BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Trosolwg Cwrs

Troseddeg yw un o'r pynciau mwyaf amrywiol, ysgogol a heriol a gynigir yn y brifysgol. Mae'n tynnu ar sawl disgyblaeth academaidd - seicoleg, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, y gyfraith a bioleg hyd yn oed - i archwilio rhai o broblemau cymdeithasol pwysicaf ein hoes: Beth sy’n achosi troseddu a beth y dylem ei wneud amdano? Pam y mae rhai mathau o gamymddwyn wedi'u diffinio'n droseddau ac eraill ddim? Beth yw'r ffordd orau y gallwn gefnogi dioddefwyr troseddau?

Nodweddion Allweddol

 • Cafodd Troseddeg yn Abertawe ei rhoi yn y safle 1af yn y DU yng Nghanllaw Prifysgolion The Guardian 2017.  
 • Mae’r holl fyfyrwyr troseddeg israddedig yn Abertawe’n aelodau o gymuned academaidd amlddiwylliannol sy’n ffynnu, lle rhoddir blaenoriaeth i fuddion (bugeiliol ac academaidd) myfyrwyr bob amser.
 • Cynhelir yr holl addysgu mewn amgylchedd hamddenol a chefnogol, gyda phwyslais amlwg ar y sgiliau sy'n angenrheidiol er mwyn llwyddo yn y byd gwaith.
 • Mae ein myfyrwyr a'n staff yn gweithio'n agos gyda'i gilydd i ddatblygu prosesau dysgu effeithiol ac i wella'r profiad i fyfyrwyr.
 • Hefyd rhoddir pwyslais ar ddarparu cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol i fyfyrwyr ar draws y rhaglen, gan gynnwys gweithio mewn grwpiau, cyflwyniadau ffurfiol a thrafodaethau seminar, sy’n datblygu sgiliau megis gweithio mewn tîm, dysgu gan gyfoedion, galluoedd cyflwyno ffurfiol, ysgrifennu adroddiadau, ymchwil annibynnol, gwerthuso beirniadol a defnyddio TGCh.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASC100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Study Skills in Criminology
ASC103Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Criminology, Crime and Society
ASC108Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Employability and Personal Development
ASC109Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Foundations in Research
ASC110Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Law, Criminal Justice and Human Rights
ASC111Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Criminological Imagination
ASC112Semester 1 (Sep-Jan Taught)10An Introduction to the Criminal Justice System

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASC208Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Research Methods in Criminology
ASC212Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Criminological Theory: Content and Application
ASC213Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Dissertation Preparation
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

Disgrifiad

Mae'r Adran Droseddeg yn cynnig cyfle i'w myfyrwyr ennill gwybodaeth a dealltwriaeth ar draws ystod o bynciau troseddeg a chyfiawnder troseddol allweddol. I gadw i fyny ac i adlewyrchu maes o bolisi a meddwl sy'n datblygu ac yn newid yn rheolaidd, caiff cynnwys y cynllun gradd ei adolygu'n gyson; y llynedd, er enghraifft, gwnaethom gyflwyno modiwl newydd ar gyfer ein myfyrwyr yn y drydedd flwyddyn, Troseddu Difrifol a Niwed Cymdeithasol, sy'n ystyried materion megis terfysgaeth a masnachu mewn pobl.

Gyda chyflogadwyedd myfyrwyr mewn cof, rydym hefyd wedi cyflwyno modiwl sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd ar lefel un, Gyrfaoedd i Droseddegwyr, ac wedi datblygu cynllun lleoliadau gwaith yn cynnwys ystod o asiantaethau gwahanol (e.e. llysoedd;  yr heddlu; timoedd cyfiawnder ieuenctid) i fyfyrwyr ar ddiwedd lefel dau.

Gofynion Mynediad

Disgwylir tair gradd dda ar Lefel A2; Ystyrir cymwysterau Mynediad a chymwysterau eraill sy'n adlewyrchu'r safonau a ddisgwylir ar lefel Safon Uwch.

Safon Uwch:

 • BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol: graddau AAB-BBB
 • Pynciau dymunol: Iaith Saesneg a/neu Lenyddiaeth Saesneg; Hanes; Y Gyfraith; Cymdeithaseg; Seicoleg; Daearyddiaeth; Athroniaeth.

Ystyrir llwyddiant mewn Bagloriaeth Cymru’n gyfwerth â gradd A ar lefel A2.

Nid ydym yn cynnwys Safon Uwch mewn Astudiaethau Cyffredinol yn ein cynigion.

Diploma BTEC:

- mewn pwnc perthynol (e.e. y Gyfraith; Gwasanaethau Cyhoeddus Mewn Lifrai).

 • · Graddau DDM (ar gyfer pob un o’r tri chynllun gradd)

Diploma Mynediad at Addysg Uwch:

 • 27 Rhagoriaeth, 15 Teilyngdod a 3 Phasio

Sut i Wneud Cais

Os ydych yn fyfyriwr o'r DU neu'r UE, dylech wneud cais yma.

Dylai myfyrwyr o'r tu allan i'r DU neu'r UE wneud cais yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,350

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n cynnwys y gost o brynu llyfrau na chostau deunydd ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethodau ymchwil na llungopïo.

Nid oes unrhyw gostau gofynnol ychwanegol ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd Graddedigion

Mae gan Goleg y Gyfraith a Throseddeg agwedd ragweithiol tuag at wella cyflogadwyedd graddedigion. Mae'r Coleg yn cynnig ystod o leoliadau gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, cyrsiau proffesiynol a'r cyngor a'r cymorth i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau i gyflawni'ch uchelgeisiau.

Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Astudiaethau Pellach

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn y gyfraith a throseddeg yn cynnwys graddau Meistr a addysgir mewn troseddeg, hawliau dynol a'r gyfraith, ynghyd â graddau ymchwil a chymwysterau cyfreithiol ôl-raddedig (Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion a'r Cwrs Ymarfer y Gyfraith).

Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Gweithgareddau cymdeithasol

Mae gan yr Adran Droseddeg Bwyllgor Ymgynghorol Staff/Myfyrwyr. Sefydlwyd y Pwyllgor i wella cyfranogiad myfyrwyr yn y gwaith o wneud penderfyniadau. Mae ein cynrychiolwyr myfyrwyr wedi sefydlu Cymdeithas Droseddeg;  mae ei haelodau'n cynnwys myfyrwyr israddedig ac aelodau staff yn yr Adran Droseddeg ac mae ganddi bresenoldeb ar Facebook. Mae myfyrwyr hefyd wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn blogiau penodol ar Facebook a Twitter yn ymwneud â'r cwrs.

Sefydlwyd Cynllun Cyfaill fel partneriaeth rhwng y Gymdeithas Droseddeg a’r Pwyllgor Ymgynghorol Staff/Myfyrwyr, gyda'r nod o wneud y broses o addasu i fywyd yn y Brifysgol mor hawdd a di-straen â phosib.  Yn syth ar ôl dechrau yn y Brifysgol, bydd myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn cael eu rhoi mewn parau gyda naill ai myfyriwr yn yr ail neu'r drydedd flwyddyn a fydd yn darparu cymorth gyda materion academaidd a chymdeithasol.  Nod y Cynllun yw gwneud i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf deimlo’n fwy cyfforddus yn Abertawe,  i gryfhau perthnasoedd rhwng y grwpiau blwyddyn ac i roi sgiliau ystyrlon i'r cyfeillion y byddant yn gallu eu defnyddio'n ddiweddarach yn eu bywyd. 

Cysylltwch â ni

Am ragor o fanylion ynglŷn ag astudiaethau israddedig, cysylltwch â (Ymholiadau'r DU):

 • Ms Gemma Champion (Swyddog Recriwtio) Ffôn: +44(0)1792 606341
 • Dr Jonathan Burnett (Tiwtor Derbyn) Ffôn:  +44(0)1792 604681

E-bost study@abertawe.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau'r UE/Rhyngwladol cliciwch ar y ddolen ganlynol:
http://www.swan.ac.uk/international/contactus/makeanenquiry/

E-bost: international@abertawe.ac.uk
Ffôn: 00 44 (0) 1792 602600