BEng Peirianneg Electronig a Thrydanol

Trosolwg Cwrs

BEng Peirianneg Electronig a Thrydanol

Mae Peirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe ymhlith y pynciau mwyaf cyffrous sydd ar gael i fyfyriwr prifysgol. Ydych chi'n hoffi her, yn dda am ddatrys problem, a oes gennych ddiddordeb mewn sut mae pethau'n gweithio? Fel myfyriwr ar y cwrs BEng Peirianneg Electronig a Thrydanol, gallech gyfrannu at y chwyldro technegol sy'n newid ein ffordd o fyw yn llwyr.

Nodweddion Allweddol

O chwaraewyr mp3 i'r rhyngrwyd, o rwydweithiau ffonau symudol byd-eang i ffynonellau ynni adnewyddadwy, mae peirianneg drydanol yn diffinio'r byd o'n cwmpas.

Mae Peirianneg Electronig a Thrydanol yn cynnig cyfleoedd i weithio ledled y byd. O gyffro Fformwla Un a BLOODHOUND SSC i'r cyflymydd gronynnau enfawr yn CERN yn y Swistir.

Pam astudio Peirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe enw da yn rhyngwladol am ymchwil electroneg. Mae ein hymchwil sy'n enwog yn rhyngwladol mewn electroneg pŵer, telegyfathrebu, nanodechnoleg a biofetreg yn bwydo'n ôl i'n cyrsiau gan sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn berthnasol i ddiwydiant.

Fel myfyriwr ar y cwrs BEng Peirianneg Electronig a Thrydanol, gallech ddisgwyl derbyn addysgu rhagorol wedi'i yrru gan ymchwil o safon fyd-eang gan ddefnyddio cyfleusterau o'r radd flaenaf. Mae gan ein cyrsiau bwyslais cryf ar ddosbarthiadau ymarferol mewn labordy.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Electrical Engineering student in Electronics Lab Myfyriwr Peirianneg Electronig a Thrydanol yn y labordy ym Mhrifysgol Abertawe

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-142Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Instrumentation and Control
EG-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Digital Design
EG-144Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Dynamic Systems
EG-150Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Signals and Systems
EG-151Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microcontrollers
EG-152Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Analogue Design
EG-155Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Circuit Analysis
EG-168Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Professional Development
EG-189Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis 1
EG-190Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Analysis 2
EGA107Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Power Engineering
EGA108Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Functional and Smart Materials

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Methods in Engineering
EG-240Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Electronic Circuits
EG-241Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electrical Machines
EG-242Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electronic Materials and Devices
EG-243Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Control Systems
EG-244Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Software Engineering
EG-247Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Signals and Systems
EG-252Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20Group Design Exercise
EGA207Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electromagnetics
EGA211Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Semiconductor Technology
EGA222Semester 1 (Sep-Jan Taught)5Practical Circuits A
EGA223Semester 2 (Jan - Jun Taught)5Practical Circuits B

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-319Semester 2 (Jan - Jun Taught)10IC Design
EG-340Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Design Electronics
EG-341Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Microwave Circuits and Antennas
EG-342Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Systems
EG-345Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Power Electronics
EG-353Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Research Project
EG-386Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Management
EGA333Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communications
Modiwlau Opsiynol
Optional Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose exactly 10 credits in each semester.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-350Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Digital Communications
EG-351Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Communication Systems and Networks
EG-355Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Quantum Devices
EGA305Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Nanoelectronics

Disgrifiad

Isod mae sampl o rai o'r modiwlau y gallwch ddisgwyl eu hastudio ar bob lefel o'r cwrs BEng Peirianneg Electronig a Thrydanol.  

Dylid nodi eu bod yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 1
Dylunio Digidol
Micro-reolyddion
Dadansoddi Cylchedau
Sgiliau Gwyddonol a Pheirianegol
Dadansoddi Peirianneg I
Defnyddiau Ymarferol a Chlyfar
Offeryniaeth a Rheoli
Systemau Deinamig
Arwyddion a Systemau
Dylunio Analog
Dadansoddi Peirianneg 2
Peirianneg Pŵer I

Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 2
Defnyddiau a Dyfeisiau Electronig
Peirianneg Meddalwedd
Cyfathrebu
Electromagneteg
Cylchedau Electronig
Systemau Rheoli
Antenau a Lledaenu
Arwyddion a Systemau
Technoleg Lled-ddargludyddion
Cylchedau Ymarferol
Ymarfer Dylunio Grŵp

Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 3
Electroneg Dylunio
Cylchedau Microdonnau ac Antenau
Cyfathrebu Llafar a Delwedd
Dyfeisiau Cwantwm
Dylunio Cylchedau Integredig
Electroneg Pŵer
Cyfathrebu Digidol
Rheoli PeiriannegNanoelectroneg
Prosiect Ymchwil

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs BEng Peirianneg Electronig a Thrydanol yw:

Safon Uwch BBB (gan gynnwys Mathemateg).

Ymhlith y pynciau eraill a argymhellir yw:
Ffiseg
Mathemateg Bellach
Cemeg
Technoleg Dylunio
Technoleg Gwybodaeth / Cyfrifiadura
Bioleg

Ein cynnig safonol i fyfyrwyr sy'n astudio 3 phwnc Safon Uwch yw BBB, ond rydym yn cydnabod natur unigol pob cais, ac felly ni ddylid tybio bod y cynnig safonol yn fwy na chanllaw. Mewn rhai amgylchiadau, gallwn wneud cynnig gwahanol neu gynnig ar sail pwyntiau lle bo'n addas, e.e. '300 o bwyntiau UCAS, gan gynnwys 100 mewn Mathemateg’.

Neu 32 yn y Fagloriaeth Ryngwladol (gan gynnwys marciau Lefel Uwch da mewn Mathemateg).

Disgwylir i fyfyrwyr sy’n astudio am gymwysterau BTEC gael DDD - DDM a gradd B mewn Mathemateg Safon Uwch. Mae astudio Mathemateg Safon Uwch ynghyd â chymhwyster BTEC yn cael ei argymell yn gryf fel llwybr mynediad i’r myfyrwyr hynny sy’n astudio am gymwysterau BTEC. Mae angen i fyfyrwyr sydd ddim yn astudio Mathemateg Safon Uwch ar y cyd â’r cymhwyster BTEC gael D*DD-DDD gyda D mewn ‘Mathemateg i Dechnegwyr’ a D mewn ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’, ac o leiaf gradd B mewn Mathemateg TGAU a 2 radd B mewn Gwyddoniaeth/Peirianneg/Gweithgynhyrchu.

Gofynion mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Caiff myfyrwyr sydd â phrofiad a chymwysterau diwydiannol eu hystyried ar sail unigol. Os ydych wedi astudio ar gyfer cymwysterau mynediad neu alwedigaethol, fe'ch cynghorir i ymgeisio am y Flwyddyn Sylfaen Integredig.

Os ydych yn ymgeisio am fynediad yn Lefel Dau (ail flwyddyn), bydd raid eich bod wedi astudio'r pynciau a gynigir yn Abertawe ar Lefel Un (blwyddyn gyntaf) mewn cymhwyster ardystiedig, gyda sgôr uchel yn gyffredinol.

Sut i Wneud Cais

Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer y cwrs BEng Peirianneg Electronig a Thrydanol fel myfyriwr o'r DU neu'r UE

Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer y cwrs BEng Peirianneg Electronig a Thrydanol fel myfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BEng (Hons) Llawn-amser £9,000 £17,950

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.