Y Gyfraith (Trosedd a Chyfiawnder Troseddol)

Trosolwg Cwrs

Y Rhaglen LLB Anrhydedd Sengl yw'r dewis mwyaf poblogaidd o bell ffordd i fyfyrwyr y Gyfraith yn y DU. Mae'r Radd Anrhydedd Sengl yn caniatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio eu hastudiaethau'n gyfan gwbl ar y Gyfraith ac i uchafu nifer yr opsiynau yn y Gyfraith y gellir eu dewis fel rhan o'u cynllun Gradd. Un o nodweddion nodedig ein rhaglenni Anrhydedd Sengl yw'r ffaith bod yr holl fodiwlau sylfaen gorfodol sydd eu hangen ar gyfer gradd ymgymhwyso yn y Gyfraith wedi'u cwblhau ar Lefelau 1 a 2, sy'n gadael ein myfyrwyr ag ystod eang o ddewisiadau ar Lefel 3.

Nodweddion Allweddol

Gellir dod o hyd i gopi o ddisgrifiadau o'r modiwlau a modiwlau dewisol yma Gwiriwch wefan y Gyfraith am ddiweddariadau ynghylch modiwlau: www.swansea.ac.uk/law

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAA100Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Contract Law 1
LAA101Semester 1 (Sep-Jan Taught)15European Law 1
LAA102Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Public Law 1
LAA103Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Law of Tort 1
LAA108Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Contract Law 2
LAA109Semester 2 (Jan - Jun Taught)15European Law 2
LAA110Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public Law 2
LAA111Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Law of Tort 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAA200Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Criminal Law 1
LAA201Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Equity & Trusts 1
LAA202Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Land Law 1
LAA205Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Criminal Law 2
LAA206Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Equity & Trusts 2
LAA231Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Land Law 2
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAA306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Criminal Procedure and Sentencing
LAA321Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Criminal Evidence
Modiwlau Opsiynol
Optional Modules semester 1 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please choose 40 credits from the list below.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASC303Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Young Offenders and Youth Justice
ASC319Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Serious Crime and Social Harm
LAA320Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Terrorism: The Legal Response
LAA328Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cybercrime
LAA364Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Miscarriage of Justice Project Available to a limited number of students. You may not take this and LAA365
LAA366Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Clinical Legal EducationAvailable to a limited number of students. You may not take this and LAA367
AND
Optional modules semester 2 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select 40 credits below. If you wish to apply to do a dissertation please contact Emma Borland.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASC316Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Criminalisation of Sex
ASC320Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Diversity, Crime & Criminal Justice
ASC321Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Sexual Crimes
LAA323Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Criminal Evidence Law and Psychology
LAA365Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Miscarriage of Justice ProjectAvailable to a limited number of students. You may not take this module if you have chosen LAA364
LAA367Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Clinical Legal EducationAvailable to a limited number of students. You may not take this module if you have chosen LAA366
LAA368Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Street Law

Disgrifiad

Bydd dewis y gyfraith yn caniatáu i chi ehangu eich sgiliau deallusol mewn cyd-destun disgyblaeth sy'n ymwneud â phob agwedd o fywyd dynol. Wrth i'r radd ddatblygu, byddwch yn sylwi ar welliant sylweddol yn eich gallu i reoli niferoedd mawr o ddeunydd, i fynegi eich hun yn drefnus ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar, ac i werthuso cryfder y dadleuon yr ydych yn dod ar eu traws. Bydd hyn yn rhoi teimlad o foddhad personol i chi, ond byddech hefyd yn ennill sgiliau sy'n berthnasol tu hwnt i ystod o ddewisiadau gyrfaol sy'n denu cyflogau cystadleuol.

Gofynion Mynediad

Ein cynnig safonol ar gyfer ein hamryw raglenni Anrhydedd Sengl a Chyd-anrhydedd yw 3 chymhwyster Safon Uwch yn amrywio o raddau AAB-BBB neu gyfwerth. Mae Bagloriaeth Cymru gyfwerth ag A ar lefel Safon Uwch.

Sut i Wneud Cais

Darganfyddwch sut i wneud cais fel myfyriwr o'r DU neu'r UE

Cod sefydliadol UCAS ar gyfer Prifysgol Abertawe yw: SWAN S93

sut i gyflwyno cais fel myfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLB (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,350

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu'n cynnwys y gost o brynu llyfrau na chostau deunydd ysgrifennu, argraffu, rhwymo'r traethawd hir, neu lungopïo.

Nid oes unrhyw gostau gofynnol ychwanegol ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflogadwyedd Graddedigion

Mae gan Ysgol y Gyfraith agwedd ragweithiol tuag at wella cyflogadwyedd graddedigion. Mae amrywiaeth o weithgareddau a sgiliau'n treiddio’r addysgu a'r gofal bugeiliol o'r cyfnod ymrestru, drwodd hyd at y seremoni raddio. Mae ein cyfleoedd gwella gyrfa'n cynnwys darlithoedd gwadd, digwyddiadau rhwydweithio, interniaethau a phrosiectau a arweinir gan fyfyrwyr. Mae uchafbwyntiau'r 12 mis diwethaf yn cynnwys sgyrsiau gan y Farnwriaeth, Cyfreithwyr o gwmnïau lleol a chenedlaethol, a Chyfarwyddwyr Masnachol a rheolwyr brandiau Eiddo Deallusol o gwmnïau rhyngwladol; ac ystod o interniaethau mewn adrannau cyfreithiol a masnachol busnesau a chyrff cyhoeddus ar draws y byd.

