FdSc Rheoli Busnes Gymhwysol

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

 1. côd UCAS
  627L
  Hyd:
  2 flynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  ABB-BBB
 3. 93% Cyflogaeth i Raddedigion

Trosolwg Cwrs

Caiff y rhaglen hon ei dyfarnu gan Brifysgol Abertawe a'i chyflwyno gan Goleg Cambria yn ei Chanolfan Reolaeth newydd yn Llaneurgain. Byddwch yn graddio o'r rhaglen hon â chrap da ar agweddau ymarferol a damcaniaethol rheoli busnes cyfoes. Mae hyn yn cynnwys gwerthfawrogiad a dealltwriaeth fanwl o faterion sy'n berthnasol i fusnesau lle byddwch yn gweithio neu'n mynd ar leoliad gwaith yn ystod eich astudiaethau. Bydd y rhaglen Rheoli Busnes Cymhwysol yn dysgu'r sgiliau angenrheidiol er mwyn i chi chwarae rhan werthfawr wrth sicrhau economi gynaliadwy, gynhwysol ac arloesol yn y dyfodol. Nid oes llety preswyl ar gael.

Nodweddion Allweddol

Drwy ddewis Gradd Sylfaen/Gradd Anrhydedd BSc mewn Rheoli Busnes Cymhwysol Coleg Cambria (a ddatblygwyd ac a achredir gan Brifysgol Abertawe) byddwch yn astudio ystod eang o bynciau busnes a rheolaeth (megis marchnata, rheoli gweithrediadau, cyllid, cyfrifeg, strategaeth a rheoli adnoddau dynol), a chynigir amrywiaeth o fodiwlau arbenigol arloesol dewisol. Caiff yr holl fodiwlau eu haddysgu gan ein tiwtoriaid busnes blaenllaw, y mae eu  gwybodaeth ddiwydiannol ac academaidd yn eang, ac maent yn hyfforddi arweinwyr busnes ar draws Cymru yn rheolaidd. Mae gan Goleg Cambria gysylltiadau nodedig â nifer o arweinwyr busnes ledled gogledd Cymru, gyda siaradwyr gwadd, cyflwyniadau a chyfleoedd i rwydweithio. Rydym yn ddarparwr llwybrau prentisiaeth profiadol, gan gynnwys i reoli busnes. Byddwch yn astudio yn ein Canolfan Rheoli Busnes Addysg Uwch newydd sbon.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MNW1009Academic Year30Finance, Accounting & Analytics (Coleg Cambria)
MNW1010Academic Year30Human Resource Management (Coleg Cambria)
MNW1011Academic Year30Marketing (Coleg Cambria)
MNW1012Academic Year30Operations Management 1 (Coleg Cambria)

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MNW2001Academic Year15Strategic Analysis (Coleg Cambria)
MNW2002Academic Year15Project Management Skills (Coleg Cambria)
MNW2003Academic Year15Organisational Behaviour (Coleg Cambria)
MNW2004Academic Year15Human Resource Management (Coleg Cambria)
MNW2005Academic Year15Change Management (Coleg Cambria)
MNW2006Academic Year15Business and Employment Law (Coleg Cambria)
MNW2007Academic Year15Project 1 (Coleg Cambria)
MNW2008Academic Year15Professional Management Practice Portfolio (Coleg Cambria)

Disgrifiad

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ganiatáu i chi astudio a gweithio ar yr un pryd. Bwriadwyd ar gyfer unrhyw un sydd am ddatblygu eu sgiliau busnes a rheoli mewn cyd-destun galwedigaethol. Bydd yn dysgu'r sgiliau y mae eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa lwyddiannus mewn busnes a/neu reoli. P'un ai eich bod yn gweithio ac eisiau datblygu eich sgiliau busnes a rheoli yn ogystal ag ennill cymhwyster addysg uwch, neu rydych yn symud ymlaen o raglen lefel 3 amser llawn ac eisiau ennill cymhwyster addysg uwch galwedigaethol berthnasol, dyma'r rhaglen i chi.

Byddwch yn astudio wyth modiwl craidd ym mlwyddyn 1 (Cyfrifeg ar gyfer Busnes, Marchnata, Datblygu Sgiliau Personol ar gyfer Busnes, Rheoli Pobl, Rheoli Gweithrediadau, Ymddygiad Defnyddwyr, Economeg ar gyfer Busnes, Dulliau Meintiol) ac wyth arall ym mlwyddyn 2 (Dadansoddi Strategol, Sgiliau Rheoli Prosiect, Rheoli Adnoddau Dynol, Ymddygiad Sefydliadau, Prosiect Rheoli Newid, Portffolio Proffesiynol mewn Rheolaeth, Cyfraith Busnes a Chyflogaeth). Bydd cwblhau holl fodiwlau blwyddyn 1 a blwyddyn 2 yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i ennill Gradd Sylfaen (FdA mewn Rheoli Busnes Cymhwysol). Bydd cwblhau'r FdA yn caniatáu symud ymlaen i'r rhaglen BSC Rheoli Busnes Cymhwysol ym mlwyddyn 3, pan fyddwch yn astudio naw modiwl arall (Prosiect Blwyddyn Olaf, Llywodraethu a Moeseg Corfforaethol, Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Arweinyddiaeth, Rheoli Arloesedd, Marchnata Gwasanaethau, Rheoli Adnoddau Dynol yn Rhyngwladol).

Gofynion Mynediad

Fel arfer gwneir cynigion i fyfyrwyr â'r graddau rhagweledig:

O leiaf tair gradd B Safon Uwch. Nid oes angen Safon Uwch mewn Busnes, Economeg, Mathemateg neu Gyfrifeg/Cyllid. Nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol, fodd bynnag, fel pwnc Safon Uwch at ddibenion y cynnig.

Byddwn yn gwneud cynnig i fyfyrwyr sydd â graddau rhagweledig (neu sydd wedi'u hennill eisoes) IB 32-33 neu well.

Graddau BTEC (18 uned) DDM neu gyfwerth.

Yn ogystal, rhaid bod gan ymgeiswyr TGAU Iaith Saesneg a TGAU Mathemateg neu Rifedd (gradd C neu well).

Rhaid i siaradwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ennill sgôr o leiaf 6.0 yn gyffredinol ac o leiaf 5.5 ym mhob elfen mewn prawf IELTS neu gyfwerth.

Caiff unrhyw asesiadau o ddysgu blaenorol (megis dyfarniadau datblygiad proffesiynol neu ddyfarniadau ar sail cyflogaeth) sydd ar lefel addysg uwch ond nad ydynt yn ennill credydau addysg uwch eu hystyried ar sail achos unigol gan Dîm Derbyn Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Sut i Wneud Cais

Os ydych yn fyfyriwr o'r Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd, gwnewch gais yma.

Os ydych yn fyfyriwr o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd, gwnewch gais yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
FDSc Llawn-amser £7,500 N/A

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae'r llyfrau testun argymelledig ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae'r holl feddalwedd angenrheidiol ar gyfer y cwrs hwn ar gael ar rwydwaith yr Ysgol Reolaeth, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae cysylltiad diwifr â'r rhyngrwyd am ddim ar gael ar draws campws cyfan y Brifysgol a'r holl neuaddau preswyl.

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon, cysylltwch â’n tîm recriwtio:

Ffôn: +44 (0)1792 205678

E-bost: study@abertawe.ac.uk