hyd at uchafswm o £8,100 (neu £6,885) i sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn derbyn yr un cyllid tuag at eu costau byw.

E.e.

 

Cyfanswm Grant

Cynhaliaeth

Benthyciad Cynhaliaeth - 

Byw Oddi Cartref

Cyfanswm Cymorth

Cynhaliaeth am y 

flwyddyn

Uchafswm y 

Grant (Incwm

Aelwyd Isel)

£8,100 £0 £8,100
Incwm Canolig

Graddfa gynyddol rhwng

£1,000 ac £8,100

Graddfa gynyddol rhwng

£0 a £7,200

£8,100

Isafswm y

Grant (Incwm

Aelwyd Uchel)

£1,000 £7,100 £8,100

Telir taliadau cynhaliaeth i chi yn uniongyrchol mewn 3 rhandaliad. Telir eich rhandaliad cyntaf ar ôl i chi gofrestru a chasglu’ch cerdyn adnabod (telir y ddau randaliad dilynol ar ddiwrnod cyntaf tymor y Gwanwyn a thymor yr Haf).

Diddymiad Rhannol o’r Benthyciad Cynhaliaeth

Gall myfyrwyr o Gymru wneud cais hefyd am ddiddymiad un tro o hyd at £1500 ar eu Benthyciad Cynhaliaeth. 

I dderbyn y diddymiad hwn, bydd rhaid i fyfyrwyr wneud ad-daliad cynnar o £5 o leiaf tuag at ddyled eu Benthyciad Cynhaliaeth. Mae’r diddymiad ar gael unwaith yn unig a chaiff ei gymryd o’r balans cyfredol sydd wedi’i dalu i’r myfyriwr. Cynghorir myfyrwyr felly i aros hyd nes eu bod wedi derbyn o leiaf £1500 o gyllid Benthyciad Cynhaliaeth cyn gwneud yr ad-daliad cynnar.

Grantiau Ychwanegol

Rydym yn dal i aros i’r union ffigurau ar gyfer 2018/19 gael eu cyhoeddi, ond nid ydym yn disgwyl unrhyw newidiadau sylweddol i’r ffigurau a nodir isod ar gyfer 2017/18.

Gall myfyrwyr sydd â phlant dibynnol, costau gofal plant, oedolion dibynnol, anabledd, neu sy’n gadael gofal fod yn gymwys i dderbyn cymorth ychwanegol.

Grantiau Ychwanegol

GrantUchafswm sydd ar gaelYdy wedi’i seilio ar brawf moddion?Ffurflen Gais
 Lwfans Dysgu i Rieni (PLA)  £1557  Ydy  PN1
 Grant Oedolion Dibynnol (ADG)  £2732  Ydy  PN1
 Grant Gofal Plant (CCG)

 85% o’r gost i hyd at uchafswm o:

1 Plentyn - £161.50/wythnos
2 o Blant neu fwy - £274.55/wythnos

 Ydy   CCG1

 

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth penodol sydd ar gael i fyfyrwyr ag anghenion ychwanegol, ewch i'n tudalen we myfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol.

Cofiwch – Mae Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau ar gael. Maen nhw wedi’u darparu gan Brifysgol Abertawe i hyrwyddo rhagoriaeth ac i ehangu cyfranogiad.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn Sharia Compliant Finance, gweler ein tudalen we bwrpasol sydd ar gael yma.