Yn dilyn rhaglen beilot o weithdai dwys yn ystod haf 2012, a gefnogwyd gan recriwtiaid i helpu mireinio sgiliau cyfweld a sgiliau ymgeisio am swyddi ein myfyrwyr, mae'r Ysgol yn darparu clinigau CV a gweithdai cyfweld rhyngweithiol i'r holl fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Trwy weithio â Chymdeithasau Myfyrwyr yr Ysgol, mae gan fyfyrwyr y Gyfraith gyfle i fynychu digwyddiadau rhwydweithio a chiniawau gyda chynrychiolwyr o'r proffesiwn cyfreithiol a'r byd busnes - gan gwrdd â'r rheiny sy'n ymarfer ym maes y Gyfraith ac sy'n recriwtio cyfreithwyr. Mae'r gweithgareddau hyn wedi'u cefnogi gan Academi Gyflogadwyedd Abertawe ac yn rhedeg gyda chymorth Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol (sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe).

Cyfleusterau

Os ydych yn llwyddo i fod yn fyfyriwr y Gyfraith yn Abertawe, mae'n debygol y byddwch yn treulio rhan sylweddol o'ch amser astudio yn Llyfrgell y Gyfraith. Mae Llyfrgell y Gyfraith wedi'i lleoli yn Adain Ddwyreiniol Canolfan Llyfrgell a Gwybodaeth y Brifysgol. Mae'n cynnwys dros 22,000 o gyfrolau o wybodaeth gyfreithiol ac yn dal bron i 200 cyfres o gyfnodolion cyfreithiol ac adroddiadau cyfreithiol ar ffurf copïau papur.

Ymchwil

Mae aelodau academaidd Coleg y Gyfraith ar flaen y gad, unwaith eto, o ran eu hymchwil. Yn Ymarfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, graddiwyd 60% o ymchwil Coleg y Gyfraith fel ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang neu o ragoriaeth ryngwladol, a chydnabuwyd bod 95% yn dangos ansawdd rhyngwladol. Gwelir yr amgylchedd ymchwil o'r radd flaenaf canlyniadol mewn cyfnodolion academaidd, mewn llyfrau a gyhoeddwyd gan wasgau academaidd, mewn cynadleddau rhyngwladol a drefnir, mewn cyfresi seminarau ymchwil, ac mewn sawl achos arall o wasgaru a throsglwyddo gwybodaeth yn eang, gan gynnwys cyfranogiad staff mewn timau golygyddol nifer o gyfnodolion cyfreithiol mawr. Mae Coleg y Gyfraith yn hyrwyddo'r agendâu ymchwil drwy Ganolfannau Ymchwil y Brifysgol. Ceir tystiolaeth o'r amgylchedd ymchwil bywiog canlyniadol mewn cyfnodolion academaidd, mewn llyfrau a gyhoeddwyd gan wasgau academaidd, mewn cynadleddau rhyngwladol, mewn cyfresi seminarau ymchwil, yn ogystal â thrwy wasgaru, trosglwyddo ac effaith yr ymchwil a gynhelir.

Dyfyniadau gan fyfyrwyr

David Turner:

"Wrth edrych yn ôl ar fy amser yn Abertawe roedd hi'n un o gyfnodau hapusaf fy mywyd. Lleoliad gwych, darlithoedd academaidd ardderchog a chymorth bugeiliol rhagorol - petai'r cyfle gennyf, byddwn yn ei gwneud hi i gyd eto."

 

Dyfyniadau Myfyrwyr

 • Dr Andrew Ubaka Iwobi
  Ffôn: +44 (0)1792 602372
 • Dr Patrick Bishop
  Ffôn: +44 (0) 1792 513586
 • Ms Cerys Evans
  Ffôn: +44 (0) 1792 602373
 • Ms Helen Sumner
  Ffôn: +44 (0)1792 295859 

llb@abertawe.ac.uk 

Ar gyfer ymholiadau'r UE/Rhyngwladol cliciwch ar y ddolen ganlynol:
http://www.swan.ac.uk/international/contactus/makeanenquiry/ 

international@abertawe.ac.uk

 

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Graddedigion

Mae gan Ysgol y Gyfraith agwedd ragweithiol tuag at wella cyflogadwyedd graddedigion. Mae'r Ysgol yn cynnig ystod o leoliadau gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; cyrsiau proffesiynol; a chyngor a chymorth i'ch helpu i ddatblygu sgiliau i gyflawni'ch uchelgeisiau.

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Astudiaethau Pellach

Mae ein rhaglenni'r gyfraith a throseddeg ôl-raddedig yn cynnwys graddau Meistr a addysgir mewn troseddeg, hawliau dynol a'r gyfraith, ynghyd â graddau ymchwil a chymwysterau proffesiynol ôl-radd yn y gyfraith (Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion a Chwrs Ymarferiad y Gyfraith).

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Manylion Cyswllt

Ymholiadau

Am ragor o fanylion astudiaethau israddedig LLB (ymholiadau ynghylch myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig), cysylltwch â:

 • Ms Gemma Champion (Swyddog Recriwtio) Rhif Ffôn: +44 (0)1792 606341
 • Dr Patrick Bishop (Pennaeth Derbyn Myfyrwyr Israddedig)+44 (0)1792 513586
 • Katy Vaughan (Tiwtor Derbyn LLB)+44(0)1792 602012

 E-bost: study@abertawe.ac.uk

 Ar gyfer ymholiadau ynghylch myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd neu fyfyrwyr rhyngwladol, ewch i 

www.swan.ac.uk/international/contactus

E-bost: international@abertawe.ac.uk

44(0)1792 602012: 00 44 (0) 1792 602600

Fideo LLB