MEng Peirianneg Gemegol (Blwyddyn mewn diwydiant)

Cemegol ym Mhrifysgol Abertawe

Chemical

 1. côd UCAS
  H890
  Hyd:
  5 mlynedd Full-time (with a year in Industry)
 2. Cynnig arferol:
  AAA-AAB
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

Peirianneg Gemegol

Fel myfyriwr yn dilyn y cwrs Peirianneg Gemegol, cewch eich paratoi i ymdrin â gofynion peirianneg prosesau modern. Mae peirianwyr cemegol yn dylunio, yn gweithredu ac yn gwneud y gorau o brosesau cemegol a ffisegol sy’n troi deunyddiau crai’n gynhyrchion gwerthfawr at ddefnydd dyn. Maent hefyd yn defnyddio’u sgiliau i gael gwared ar sgil gynhyrchion y prosesau hyn mewn modd ecogyfeillgar.

Bydd y radd hon, a gaiff ei hachredu’n broffesiynol, yn cyflwyno gwybodaeth a sgiliau a fydd yn eich galluogi i ymdrin â’r amrywiaeth lawn o bynciau ym maes peirianneg gemegol, gan sicrhau y bydd gennych ddewis helaeth pan fyddwch yn penderfynu ar yrfa. Mae’r modiwlau’n adeiladu ar feysydd peirianneg gemegol pendant a bydd modd eu cymhwyso i feysydd ynni, iechyd, bwyd, dŵr a’r amgylchedd.

Nodweddion Allweddol

 • 8fed yn y DU o ran bodlonrwydd myfyrwyr (NSS 2017)
 • 6ed yn y DU o ran ansawdd ymchwil (Complete University Guide 2018)
 • Ymchwil o’r radd flaenaf gan gynnwys datrys problemau prinder dŵr yn y byd
 • Cyfle i dreulio blwyddyn ym myd diwydiant neu dramor 
 • 90% o fyfyrwyr mewn gwaith neu’n dilyn cyrsiau pellach cyn pen chwe mis ar ôl graddio (DLHE)
 • Mae ein Labordy Cemegol Peilot yn cynnwys pymtheg rig ar raddfa beilot ar gyfer amrywiaeth eang o weithrediadau uned. Yn y Labordy Cemeg byddwch yn cynnal arbrofion ar raddfa fach i chi fedru meithrin y sgiliau sylfaenol sy’n gysylltiedig ag agweddau amrywiol ar beirianneg gemegol a pheirianneg prosesau sylfaenol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemical Process Principles
EG-101Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Chemical and Environmental Engineering Laboratory
EG-103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Heat Transfer
EG-111Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemical Engineering Skills
EG-117Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Analysis 2C (Chem & Med)
EG-118Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis 1C (Chem & Med)
EG-160Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Fluid Mechanics 1
EG-169Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Awareness for Engineers
EGA102Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process Analysis and Design
EGA109Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Introductory Organic Chemistry
EGA110Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Instrumental and Analytical Chemistry
EGA114Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemical Engineering Science

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-200Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Separation Processes
EG-203Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Biochemical Engineering I
EG-204Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Reactor Design
EG-206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Instrumentation Measurement and Control
EG-208Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process Design and Simulation
EG-210Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Thermodynamics of Process Design
EG-211Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fluid Flow
EG-215Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process Modelling
EG-220Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Process and Pilot Plant Operations A
EG-230Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Process and Pilot Plant Operations B
EG-233Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)0Placement Preparation: Engineering Industrial Year
EG-285Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Techniques in Engineering

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-233Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)0Placement Preparation: Engineering Industrial Year
EG-304Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Safety and Loss Prevention
EG-3062Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Process Equipment Design, Selection & Control
EG-307Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Particulate Systems
EG-337Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Reactor Design II
EG-338Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Separation Processes II
EG-386Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Management
EGA323Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Energy and Low Carbon Technologies
EGA326Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Chemical Engineering Design Project
EGZ300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Environmental Engineering Practice

Blwyddyn 4 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-E01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120Industrial Placement Year (Engineering)

Blwyddyn 5 (Lefel 7)

FHEQ 7 Advanced Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGC401Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Industrial Engineering and Research Practice
EGCM89Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Chemical and Environmental Engineering MEng Design Project
EGDM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Colloid and Interface Science
EG-M01Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Complex Fluids and Rheology
EG-M07Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Optimisation
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Dyma amcanion y rhaglen Peirianneg Gemegol:

