MEng Peirianneg Gemegol (Blwyddyn mewn diwydiant)

 1. côd UCAS
  H890
  Hyd:
  5 mlynedd Full-time (with a year in Industry)
 2. Cynnig arferol:
  AAB
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

Peirianneg Gemegol

Os byddwch yn astudio'r cwrs MEng Peirianneg Gemegol (gyda Blwyddyn mewn diwydiant), cewch eich paratoi i ddiwallu anghenion peirianneg brosesu'r byd cyfoes. Mae modiwlau'n adeiladu ar feysydd peirianneg gemegol sefydledig gyda pherthnasedd i ynni, iechyd, bwyd, diod a'r amgylchedd.

Nodweddion Allweddol

Mae peirianwyr cemegol yn dylunio, yn gweithredu ac yn optimeiddio prosesau cemegol a ffisegol sy’n troi deunyddiau crai’n gynhyrchion at ddefnydd dynol. Defnyddiant eu sgiliau hefyd i gael gwared ar y sgil-gynhyrchion a grëir gan y prosesau hyn mewn ffordd ddiogel a chyfeillgar i’r amgylchedd.

Cyflog cychwynnol Peirianwyr Cemegol graddedig yw’r uchaf o’r holl ddisgyblaethau peirianneg.

Pam astudio Peirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Abertawe?

O ysgrifennu gwerslyfrau penodol ar beirianneg gemegol i ddod o hyd i atebion i brinderau dŵr y byd, mae gan Brifysgol Abertawe draddodiad balch yn cyflwyno atebion peirianneg proses arloesol i fodloni’n anghenion cyfoes.

Mae ein hymchwil ryngwladol flaengar sy’n sail i’n cwrs, yn darparu gwybodaeth am brosesau ffisegol, cemegol a biolegol. Mae ein staff brwdfrydig yn ymroi i ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Chemical Engineering students Myfyrwyr Peirianneg Gemegol yn y labordy ym Mhrifysgol Abertawe

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemical Process Principles
EG-101Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Chemical and Environmental Engineering Laboratory
EG-103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Heat Transfer
EG-111Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemical Engineering Skills
EG-160Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Fluid Mechanics 1
EG-169Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Awareness for Engineers
EG-189Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis 1
EG-190Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Analysis 2
EGA102Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process Analysis and Design
EGA109Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Introductory Organic Chemistry
EGA110Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Instrumental and Analytical Chemistry
EGA114Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemical Engineering Science

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-200Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Separation Processes
EG-203Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Biochemical Engineering I
EG-204Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Reactor Design
EG-206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Instrumentation Measurement and Control
EG-208Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process Design and Simulation
EG-210Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Thermodynamics of Process Design
EG-211Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fluid Flow
EG-215Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process Modelling
EG-220Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Process and Pilot Plant Operations A
EG-230Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Process and Pilot Plant Operations B
EG-233Semester 1 and Semester 20Placement Preparation: Engineering Industrial Year
EG-285Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Techniques in Engineering

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-233Semester 1 and Semester 20Placement Preparation: Engineering Industrial Year
EG-304Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Safety and Loss Prevention
EG-3062Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Process Equipment Design, Selection & Control
EG-307Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Particulate Systems
EG-337Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Reactor Design II
EG-338Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Separation Processes II
EG-386Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Management
EGA323Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Energy and Low Carbon Technologies
EGA326Semester 1 and Semester 230Chemical Engineering Design Project
EGZ300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Environmental Engineering Practice

Blwyddyn 4 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-E01Semester 1 and Semester 2120Industrial Placement Year (Engineering)

Blwyddyn 5 (Lefel 7)

FHEQ 7 Advanced Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGC401Semester 1 and Semester 230Industrial Engineering and Research Practice
EGCM89Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Chemical and Environmental Engineering MEng Design Project
EGDM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Colloid and Interface Science
EG-M01Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Complex Fluids and Rheology
EG-M07Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Optimisation
EG-M11Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Biochemical Engineering II
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Isod, ceir enghreifftiau o'r modiwlau y gellwch ddisgwyl eu hastudio ar bob lefel. Dylid nodi bod y rhain yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

Cewch weld manylion llawn y modiwlau trwy lawrlwytho'r llawlyfr ar gyfer lefel.

Peirianneg Gemegol Lefel 1
Egwyddorion Prosesau Cemegol
Labordy Peirianneg Gemegol ac Amgylcheddol
Trosglwyddo Gwres
Sgiliau Gwyddonol a Pheirianegol
Ymwybyddiaeth Amgylcheddol i Beirianwyr
Dadansoddi Peirianneg 1
Mecaneg Hylif 1
Dadansoddi Peirianneg 2
Dadansoddi a Dylunio Prosesau Cemegol
Cemeg Organig Ragarweiniol
Cemeg Offerynnol a Dadansoddol
Gwyddor Peirianneg Gemegol

Peirianneg Gemegol Lefel 2
Prosesau Gwahanu
Dylunio Adweithyddion
Mesur a Rheoli Offeryniaeth
Llif Hylifau
Technegau Ystadegol mewn Peirianneg
Egwyddorion Peirianneg Fiocemegol I
Dylunio ac Efelychu Prosesau
Thermodynameg Dylunio Prosesau
Modelu Prosesau
Gweithredoedd Proses a Pheiriannau Amgylcheddol
Gweithredoedd Offer Prawf

