Ariannu Myfyrwyr 'Cartref'

Ariannu GIG

Y diweddaraf am ariannu yn 2017/18

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddileu ariannu'r GIG i fyfyrwyr sy'n astudio yn Lloegr, ym mis Rhagfyr 2016 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru:

Rwyf yn cadarnhau heddiw y bydd Bwrsariaeth y GIG ar gael i’r unigolion hynny sy'n dewis astudio rhaglen sy'n gysylltiedig ag iechyd yng Nghymru a hynny o fis Medi 2017. Y sail ar gyfer hyn fydd bod unigolion yn ymrwymo ymlaen llaw i achub y cyfle i weithio yng Nghymru ar ôl ennill cymhwyster am gyfnod o ddwy flynedd. Ni fydd unigolion nad ydynt yn teimlo y gallant ymrwymo i ddarparu gwasanaeth am ddwy flynedd yn gymwys i gael buddion Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru. Er hynny, bydd gan fyfyrwyr sy’n preswylio yng Nghymru fynediad i’r pecyn safonol i fyfyrwyr sydd ar gael trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru. Bwriedir i’r drefn hon gael ei defnyddio ar gyfer carfan 2017/18 yn unig, tra caiff y pecyn cymorth tymor hwy ei ddatblygu.

Rydym yn aros o hyd am union fanylion sut y bydd ariannu'r GIG yn gweithio, ond arweiniwyd i ni gredu y bydd yn gymwys i holl fyfyrwyr y Deyrnas Unedig sy'n astudio yng Nghymru. Golyga, felly, y bydd myfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru ac yn gweithio yma am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd yn gymwys i dderbyn y strwythur ariannu isod.

I fyfyrwyr o Gymru sy'n astudio yng Nghymru ond nad ydynt am weithio yma am ddwy flynedd ar ôl graddio, gallant wneud cais am fenthyciadau a grantiau i fyfyrwyr. Ceir manylion am hyn yma.

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr GIG neu’n rhiant i un, edrychwch ar ein llyfryn Cyllid Myfyrwyr Ar Gyfer Cyrsiau A Ariannir Gan y GIG 16/17 am ragor o wybodaeth ynglŷn â pha gyllid sydd ar gael i ddarpar fyfyrwyr  GIG. 

Ariannu Cynhaliaeth GIG 2016/17

Cost Ffioedd Dysgu yw £9000 y flwyddyn ond mae’r GIG yn eu talu’n llawn felly nid oes angen i chi dalu ffioedd dysgu.

Mae Ariannu GIG hefyd ar gael ar ffurf Grant GIG nad ydyw’n seiliedig ar brawf moddion gwerth £1,000 a bwrsariaeth GIG yn seiliedig ar brawf moddion gwerth hyd at £4455. Bydd swm y fwrsariaeth y byddwch yn ei derbyn yn dibynnu ar hyd eich cwrs ac incwm eich cartref. Hefyd, gall myfyrwyr wneud cais am nifer o grantiau atodol ychwanegol os ydynt yn cwrdd â meini prawf arbennig. Mae’r grantiau hyn yn seiliedig ar brawf moddion ac maent yn cynnwys:

  • Lwfans Dibynyddion
  • Lwfans Dysgu i Rieni
  • Lwfans Gofal Plant

Am wybodaeth gyfredol a chael gwybod beth yw’r symiau y mae gennych hawl i’w cael, yn ychwanegol at y broses ymgeisio ar-lein byddem yn argymell eich bod yn ymweld â gwefan Bwrsarïau Myfyrwyr y GIG.

PWYSIG - Cofiwch na chaiff taliad cyntaf ariannu’r GIG ei dalu tan ddiwedd ail fis eich cwrs fel arfer.

Benthyciadau Cynhaliaeth 2017/18

Mae myfyrwyr hefyd yn gallu cael mynediad at Fenthyciad Cynhaliaeth nad ydyw’n seiliedig ar brawf moddion ar gyfradd is gwerth hyd at £3392. Bydd angen cyflwyno ceisiadau i Gyllid Myfyrwyr Cymru neu Gyllid Myfyrwyr Lloegr

Bydd myfyrwyr sydd wedi astudio’n flaenorol neu sydd eisoes â chymhwyster gradd YN gymwys o hyd i dderbyn y benthyciad hwn.

Ariannu Arall

Yn dibynnu ar amgylchiadau myfyrwyr mae’n bosib t bydd Lwfans Myfyrwyr Anabl ar gael hefyd. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth o’n Swyddfa Anableddau.

Mae Prifysgol Abertawe’n darparu cymorth bellach i bobl sy’n gadael gofal. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan Wasanaethau Myfyrwyr.

Fideo Ariannu GIG