 • Meithrin sgiliau peirianneg sy’n hollbwysig wrth weithio ym myd diwydiant, gan gynnwys y gallu i ddatrys problem beirianyddol gymhleth drwy ei rhannu’n elfennau  gwahanol, darlunio/modelu atebion i broblemau peirianyddol, gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol, deall a pharatoi adroddiadau technegol a chyflwyno’ch gwaith yn glir ac yn gryno.
 • Rhoi cefndir cadarn i fyfyrwyr ym maes dylunio a dadansoddi prosesau cemegol a phrosesau eraill.
 • Creu ymwybyddiaeth o arferion dylunio presennol drwy ddefnyddio’r safonau peirianyddol diweddaraf.
 • Creu ymwybyddiaeth feirniadol o fanteision ac anfanteision dulliau dylunio gwahanol wrth ystyried problemau peirianyddol, gan gynnwys agweddau fel cyfyngiadau o ran yr amgylchedd, cyllid, moeseg ac iechyd a diogelwch.

Gofynion Mynediad

Dyma ofynion mynediad y cwrs Peirianneg Gemegol MEng:

AAA-AAB Safon Uwch (gan gynnwys Mathemateg a Chemeg).

Dyma rai pynciau eraill rydym yn eu hargymell:
Ffiseg
Mathemateg Bellach
Dylunio a Thechnoleg
TGCh/ Cyfrifiadureg
Bioleg

Gall y cynnig a gewch amrywio’n ôl y pynciau rydych yn eu hastudio a chaiff pob cais ei ystyried ar wahân, a hynny ar sail graddau TGAU, pynciau a graddau UG, profiad gwaith, llythyrau geirda a datganiadau personol.

Neu 34 pwynt yn y Fagloriaeth Ryngwladol gan gynnwys 5 mewn Mathemateg Lefel Uwch neu 6 mewn Mathemateg Lefel Safonol a 4 yn Saesneg Lefel Uwch neu 5 yn Saesneg Lefel Safonol.

Os yw myfyrwyr yn dilyn cwrs BTEC mewn pynciau perthnasol sydd â chryn dipyn o gynnwys Cemegol/Cemeg, bydd angen D*D*D* - D*D*D, gan gynnwys B mewn Mathemateg Safon Uwch. Os nad ydych yn dilyn cwrs Mathemateg Safon Uwch, bydd angen o leiaf D yn y modiwlau ‘Mathemateg i Dechnegwyr’ a D mewn ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’ y BTEC. Mae angen i fyfyrwyr hefyd fod ag o leiaf dau gymhwyster TGAU gradd A , gan gynnwys gradd B, o leiaf, mewn Mathemateg a dau bwnc gwyddonol arall.

Gwybodaeth am ofynion mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MEng (Hons) Full-time (with a year in Industry) £9,000 £19,000

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd MEng Peirianneg Gemegol (gyda Blwyddyn mewn diwydiant) yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.

Achrediad

Achredir y cwrs MEng Peirianneg Gemegol (gyda Blwyddyn mewn diwydiant) ym Mhrifysgol Abertawe gan Sefydliad y Peirianwyr Cemegol.

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

IChemE internationally accredited degreeMae achrediad IChemE:

 • Yn eich sicrhau y bydd y cwrs yn rhoi sail broffesiynol gadarn i chi yn y pwnc
 • Yn eich sicrhau y bydd yr addysgu o safon uchel, yn berthnasol, gyda chynnwys ymarferol priodol ac oriau cyswllt priodol gan staff academaidd cwbl gymwys
 • Yn bodloni anghenion y cyflogwyr
 • Yn cynnwys diogelwch a chynaliadwyedd proses safonol a dderbynnir ar lefel ryngwladol
 • Yn darparu sail er mwyn i chi anelu at statws gwerthfawr Peiriannydd Siartredig

 

Blwyddyn mewn Diwydiant

Gellir gwneud y flwyddyn mewn diwydiant yn y DU neu dramor. Mae manteision y flwyddyn ar leoliad yn helaeth.

Er enghraifft, nid yn unig y byddwch yn cael profiad diwydiannol gwerthfawr, bydd cyflog yn cael ei dalu i chi hefyd am y flwyddyn honno. Y cyflog blynyddol cyfartalog yw dros £15,000 ar hyn o bryd.

Darperir cefnogaeth ac arweiniad i’ch helpu i sicrhau lleoliad. Ceir gweithdai ysgrifennu CV, cyflwyniadau gan fyfyrwyr a chwmnïau. Yn ogystal, ceir cyngor ar chwilio am swydd a chynghorion ymgeisio.

Darganfyddwch fwy am ein gwefan Blwyddyn mewn Diwydiant: