Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Beth yw Clywedeg?

Clywedeg yw'r wyddor sy'n astudio clywed, balans, a'r cyflyrau patholegol a allai effeithio arnynt. 

Mae myfyrwyr yn dysgu sut i asesu gallu clywed a balans a bydd ochr glinigol y cwrs yn dysgu'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio yn y proffesiwn.

Mae'r gwaith yn cynnwys adnabod, rhoi diagnosis, trin, monitro ac atal anhwylderau yn y systemau clywedol a chyntedd y glust. Mae rhan sylweddol o hyn yn ymwneud ag asesu gallu clywed, ac wedyn adfer y nam.

I raddau helaeth, cyflawnir hyn trwy osod, gwirio, ac addasu cymhorthion clyw, a thrwy hyfforddi'r claf sut i'w defnyddio'n effeithiol. Mae llawer o'r cleifion yn bobl hŷn, ond mae'n bosibl arbenigo mewn gwaith pediatrig, lle mae angen ymagwedd wahanol tuag at asesu.

Efallai y bydd unigolion sydd â diddordeb mewn meysydd megis bioleg, seicoleg, ffiseg, electroneg, neu beirianneg drydanol o'r farn bod llawer i'w gynnig iddynt yn y maes hwn.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael oddi wrth Academi Clywedeg Prydain, a Chymdeithas Clywedeg Prydain.