Beth yw Nyrsio Oedolion?

Mae nyrsio oedolion yn golygu darparu gofal corfforol a seicolegol i oedolion, o gyrraedd oed ymlaen, ac ar hyd y broses heneiddio. Mae'r un mor gryf ar hyrwyddo iechyd a lles ag ydyw ar gynhaliaeth ac adsefydlu yn sgil clefyd acíwt neu hirdymor.

Mae swyddi nyrsio yn y maes hwn yn heriol, yn amrywiol, ac yn wobrwyol. Gan ymateb i anghenion emosiynol a chymdeithasol y claf, mae rhaid i nyrsys oedolion ddatblygu partneriaethau gweithio cryf gyda’u cydweithwyr mewn timoedd amlbroffesiynol yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a’r sector annibynnol. Maent yn gweithio mewn amgylcheddau amrywiol, o ysbytai acíwt mawr i gymunedau gwledig bach.

Rhaid bod gan fyfyrwyr nyrsio awydd i helpu pobl. Dylent fod yn ymarferol ac yn gwybod sut i reoli eu hamser. Rhaid iddynt fod ag agwedd nad yw'n barnu pobl eraill. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau effeithiol o ran cyfathrebu ac arweinyddiaeth, a'r gallu i weithio'n rhan o dîm.

Mae nyrsio yn swydd unigryw ac mae’n gyfle i chi helpu eraill pan fydd angen cymorth arnynt.