Ariannu Myfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion

Ariannu Myfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion

Y Ffioedd Dysgu ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer y cwrs Meddygaeth i Raddedigion fydd £9,000 y flwyddyn. Bydd trefniadau ariannu ar gyfer flwyddyn gyntaf y cwrs Meddygaeth i Raddedigion yn wahanol iawn i flynyddoedd 2,3 a 4:

Ariannu Statudol

Myfyrwyr sy'n Byw yng Nghymru

Blwyddyn 1

Os ydych yn fyfyriwr sy’n byw yng Nghymru, ac ym mlwyddyn gyntaf y cwrs Meddygaeth i Raddedigion, bydd rhaid i chi ariannu cyfran o’r ffioedd (£3,465) eich hun. Mae Benthyciad Ffioedd Dysgu ar gael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru am y £5,535 sy’n weddill.

Rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am Fenthyciad Cynhaliaeth gan Gyllid Myfyrwyr Cymru sydd wedi’i asesu ar incwm llawn.

NI FYDDWCH yn gymwys i dderbyn unrhyw Grantiau Cynhaliaeth neu unrhyw ariannu drwy Fwrsariaethau’r GIG.

Mae’n bosib y byddwch yn gymwys am Grantiau Atodol megis Lwfans Dysgu i Rieni, Grant Oedolion Dibynnol, a Grant Gofal Plant a bydd angen i chi wneud cais am y rhain gyda’ch benthyciad myfyriwr. Eto, dylech gyflwyno cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Bydd angen felly i chi dalu £3465 yn y flwyddyn 1af felly ystyriwch yn ofalus sut y byddwch yn ariannu hyn.

Mae’n bosib y bydd trefniadau ariannu ar gyfer y myfyrwyr hynny a enillodd eu gradd flaenorol y tu allan i’r DU yn wahanol. Cysylltwch â’r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol am ragor o wybodaeth.

Blynyddoedd 2, 3 a 4

Telir £3,465 o’r £9,000 o’r ffioedd dysgu drwy Gynllun Bwrsariaeth y GIG. Bydd myfyrwyr eto’n gymwys i wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu i ariannu’r £5,535 sy’n weddill mewn ffioedd dysgu nad ydyw wedi’i dalu gan Fwrsariaeth y GIG. 

Gall myfyrwyr hefyd gael mynediad i Fenthyciad Cynhaliaeth nad ydyw’n seiliedig ar brawf moddion ar gyfradd is o £4000 gan eu Darparwr Cyllid.

Mae Ariannu GIG hefyd ar gael ar ffurf bwrsariaeth GIG yn seiliedig ar brawf moddion (wedi’i seilio ar incwm eich cartref) a grant GIG nad ydyw’n seiliedig ar brawf moddion gwerth £1,000.

Os ydych yn gymwys am grantiau atodol (Lwfans Dysgi i Rieni, Grant Oedolion Dibynnol neu Grant Gofal Plant) bydd y rhain ar gael drwy’r GIG ac nid trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru (fel yr oeddent Flwyddyn Gyntaf).

Am wybodaeth gyfredol a chael gwybod beth yw’r symiau y mae gennych hawl i’w cael, yn ychwanegol at y broses ymgeisio ar-lein byddem yn argymell eich bod yn ymweld â gwefan Bwrsarïau Myfyrwyr y GIG.

Myfyrwyr sy'n Byw yn Lloegr

Gwybodaeth ar gael yn Saesneg yn unig

Myfyrwyr yr Alban a Gogledd Iwerddon

Gwybodaeth ar gael yn Saesneg yn unig

Myfyrwyr Rhyngwladol ar UE

Gwybodaeth ar gael yn Saesneg yn unig

Cyfleoedd Ariannu Eraill

Cyfleoedd Ariannu Eraill

Ceir sefydliadau eraill sy’n cynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr ar y Cwrs Meddygaeth i Raddedigion. Am chwiliad diweddar am gymorth ariannol a all fod ar gael ar hyn o bryd ewch i wefan Prospects.

Mae’n bosib y bydd y wefan ganlynol yn ddefnyddiol hefyd wrth edrych sut i ariannu eich cwrs Meddygaeth i Raddedigion: www.money4medstudents.org

Benthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol

Yn ystod eich 3ydd a’ch 4ydd blynyddoedd mae’n bosib y byddwch hefyd yn gallu gwneud cais am Fenthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol (PCDL). Mae hwn yn darparu cymorth ariannol ar gyfer addysg neu hyfforddiant galwedigaethol. Gallwch fenthyg o £300 hyd at uchafswm o £10,000. Rydych yn gymwys i wneud cais am y benthyciad hwn hyd at 3 mis cyn dechrau eich cwrs. I archebu pecyn ymgeisio neu i gael rhagor o gyngor/gwybodaeth, ffoniwch linell gymorth y PCDL ar 0800 585 505 neu ewch i’r wefan direct.gov.

Gweithio'n Rhan-Amser

Mae’r Cwrs Meddygaeth i Raddedigion yn ddwys a bydd llawer o fyfyrwyr yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i amser i weithio ar ben astudio. Yn hynny o beth rydym yn argymell eich bod yn ystyried yr effeithiau negyddol posib y gall weithio eu cael ar eich astudiaethau. Serch hynny, os oes diddordeb gennych mewn swydd ran-amser, cysylltwch â Llyfrgell Gyrfaoedd y Brifysgol.

Cronfeydd Caledi

Cronfa Galedi Prifysgol Abertawe

Mae’r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol yn gweinyddu Cronfa Galedi Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr presennol Prifysgol Abertawe. Mae’r Gronfa’n ddewisol ac yn seiliedig ar brawf moddion sydd wedi’i bwriadu i helpu myfyrwyr ag incwm isel sy’n wynebu costau nas rhagwelir gyda grant nad oes rhaid ei ad-dalu. 

Mae ar gael i’r holl fyfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion “cartref” a’r Undeb Ewropeaidd (h.y. nid myfyrwyr Rhyngwladol) sydd wedi derbyn yr holl ariannu statudol sydd ar gael iddynt. Fodd bynnag, disgwylir eich bod wedi gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer ffioedd dysgu a chostau byw hanfodol cyn i chi gofrestru. Disgwylir i fyfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion ddangos tystiolaeth o hyn wrth ymgeisio.

Mae ffurflenni cais ar gael drwy’r Arian@BywydCampws.

Cronfa Les Frenhinol am Feddygaeth

Gall myfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion presennol sy’n wynebu caledi ariannol annisgwyl ac eithriadol hefyd wneud cais am y Gronfa Les Frenhinol am Feddygaeth.