BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant)

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Peirianneg Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe

Medical rankings (Cymraeg)

 1. côd UCAS
  HB19
  Hyd:
  4 blynedd Full-time (with a year in Industry)
 2. Cynnig arferol:
  AAB-BBB
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant)

Ar ein cwrs Peirianneg Feddygol, byddwch yn dysgu amrywiaeth eang o sgiliau peirianneg a’r modd y gellir eu defnyddio i astudio ffisioleg dyn neu i ddylunio dyfeisiau meddygol.

Mae’r radd yn seiliedig ar amrywiaeth o fodiwlau’n ymwneud â deunyddiau a phynciau trydanol, cemegol, mecanyddol ac, wrth gwrs, pynciau meddygol. Fel peiriannydd meddygol byddwch yn dysgu sut i integreiddio’r sgiliau gwahanol hyn i ddatrys problemau amlddisgyblaethol cymhleth ym maes peirianneg feddygol.

Nodweddion Allweddol

 • Mae’r Coleg Peirianneg yn 9fed yn y DU (Guardian University League Table 2018)
 • 95% o raddedigion mewn gwaith neu’n dilyn cyrsiau pellach cyn pen chwe mis ar ôl graddio (DHLE – Coleg Peirianneg)
 • Rhan o Ganolfan NanoHealth, gwerth £22 miliwn, sy’n cysylltu Peirianneg â Meddygaeth
 • Rhaglen gyfnewid â Phrifysgol Texas A&M i israddedigion
 • Cyfle i dreulio blwyddyn ym myd diwydiant neu dramor 
 • Ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr sy’n dangos gallu academaidd eithriadol

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-117Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Analysis 2C (Chem, Env & Med)
EG-118Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis 1C (Chem, Env & Med)
EG-120Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Strength of Materials
EG-142Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Instrumentation and Control
EG-155Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Circuit Analysis
EG-160Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Fluid Mechanics 1
EG-180Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Materials Engineering
EGA100Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Numerical Methods for Biomedical Engineers
EGA114Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemical Engineering Science
SR-112Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human Physiology
SR-113Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Human Neuromusculoskeletal System
Modiwlau Opsiynol
Optional Modules  

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :The optional modules EGA103 and EG-166 are chosen depending on the qualifications and academic background of each student. Students who have not done chemistry in their A-levels (or equivalent) will have to choose Foundation Chemistry (EGA103). Students that have taken chemistry, but have not taken physics/mechanics in their A-levels will have to choose Engineering Mechanics (EG-166). All remaining students should choose one of these options.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-166Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Mechanics
EGA103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Foundation Chemistry

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-211Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fluid Flow
EG-215Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process Modelling
EG-219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Methods in Engineering
EG-232Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Multivariable Calculus for Medical Engineers
EG-233Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)0Placement Preparation: Engineering Industrial Year
EG-235Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Dynamics 1
EG-236Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Design for Medical Engineering
EG-238Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Experimental Studies for Medical Engineers
EG-262Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Stress Analysis 1
EGA219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Cell Biology and cell mechanics for engineers
EGA224Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Biomedical Instrumentation
EGA226Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Physiological systems
PM-230Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Selected Medical Diagnostic Techniques

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-E01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120Industrial Placement Year (Engineering)

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-3055Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Tissue Engineering
EG-318Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computer Aided Product Design
EG-323Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Method
EG-353Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Research Project
EG-386Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Engineering Management
EGA306Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Mechanical Deformation in Structural Materials
EGA308Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Implant and prosthetic Technology
EGA325Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Medical Engineering Group Design Project
EGA336Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Biomedical Flows in Physiology and Medical Devices

Disgrifiad

Dyma amcanion y cwrs Peirianneg Feddygol:

 • Rhoi cefndir cadarn i fyfyrwyr ym maes dylunio a dadansoddi adeileddau peirianneg sifil.
 • Meithrin sgiliau peirianneg sy’n hollbwysig wrth weithio ym myd diwydiant, gan gynnwys y gallu i ddatrys problem beirianyddol gymhleth drwy ei rhannu’n elfennau  gwahanol, y gallu i ddarlunio/modelu atebion i broblemau peirianyddol ac i ddeall a pharatoi adroddiadau technegol.
 • Creu ymwybyddiaeth o arferion dylunio presennol drwy ddefnyddio’r safonau peirianyddol diweddaraf (e.e. Eurocodes).
 • Meithrin sgiliau modelu cyfrifiadurol drwy annog myfyrwyr i ddatblygu eu meddalwedd eu hunain er mwyn medru dadansoddi problemau peirianneg sifil realistig.
 • Datblygu ymwybyddiaeth feirniadol o fanteision ac anfanteision dulliau dylunio gwahanol wrth ystyried problem peirianneg sifil, gan gynnwys agweddau fel cyfyngiadau o ran yr amgylchedd, cyllid, neu iechyd a diogelwch.

Gofynion Mynediad

Dyma ofynion mynediad y cwrs Peirianneg Feddygol BEng:

AAB - BBB Safon Uwch (gan gynnwys Mathemateg).

Dyma rai pynciau eraill rydym yn eu hargymell:
Ffiseg
Mathemateg Bellach
Cemeg
Dylunio a Thechnoleg
TGCh/Cyfrifiadureg
Bioleg

Gall y cynnig a gewch amrywio’n ôl y pynciau rydych yn eu hastudio a chaiff pob cais ei ystyried ar wahân, a hynny ar sail graddau TGAU, pynciau a graddau UG, profiad gwaith, llythyrau geirda a datganiadau personol.

Neu 32 pwynt yn y Fagloriaeth Ryngwladol gan gynnwys 5 mewn Mathemateg Lefel Uwch neu 6 mewn Mathemateg Lefel Safonol a 4 yn Saesneg Lefel Uwch neu 5 yn Saesneg Lefel Safonol.

Os yw myfyrwyr yn dilyn cwrs BTEC mewn pynciau perthnasol, bydd angen D*D*D* - D*D*D, gan gynnwys B mewn Mathemateg Safon Uwch. Os nad ydych yn dilyn cwrs Mathemateg Safon Uwch, bydd angen o leiaf D yn y modiwlau ‘Mathemateg i Dechnegwyr’ a D mewn ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’ y BTEC. Mae angen i fyfyrwyr hefyd fod ag o leiaf dau gymhwyster TGAU gradd A , gan gynnwys gradd B, o leiaf, mewn Mathemateg a dau bwnc gwyddonol arall.

Gwybodaeth am ofynion mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Sut i Wneud Cais

Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer y cwrs BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant) fel myfyriwr o'r DU neu'r UE

Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer y cwrs BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant) fel myfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BEng (Hons) Full-time (with a year in Industry) £9,000 £18,500

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.

Achrediad

Achredir BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant) ym Mhrifysgol Abertawe gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE).

Dywed yr achrediad fod y radd:

1. yn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Corfforedig (IEng) yn llawn,

2. yn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Siartredig (CEng) yn rhannol. Bydd angen rhaglen Dysgu Ymhellach achrededig er mwyn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Siartredig yn llawn.

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

Blwyddyn mewn Diwydiant

Gellir gwneud y flwyddyn mewn diwydiant yn y DU neu dramor. Mae manteision y flwyddyn ar leoliad yn helaeth.

Er enghraifft, nid yn unig y byddwch yn cael profiad diwydiannol gwerthfawr, bydd cyflog yn cael ei dalu i chi hefyd am y flwyddyn honno. Y cyflog blynyddol cyfartalog yw dros £15,000 ar hyn o bryd.

Darperir cefnogaeth ac arweiniad i’ch helpu i sicrhau lleoliad. Ceir gweithdai ysgrifennu CV, cyflwyniadau gan fyfyrwyr a chwmnïau. Yn ogystal, ceir cyngor ar chwilio am swydd a chynghorion ymgeisio.

Darganfyddwch fwy am ein gwefan Blwyddyn mewn Diwydiant: