Beth yw Gwaith Cymdeithasol?

Mae gwaith cymdeithasol yn ymwneud â newid a thwf dynol drwy ddiwallu anghenion gofal cymdeithasol a lles unigolion, grwpiau a chymunedau lleol.

Mae hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol yn ddwy egwyddor allweddol y ceisia gweithwyr cymdeithasol eu diogelu a’u cynnal. Gweithia gweithwyr cymdeithasol gydag unigolion a theuluoedd mewn amgylchiadau diamddiffyn i helpu gwella canlyniadau yn eu bywyd.

Gallai hyn helpu i ddiogelu pobl rhag niwed neu gamdriniaeth neu gefnogi pobl i fyw’n annibynnol. Mae gweithwyr cymdeithasol yn cefnogi pobl, yn ymddwyn fel eiriolwyr ac yn cyfeirio pobl at y gwasanaethau y gallai fod arnynt eu hangen.

Yn aml, mae gweithwyr cymdeithasol yn gweithio mewn timau amlddisgyblaethol ochr yn ochr â gweithwyr iechyd ac addysg proffesiynol.

Maent yn helpu nifer o grwpiau o bobl gan gynnwys:

  • Pobl hŷn mewn amgylchiadau diamddiffyn
  • Plant gydag anableddau
  • Pobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl
  • Troseddwyr ifanc
  • Oedolion gydag anableddau dysgu
  • Pobl sy’n gaeth i alcohol neu i bethau eraill
  • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches
  • Pobl sydd wedi’u heithrio’n gymdeithasol
  • Plant mewn angen neu mewn lleoliadau gofal a mabwysiadu

Yng Nghymru, mae’n rhaid i weithwyr cymdeithasol a myfyrwyr gwaith cymdeithasol fod wedi cofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru a glynu wrth Gôd Ymarfer proffesiynol. Mae hyn yn sicrhau y caiff defnyddwyr gwasanaethau ymddiried yn y gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio â nhw.

Cewch ragor o wybodaeth am y proffesiwn yma:

Cyngor Gofal Cymru 

Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain  

Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol 

Gofal Cymunedol Ar-lein