LLB Cyfraith Busnes

Trosolwg Cwrs

Mae Coleg y Gyfraith yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ennill gradd gymhwysol mewn Cyfraith Busnes. Ar gyfer y rhaglen hon bydd myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol ym mlwyddyn 1 a blwyddyn 2, yna byddant yn dewis o fodiwlau dewisol yn eu blwyddyn olaf. Rhaid i fyfyrwyr ar y cynllun ddewis 120 credyd o'r opsiynau hyn. Mae’r modiwlau dewisol sydd ar gael yn cynnwys Cyfraith Cyflogaeth, Cyfraith Cystadlu, Cyfraith E-fasnach, Cyfraith Masnach, Cyfraith Cwmnïau, Cyfraith Masnach Ryngwladol a modiwl traethawd hir.

Nodweddion Allweddol

Gellir dod o hyd i gopi o ddisgrifiadau o'r modiwlau a modiwlau dewisol yma Gwiriwch wefan y Gyfraith am ddiweddariadau ynghylch modiwlau: www.swansea.ac.uk/law

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAA100Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Contract Law 1
LAA101Semester 1 (Sep-Jan Taught)15European Law 1
LAA102Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Public Law 1
LAA103Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Law of Tort 1
LAA108Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Contract Law 2
LAA109Semester 2 (Jan - Jun Taught)15European Law 2
LAA110Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public Law 2
LAA111Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Law of Tort 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAA200Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Criminal Law 1
LAA201Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Equity & Trusts 1
LAA202Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Land Law 1
LAA205Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Criminal Law 2
LAA206Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Equity & Trusts 2
LAA231Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Land Law 2
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
Semester 1 optional modules 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :If you wish to do the LAA339 Law dissertation please contact Emma Borland.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LAA303Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Commercial Sales
LAA309Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Start Up Law
LAA310Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Law 1 - Regulatory Law Approaches
LAA313Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Planning Law
LAA314Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Employment Law: Rights and Obligations
LAA318Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Competition Law: Regulation of Agreements
LAA336Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Company Law: Incorporation, Constitution and Control
AND
Semester 2 optional modules 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LAA304Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Trade Law
LAA315Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Employment Law: Enforcing RightsTo select this module you must have pursued LAA314 or LAA217.
LAA319Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Competition Law: Regulation of DominanceTo select this module you must have pursued LAA318 in semester 1.
LAA331Semester 2 (Jan - Jun Taught)20International Dispute Settlement
LAA337Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Company Law: Governance, Rights and LiquidationTo select this module you must have pursued LAA336 or LAA236.

Disgrifiad

Bydd dewis y gyfraith yn caniatáu i chi ehangu eich sgiliau deallusol mewn cyd-destun disgyblaeth sy'n ymwneud â phob agwedd o fywyd dynol. Wrth i'r radd ddatblygu, byddwch yn sylwi ar welliant sylweddol yn eich gallu i reoli niferoedd mawr o ddeunydd, i fynegi eich hun yn drefnus ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar, ac i werthuso cryfder y dadleuon yr ydych yn dod ar eu traws. Bydd hyn yn rhoi teimlad o foddhad personol i chi, ond byddech hefyd yn ennill sgiliau sy'n berthnasol tu hwnt i ystod o ddewisiadau gyrfaol sy'n denu cyflogau cystadleuol.

Gofynion Mynediad

Ein cynnig safonol ar gyfer ein hamryw raglenni Anrhydedd Sengl a Chyd-anrhydedd yw 3 chymhwyster Safon Uwch yn amrywio o raddau AAB-BBB neu gyfwerth.

Sut i Wneud Cais

Darganfyddwch sut i wneud cais fel myfyriwr o'r DU neu'r UE

Cod sefydliadol UCAS ar gyfer Prifysgol Abertawe yw: SWAN S93

sut i gyflwyno cais fel myfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLB (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,350

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu'n cynnwys y gost o brynu llyfrau na chostau deunydd ysgrifennu, argraffu, rhwymo'r traethawd hir, neu lungopïo.

Nid oes unrhyw gostau gofynnol ychwanegol ar gyfer y cwrs hwn.

Dyfyniadau Myfyrwyr

 • Dr Patrick Bishop
  Ffôn: +44 (0) 1792 513586
 • Ms Cerys Evans
  Ffôn: +44 (0) 1792 602373
 • Ms Helen Sumner-Obasi
  Ffôn: +44 (0)1792 295859

llb@abertawe.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau'r UE/Rhyngwladol cliciwch ar y ddolen ganlynol:
http://www.swan.ac.uk/international/contactus/makeanenquiry/

international@abertawe.ac.uk

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Graddedigion

Mae gan Ysgol y Gyfraith agwedd ragweithiol tuag at wella cyflogadwyedd graddedigion. Mae'r Ysgol yn cynnig ystod o leoliadau gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; cyrsiau proffesiynol; a chyngor a chymorth i'ch helpu i ddatblygu sgiliau i gyflawni'ch uchelgeisiau.

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Gyrfaoedd yn y Gyfraith

Astudiaethau Pellach

Mae ein rhaglenni'r gyfraith a throseddeg ôl-raddedig yn cynnwys graddau Meistr a addysgir mewn troseddeg, hawliau dynol a'r gyfraith, ynghyd â graddau ymchwil a chymwysterau proffesiynol ôl-radd yn y gyfraith (Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion a Chwrs Ymarferiad y Gyfraith).

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Manylion Cyswllt

Ymholiadau

Am ragor o fanylion astudiaethau israddedig LLB (ymholiadau ynghylch myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig), cysylltwch â:

 • Ms Gemma Champion (Swyddog Recriwtio) Rhif Ffôn: +44 (0)1792 606341
 • Dr Patrick Bishop (Pennaeth Derbyn Myfyrwyr Israddedig)+44 (0)1792 513586
 • Katy Vaughan (Tiwtor Derbyn LLB)+44(0)1792 602012

 E-bost: study@abertawe.ac.uk

 Ar gyfer ymholiadau ynghylch myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd neu fyfyrwyr rhyngwladol, ewch i 

www.swan.ac.uk/international/contactus

E-bost: international@abertawe.ac.uk

44(0)1792 602012: 00 44 (0) 1792 602600

Fideo LLB