Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Beth yw Gwaith Cymdeithasol?

Mae gwaith cymdeithasol yn ymwneud â newid a thwf dynol drwy ddiwallu anghenion gofal cymdeithasol a lles unigolion, grwpiau a chymunedau lleol.

Mae hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol yn ddwy egwyddor allweddol y ceisia gweithwyr cymdeithasol eu diogelu a’u cynnal. Gweithia gweithwyr cymdeithasol gydag unigolion a theuluoedd mewn amgylchiadau diamddiffyn i helpu gwella canlyniadau yn eu bywyd.

Gallai hyn helpu i ddiogelu pobl rhag niwed neu gamdriniaeth neu gefnogi pobl i fyw’n annibynnol. Mae gweithwyr cymdeithasol yn cefnogi pobl, yn ymddwyn fel eiriolwyr ac yn cyfeirio pobl at y gwasanaethau y gallai fod arnynt eu hangen.

Yn aml, mae gweithwyr cymdeithasol yn gweithio mewn timau amlddisgyblaethol ochr yn ochr â gweithwyr iechyd ac addysg proffesiynol.

Maent yn helpu nifer o grwpiau o bobl gan gynnwys:

  • Pobl hŷn mewn amgylchiadau diamddiffyn
  • Plant gydag anableddau
  • Pobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl
  • Troseddwyr ifanc
  • Oedolion gydag anableddau dysgu
  • Pobl sy’n gaeth i alcohol neu i bethau eraill
  • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches
  • Pobl sydd wedi’u heithrio’n gymdeithasol
  • Plant mewn angen neu mewn lleoliadau gofal a mabwysiadu

Yng Nghymru, mae’n rhaid i weithwyr cymdeithasol a myfyrwyr gwaith cymdeithasol fod wedi cofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru a glynu wrth Gôd Ymarfer proffesiynol. Mae hyn yn sicrhau y caiff defnyddwyr gwasanaethau ymddiried yn y gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio â nhw.

Cewch ragor o wybodaeth am y proffesiwn yma:

Cyngor Gofal Cymru 

Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain  

Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol 

Gofal Cymunedol Ar-lein