MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol

Peirianneg Trydanol ym Mhrifysgol Abertawe

Electrical

Trosolwg Cwrs

MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol

Mae’r rhaglen Peirianneg Drydanol ac Electronig wedi’i chynllunio i roi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sylfaenol i fyfyrwyr sy’n hollbwysig i waith a datblygiad Peiriannydd Corfforedig, neu rywun a fydd yn astudio ymhellach i fod yn Beiriannydd Siartredig.

Caiff y myfyrwyr ddigon o wybodaeth sylfaenol a chaiff glywed am yr holl syniadau a’r dulliau cyfredol i’w galluogi i ddod o hyd i atebion i broblemau peirianyddol go iawn.

Nodweddion Allweddol

 • 10fed yn y DU o ran ansawdd gwaith ymchwil (Complete University Guide 2017 Times & Sunday Times)
 • 89% o raddedigion mewn gwaith neu’n dilyn cyrsiau pellach cyn pen chwe mis ar ôl graddio (DHLE)
 • Cyfle i dreulio blwyddyn ym myd diwydiant neu dramor
 • Ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr eithriadol
 • Astudio ar Gampws y Bae, sy’n gampws newydd sbon gwerth £450 miliwn 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-114Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis 1B (Mech & EEE)
EG-116Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Analysis 2B (Mech & EEE)
EG-142Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Instrumentation and Control
EG-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Digital Design
EG-150Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Signals and Systems
EG-151Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microcontrollers
EG-152Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Analogue Design
EG-155Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Circuit Analysis
EG-168Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Professional Development
EGA107Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Power Engineering
EGA108Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Functional and Smart Materials
EGA121Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to Electromagnetics

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Methods in Engineering
EG-240Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Electronic Circuits
EG-241Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electrical Machines
EG-242Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electronic Materials and Devices
EG-243Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Control Systems
EG-244Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Software Engineering
EG-247Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Signals and Systems
EG-252Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Group Design Exercise
EGA207Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electromagnetics
EGA211Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Semiconductor Technology
EGA222Semester 1 (Sep-Jan Taught)5Practical Circuits A
EGA223Semester 2 (Jan - Jun Taught)5Practical Circuits B

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-319Semester 2 (Jan - Jun Taught)10IC Design
EG-340Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Design Electronics
EG-341Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Microwave Circuits and Antennas
EG-342Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Systems
EG-345Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Electronics
EG-353Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Research Project
EG-386Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Management
EGA333Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communications
Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :TB1 Options

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-350Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Digital Communications
EG-355Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Devices
EGA366Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Kinematics and Programming for Robot
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :TB2 Options

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-351Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Communication Systems and Networks
EGA305Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Nanoelectronics

Blwyddyn 4 (Lefel 7)

FHEQ 7 Advanced Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGLM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Semiconductor Devices
EGLM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Power Electronics and Drives
EGLM03Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Modern Control Systems
EGLM05Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Advanced Power Systems
EGLM06Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Energy and Power Electronics Laboratory
EG-M121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Group Project (EEE)
EG-M47Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Entrepreneurship for Engineers
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Dyma amcanion y rhaglen Peirianneg Drydanol ac Electronig:

 • Sicrhau bod y myfyrwyr yn cael cefndir cadarn ym maes dylunio a dadansoddi systemau trydanol ac electronig.
 • Meithrin sgiliau modelu cyfrifiadurol ac efelychu gan ddefnyddio meddalwedd safonol diwydiannol fel : Matlab-Simulink, PSpice, SILVACO, PSCAD, a PSIM.
 • Meithrin y sgiliau peirianyddol sydd eu hangen i weithio ym myd diwydiant, gan gynnwys y gallu i ddatrys problem beirianyddol gymhleth drwy ei rhannu’n elfennau  gwahanol, y gallu i efelychu ac adeiladu atebion i broblemau, a’r gallu i ddeall a pharatoi adroddiadau technegol.
 • Creu ymwybyddiaeth feirniadol o’r agweddau moesegol, amgylcheddol ac economaidd gymdeithasol ar broblem yn ymwneud â Pheirianneg Drydanol ac Electronig wrth weithio gyda diwydiant, drwy gyflwyno codau ymddygiad proffesiynol (e.e. Rheolau Ymddygiad IET).   
 • Meithrin sgiliau modelu cyfrifiadurol drwy annog myfyrwyr i ddatblygu eu meddalwedd eu hunain er mwyn medru dadansoddi problemau peirianneg sifil realistig.
 • Creu ymwybyddiaeth feirniadol o fanteision ac anfanteision dulliau dylunio gwahanol wrth ystyried problem peirianneg sifil, gan gynnwys agweddau fel cyfyngiadau o ran yr amgylchedd, cyllid, neu iechyd a diogelwch.

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol yw:

Safon Uwch AAA - AAB (gan gynnwys Mathemateg).

Ymhlith y pynciau eraill a argymhellir yw:
Ffiseg
Mathemateg Bellach
Cemeg
Technoleg Dylunio
Technoleg Gwybodaeth / Cyfrifiadura
Bioleg

Ein cynnig safonol i fyfyrwyr sy'n astudio 3 phwnc Safon Uwch yw AAB - ABB, ond rydym yn cydnabod natur unigol pob cais, ac felly ni ddylid tybio bod y cynnig safonol yn fwy na chanllaw. Mewn rhai amgylchiadau, gallwn wneud cynnig gwahanol neu gynnig ar sail pwyntiau lle bo'n addas.

Neu 34 - 33 yn y Fagloriaeth Ryngwladol (gan gynnwys marciau Lefel Uwch da mewn Mathemateg).

Disgwylir i fyfyrwyr sy’n astudio am gymwysterau BTEC gael DDD - DDM a gradd B mewn Mathemateg Safon Uwch. Mae astudio Mathemateg Safon Uwch ynghyd â chymhwyster BTEC yn cael ei argymell yn gryf fel llwybr mynediad i’r myfyrwyr hynny sy’n astudio am gymwysterau BTEC. Mae angen i fyfyrwyr sydd ddim yn astudio Mathemateg Safon Uwch ar y cyd â’r cymhwyster BTEC gael D*DD-DDD gyda D mewn ‘Mathemateg i Dechnegwyr’ a D mewn ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’, ac o leiaf gradd B mewn Mathemateg TGAU a 2 radd B mewn Gwyddoniaeth/Peirianneg/Gweithgynhyrchu.

Gofynion mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Sut i Wneud Cais

Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer y cwrs MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol fel myfyriwr o'r DU neu'r UE

Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer y cwrs MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol fel myfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MEng (Hons) Llawn-amser £9,000 £17,950

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.