Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Beth yw Osteopatheg?

Diffiniad y Cyngor Osteopathig Cyffredinol o osteopatheg yw ei bod yn ffordd o ganfod, trin, ac atal cyflyrau sy'n effeithio ar y system gyhyrysgerbydol - cyhyrau, gewynnau, nerfau, a chymalau - mewn modd cyfannol a gwyddonol.


Mae osteopathiaid yn defnyddio ymagwedd gyfrannol gydol oes tuag at ddiagnosis a thriniaeth. Nod osteopath yw darparu gofal iechyd effeithiol trwy hyrwyddo adferiad gweithgar i wella ansawdd bywyd person.


Mae trin y corff gyda therapi tyner yn ceisio lleihau poen wrth wella symudedd heb fod angen cyffuriau na llawfeddygaeth. Mae pob rhaglen triniaeth yn cynnwys elfennau'n ymwneud â diet ac ymarfer corff.


Mae anhwylderau cyffredin sy'n cael eu trin gan osteopath yn cynnwys:

  • Arthritis
  • Poen i’r cefn
  • Poen cronig
  • Anafiadau o chwaraeon neu'r gweithle

Am ragor o wybodaeth, gall y gwefannau hyn fod yn ddefnyddiol:
Cyngor Osteopathig Cyffredinol 
Y Sefydliad Osteopatheg