Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Beth yw Nyrsio Oedolion?

Mae nyrsio oedolion yn golygu darparu gofal corfforol a seicolegol i oedolion, o gyrraedd oed ymlaen, ac ar hyd y broses heneiddio. Mae'r un mor gryf ar hyrwyddo iechyd a lles ag ydyw ar gynhaliaeth ac adsefydlu yn sgil clefyd acíwt neu hirdymor.

Mae swyddi nyrsio yn y maes hwn yn heriol, yn amrywiol, ac yn wobrwyol. Gan ymateb i anghenion emosiynol a chymdeithasol y claf, mae rhaid i nyrsys oedolion ddatblygu partneriaethau gweithio cryf gyda’u cydweithwyr mewn timoedd amlbroffesiynol yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a’r sector annibynnol. Maent yn gweithio mewn amgylcheddau amrywiol, o ysbytai acíwt mawr i gymunedau gwledig bach.

Rhaid bod gan fyfyrwyr nyrsio awydd i helpu pobl. Dylent fod yn ymarferol ac yn gwybod sut i reoli eu hamser. Rhaid iddynt fod ag agwedd nad yw'n barnu pobl eraill. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau effeithiol o ran cyfathrebu ac arweinyddiaeth, a'r gallu i weithio'n rhan o dîm.

Mae nyrsio yn swydd unigryw ac mae’n gyfle i chi helpu eraill pan fydd angen cymorth arnynt.