Peirianneg Gemegol Lefel 3
Diogelwch ac Atal Colledion
Prosesau Gwahanu II
Dylunio Peiriannau Prosesu
Peirianneg Prosesau Gymhwysol
Ymarfer Peirianneg Amgylcheddol
Systemau Gronynnol
Dylunio Adweithyddion II
Rheoli Peirianneg
Technolegau Ynni a Charbon Isel
Prosiect Dylunio Peirianneg Gemegol

Peirianneg Gemegol Lefel M
Hylifau a Llifoedd Cymhleth 
Egwyddorion Peirianneg Biocemegol ll 
Technoleg Pilennau 
Optimeiddio
Moeseg, Diogelwch a Rheoleiddio 
Prosiect Dylunio MEng
Prosiect Ymchwil MEng 
Arferion Diwydiannol Peirianneg

Gofynion Mynediad

Safon Uwch AAB (gan gynnwys Mathemateg a Chemeg).

Ymhlith y pynciau eraill a argymhellir yw:
Ffiseg
Mathemateg Bellach
Technoleg Dylunio
Technoleg Gwybodaeth / Cyfrifiadura
Bioleg

Ein cynnig safonol i fyfyrwyr sy'n astudio 3 phwnc Safon Uwch yw AAB, ond rydym yn cydnabod natur unigol pob cais, ac felly ni ddylid tybio bod y cynnig safonol yn fwy na chanllaw. Mewn rhai amgylchiadau, gallwn wneud cynnig gwahanol neu gynnig ar sail pwyntiau lle bo'n addas.

Neu 34 yn y Fagloriaeth Ryngwladol (gan gynnwys marciau Lefel Uwch da mewn Mathemateg a Chemeg).

Disgwylir i fyfyrwyr sy’n astudio am gymwysterau BTEC gael DDD - DDM a gradd B mewn Mathemateg Safon Uwch. Mae astudio Mathemateg Safon Uwch ynghyd â chymhwyster BTEC yn cael ei argymell yn gryf fel llwybr mynediad i’r myfyrwyr hynny sy’n astudio am gymwysterau BTEC. Mae angen i fyfyrwyr sydd ddim yn astudio Mathemateg Safon Uwch ar y cyd â’r cymhwyster BTEC gael D*DD-DDD gyda D mewn ‘Mathemateg i Dechnegwyr’ a D mewn ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’, ac o leiaf gradd B mewn Mathemateg TGAU a 2 radd B mewn Gwyddoniaeth/Peirianneg/Gweithgynhyrchu.

Gofynion mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Caiff myfyrwyr sydd â phrofiad a chymwysterau diwydiannol eu hystyried ar sail unigol. Os ydych wedi astudio ar gyfer cymwysterau mynediad neu alwedigaethol, fe'ch cynghorir i ymgeisio am y Flwyddyn Sylfaen Integredig.

Os ydych yn ymgeisio am fynediad yn Lefel Dau (ail flwyddyn), bydd raid eich bod wedi astudio'r pynciau a gynigir yn Abertawe ar Lefel Un (blwyddyn gyntaf) mewn cymhwyster ardystiedig, gyda sgôr uchel yn gyffredinol.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MEng (Hons) Full-time (with a year in Industry) £9,000 £19,000

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd MEng Peirianneg Gemegol (gyda Blwyddyn mewn diwydiant) yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.

Achrediad

Achredir y cwrs MEng Peirianneg Gemegol (gyda Blwyddyn mewn diwydiant) ym Mhrifysgol Abertawe gan Sefydliad y Peirianwyr Cemegol.

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

IChemE internationally accredited degreeMae achrediad IChemE:

 • Yn eich sicrhau y bydd y cwrs yn rhoi sail broffesiynol gadarn i chi yn y pwnc
 • Yn eich sicrhau y bydd yr addysgu o safon uchel, yn berthnasol, gyda chynnwys ymarferol priodol ac oriau cyswllt priodol gan staff academaidd cwbl gymwys
 • Yn bodloni anghenion y cyflogwyr
 • Yn cynnwys diogelwch a chynaliadwyedd proses safonol a dderbynnir ar lefel ryngwladol
 • Yn darparu sail er mwyn i chi anelu at statws gwerthfawr Peiriannydd Siartredig

 

Blwyddyn mewn Diwydiant

Gellir gwneud y flwyddyn mewn diwydiant yn y DU neu dramor. Mae manteision y flwyddyn ar leoliad yn helaeth.

Er enghraifft, nid yn unig y byddwch yn cael profiad diwydiannol gwerthfawr, bydd cyflog yn cael ei dalu i chi hefyd am y flwyddyn honno. Y cyflog blynyddol cyfartalog yw dros £15,000 ar hyn o bryd.

Darperir cefnogaeth ac arweiniad i’ch helpu i sicrhau lleoliad. Ceir gweithdai ysgrifennu CV, cyflwyniadau gan fyfyrwyr a chwmnïau. Yn ogystal, ceir cyngor ar chwilio am swydd a chynghorion ymgeisio.

Darganfyddwch fwy am ein gwefan Blwyddyn mewn Diwydiant: