Ariannu Myfyrwyr 'Cartref'

Ariannu GIG

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr GIG neu’n rhiant i un, edrychwch ar ein llyfryn Cyllid Myfyrwyr Ar Gyfer Cyrsiau A Ariannir Gan y GIG 16/17 am ragor o wybodaeth ynglŷn â pha gyllid sydd ar gael i ddarpar fyfyrwyr  GIG. 

Ffioedd Dysgu

Cost Ffioedd Dysgu yw £9000 y flwyddyn ond mae’r GIG yn eu talu’n llawn felly nid oes angen i chi dalu ffioedd dysgu.

Ariannu Cynhaliaeth GIG

Mae Ariannu GIG hefyd ar gael ar ffurf Grant GIG nad ydyw’n seiliedig ar brawf moddion gwerth £1,000 a bwrsariaeth GIG yn seiliedig ar brawf moddion gwerth hyd at £4455. Bydd swm y fwrsariaeth y byddwch yn ei derbyn yn dibynnu ar hyd eich cwrs ac incwm eich cartref. Hefyd, gall myfyrwyr wneud cais am nifer o grantiau atodol ychwanegol os ydynt yn cwrdd â meini prawf arbennig. Mae’r grantiau hyn yn seiliedig ar brawf moddion ac maent yn cynnwys:

  • Lwfans Dibynyddion
  • Lwfans Dysgu i Rieni
  • Lwfans Gofal Plant

Am wybodaeth gyfredol a chael gwybod beth yw’r symiau y mae gennych hawl i’w cael, yn ychwanegol at y broses ymgeisio ar-lein byddem yn argymell eich bod yn ymweld â gwefan Bwrsarïau Myfyrwyr y GIG.

PWYSIG - Cofiwch na chaiff taliad cyntaf ariannu’r GIG ei dalu tan ddiwedd ail fis eich cwrs fel arfer.

Benthyciadau Cynhaliaeth

Mae myfyrwyr hefyd yn gallu cael mynediad at Fenthyciad Cynhaliaeth nad ydyw’n seiliedig ar brawf moddion ar gyfradd is gwerth hyd at £3030. Bydd angen cyflwyno ceisiadau i Gyllid Myfyrwyr Cymru neu Gyllid Myfyrwyr Lloegr

Bydd myfyrwyr sydd wedi astudio’n flaenorol neu sydd eisoes â chymhwyster gradd YN gymwys o hyd i dderbyn y benthyciad hwn.

Ariannu Arall

Yn dibynnu ar amgylchiadau myfyrwyr mae’n bosib t bydd Lwfans Myfyrwyr Anabl ar gael hefyd. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth o’n Swyddfa Anableddau.

Mae Prifysgol Abertawe’n darparu cymorth bellach i bobl sy’n gadael gofal. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan Wasanaethau Myfyrwyr.

Fideo Ariannu GIG